ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pda

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pda-, *pda*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stepdaughter(สเทพ'ดอเทอะ) n. ลูกสาวของสามีหรือภรรยา (กับภรรยาหรือสามีคนก่อน)
update(อัพเดท', อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I can get a PDA instead of a mobile now?งั้นหนูขอPDA แทนมือถือก็แล้วกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Darwin's PDA contains classified... - Just open it.วาโมส ออกจากอุปกรณ์ที่หลัง G-Force (2009)
This PDA is infected with an extermination virus.เพื่อดางเทียม ครับท่าน ระบบการสื่อสารด้วย G-Force (2009)
That was pda number four on date number five.ตามกฎข้อที่ 4 เรื่อง การออกเดทข้อที่ 5 Disciple (2010)
That's pda number five --นั่นมันกฎข้อที่ 5 Disciple (2010)
We just got to figure out a way to get into his PDA and invite ourselves to this party.เราพึ่งจะคิดได้ หาทางเจาะเข้าไปใน PDA เขา และเชิญพวกเรา ไปในงานนี้ Chuck Versus the Zoom (2011)
The mission, is to access Roger Bale's PDA and put ourselves on the guest list for his party tonight.ภาระกิจ : เจาะเข้าไปใน PDA ของเบล และพวกเราต้องไปเป็นแขก รายชื่อสำหรับปาร์ตี้ของเขาในคืนนี้ Chuck Versus the Zoom (2011)
PDA simply has no place in the sacred halls of McKinley High.การแสดงความรักในที่สาธารณะไม่ควรอยู่ ในห้องโถงที่ศักดิ์สิทธิ์ ของโรงเรียนแมคคินลี่ย์ Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pdaI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[apdēt] (v) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเดท[Apdēt] (tm) EN: Update  FR: Update
ลูกเลี้ยง[lūklīeng] (n) EN: stepchild ; stepson ; stepdaughter ; foster child  FR: beau-fils [ m ] ; belle-fille [ f ]
ปรับปรุง[prapprung] (v) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify  FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ทำให้ทันสมัย[tham hai than samai] (v) EN: update  FR: actualiser ; mettre à jour

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ,     /    ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] (n, vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) #502 [Add to Longdo]
更新[こうしん, koushin] (n, vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) #1,034 [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n, vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) #3,994 [Add to Longdo]
アップデート;アップデイト[appude-to ; appudeito] (n) update #8,109 [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
アプダ[apuda] (n) { comp } APDA [Add to Longdo]
バージョンアップ;ヴァージョンアップ[ba-jon'appu ; va-jon'appu] (n, vs) (abbr) updating a software version (wasei [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[pa-sonarudejitaruashisutanto] (n) { comp } personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] (n) { comp } file updating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
更新[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
物理的配達アクセス単位[ぶつりてきはいたつアクセスたんい, butsuritekihaitatsu akusesu tan'i] Physical Delivery Access Unit, PDAU [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]
アプダ[あぷだ, apuda] APDA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 PDA
   n 1: a lightweight consumer electronic device that looks like a
      hand-held computer but instead performs specific tasks; can
      serve as a diary or a personal database or a telephone or
      an alarm clock etc. [syn: {personal digital assistant},
      {PDA}, {personal organizer}, {personal organiser},
      {organizer}, {organiser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PDA
     Personal Digital Assistant
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top