ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primarily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primarily-, *primarily*, primary
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primarily(adv) แรกเริ่ม, Syn. originally
primarily(adv) อย่างที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamentally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, แรกเริ่ม, Syn. mostly

English-Thai: Nontri Dictionary
primarily(adv) แรกเริ่ม, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญ

WordNet (3.0)
primarily(adv) of primary import, Syn. in the first place, Ant. secondarily
chiefly(adv) for the most part, Syn. mainly, principally, in the main, primarily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Primarily

adv. In a primary manner; in the first place; in the first place; in the first intention; originally. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I am primarily attractive to girls who are cooler, game for a laugh.คนอย่างฉันมันต้องกับสาวฮ็อตๆเว้ย Love Actually (2003)
Hugo, you're known primarily as a hard-core pornographer, correct?Hugo อย่างที่เรารู้จัก เป็นพวกทำหนังแนวเสือป่า ถูกไหม? หุ้นส่วนทางธุรกิจของผม The Girl Next Door (2004)
After a thorough examination, U.S. Army medical staff have identified, an unknown virus, primarily in body parts, that came into contact with the creature.หลังจากผ่านการตรวจสอบต่าง ๆ แล้ว, เจ้าหน้าที่วิจัยได้ระบุว่ามี, เชื่อไวรัสที่ไม่สามารถระบุได้, อยู่ในส่วนที่ร่างกาย, ได้สัมผัส สัตว์ประหลาด The Host (2006)
The GyehRu Army is primarily made up of mercenaries.กองทัพเครูส่วนมากเป็นพ่อค้าเห็นแก่เงิน The Book of the Three Hans (2006)
primarily because he didn't have any fingers.เรื่องของเรื่องคือ มันไม่มีนิ้ว The Ten (2007)
They gave him the resources to do whatever work he wanted, which was primarily in an area called fringe science.พวกนั้นให้ทุนอุดหนุนเขา เพื่อทำงานที่เขาอยากทำ มันเป็นสาขา Pilot (2008)
Mr. Campbell, the attorney general has put together a grand jury based primarily on your testimony.คุณแคมป์เบลล์คะ อัยการสูงสุดจะเข้าร่วมด้วยนะคะ คณะลูกขุนจะถือการให้การของคุณเป็นสำคัญ Wrecking Crew (2008)
I deal primarily with law enforcement, which means I know that none of you wants to listen to me, so I'll keep it shortแรกทีเดียว ฉันทำเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งฉันรู้ดีว่า ไม่มีใครอยากฟังฉันซักคน ดังนั้น ฉันจะพูดให้สั้นลง Art Imitates Life (2008)
That's primarily who you'll talk to.นั่นคือขั้นต้นที่สำคัญมาก ต่อคนที่นายจะต้องคุยด้วย ABQ (2009)
They're looking for bottlenose dolphin, primarily.เมื่อชาวประมงมาถึงทะเลสาบ The Cove (2009)
They deal primarily with the flu.เขาทำงานกับเชื้อหวัด Amplification (2009)
It's primarily used in the production of heat insulating materials.ซึ่งโดยทั่วไปมันจะใช้ในการทำฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primarilyCue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.
primarilyThis dictionary is primarily intended for high school students.
primarilyWhat makes the Japanese unique is primarily their belief that they are unique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าว่า(adv) basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai Definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างสำคัญที่สุด[yāng samkhan thīsut] (adv) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
primarily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primarily

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
貴殿[きでん, kiden] (pn, adj-no) (1) (hon) you (primarily used by men in letters to their male equals or superiors); (2) (arch) (hon) your residence #7,704 [Add to Longdo]
尿[にょう(P);ゆばり(ok);いばり(ok);ゆまり(ok);ばり(ok);しい(ok);しし(ok);しと(ok), nyou (P); yubari (ok); ibari (ok); yumari (ok); bari (ok); shii (ok); shishi (ok); ] (n) (しい, しし, and しと were primarily children's words) urine; (P) #10,828 [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) #13,566 [Add to Longdo]
電脳[でんのう, dennou] (n) { comp } electronic brain; computer (primarily Chinese usage) #13,927 [Add to Longdo]
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P) #14,351 [Add to Longdo]
片仮名[かたかな(P);カタカナ(P), katakana (P); katakana (P)] (n) (uk) (See 平仮名) katakana; angular Japanese syllabary used primarily for loanwords; (P) #15,795 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top