ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

safety belt

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safety belt-, *safety belt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safety belt(n) เข็มขัดนิรภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย, สายรัดนิรภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
safety beltBut for the safety belt, I wouldn't be alive today.
safety beltDon't forget to fasten your safety belts.
safety beltIt's the law: always buckle your safety belt in cars and airplanes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัดนิรภัย(n) seat belt, See also: safety belt, Example: เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก, Count Unit: เส้น, Thai Definition: สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็มขัดนิรภัย[khemkhat niraphai] (n, exp) EN: seat belt ; safety belt  FR: ceinture de sécurité [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safety chain \Safety chain\
   (a) (Railroads) A normally slack chain for preventing
     excessive movement between a truck and a car body in
     sluing.
   (b) An auxiliary watch chain, secured to the clothes, usually
     out of sight, to prevent stealing of the watch.
   (c) A chain of sheet metal links with an elongated hole
     through each broad end, made up by doubling the first
     link on itself, slipping the next link through and
     doubling, and so on.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Safety arch} (Arch.), a discharging arch. See under
    {Discharge}, v. t.
 
   {Safety belt}, a belt made of some buoyant material, or which
    is capable of being inflated, so as to enable a person to
    float in water; a life preserver.
 
   {Safety buoy}, a buoy to enable a person to float in water; a
    safety belt.
 
   {Safety cage} (Mach.), a cage for an elevator or mine lift,
    having appliances to prevent it from dropping if the
    lifting rope should break.
 
   {Safety lamp}. (Mining) See under {Lamp}.
 
   {Safety match}, a match which can be ignited only on a
    surface specially prepared for the purpose.
 
   {Safety pin}, a pin made in the form of a clasp, with a guard
    covering its point so that it will not prick the wearer.
    
 
   {Safety plug}. See {Fusible plug}, under {Fusible}.
 
   {Safety switch}. See {Switch}.
 
   {Safety touchdown} (Football), the act or result of a
    player's touching to the ground behind his own goal line a
    ball which received its last impulse from a man on his own
    side; -- distinguished from touchback. See {Touchdown}.
    Same as {safety}
 
   {Safety tube} (Chem.), a tube to prevent explosion, or to
    control delivery of gases by an automatic valvular
    connection with the outer air; especially, a bent funnel
    tube with bulbs for adding those reagents which produce
    unpleasant fumes or violent effervescence.
 
   {Safety valve}, a valve which is held shut by a spring or
    weight and opens automatically to permit the escape of
    steam, or confined gas, water, etc., from a boiler, or
    other vessel, when the pressure becomes too great for
    safety; also, sometimes, a similar valve opening inward to
    admit air to a vessel in which the pressure is less than
    that of the atmosphere, to prevent collapse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safety belt
   n 1: belt attaching you to some object as a restraint in order
      to prevent you from getting hurt [syn: {safety belt}, {life
      belt}, {safety harness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top