ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ornament

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornament-, *ornament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornament(n) เครื่องประดับ, See also: เครื่องตกแต่ง, Syn. decoration, accessory
ornament(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, เสริมแต่ง, Syn. decorate, adorn
ornamental(adj) ที่ใช้ประดับ, See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง, Syn. decorative, embellishing
ornamentally(adv) อย่างประดับประดา
ornament with(phrv) ตกแต่งด้วย, Syn. decorate with
ornamentation(n) การประดับ, See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, Syn. elaboration, embellishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ, ตกแต่ง, Syn. adornment
ornamental(ออร์นะเมน'เทิล) adj. เกี่ยวกับเครื่องประดับ n. สิ่งประดับ
ornamentation(ออร์นะเมนเท'เชิน) n. การประดับ, สิ่งประดับ, Syn. adornment

English-Thai: Nontri Dictionary
ornament(vt) ประดับ, ทำให้สวย, ตกแต่ง, เสริมแต่ง
ornamental(adj) เป็นเครื่องประดับ, เกี่ยวกับเครื่องประดับ
ornamentation(n) การประดับ, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
ornament(v) be an ornament to
ornamental(n) any plant grown for its beauty or ornamental value
ornamentalism(n) the practice of ornamental display
ornamentally(adv) in an ornamental, nonfunctional manner
ornamentation(n) the state of being ornamented
ornamentation(n) the act of adding extraneous decorations to something, Syn. embellishment
decorate(v) make more attractive by adding ornament, colour, etc., Syn. embellish, beautify, adorn, grace, ornament
decoration(n) something used to beautify, Syn. ornamentation, ornament

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
ornament

n. [ OE. ornement, F. ornement, fr. L. ornamentum, fr. ornare to adorn. ] That which embellishes or adorns; that which adds grace or beauty; embellishment; decoration; adornment. [ 1913 Webster ]

The ornament of a meek and quiet spirit. 1 Pet. iii. 4. [ 1913 Webster ]

Like that long-buried body of the king
Found lying with his urns and ornaments. Tennyson. [ 1913 Webster ]

ornament

v. t. [ imp. & p. p. Ornamented; p. pr. & vb. n. Ornamenting. ] To adorn; to deck; to embellish; to beautify; as, to ornament a room, or a city. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Adorn. [ 1913 Webster ]

ornamental

a. [ Cf. F. ornemental. ] Serving to ornament; characterized by ornament; beautifying; embellishing. [ 1913 Webster ]

Some think it most ornamental to wear their bracelets on their wrists; others, about their ankles. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

ornamentally

adv. By way of ornament. [ 1913 Webster ]

Ornamentation

n. 1. The act or art of ornamenting, or the state of being ornamented. [ 1913 Webster ]

2. That which ornaments. C. Kingsley. [ 1913 Webster ]

3. The ornaments embellishing an object, collectively; as, each room of the palace had a strikingly different ornamentation. [ 1913 Webster +PJC ]

Ornamenter

n. One who ornaments; a decorator. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Oh. I transformed him into an ornament.ข้าเปลี่ยนร่างเขา ให้เป็นเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
- He's turned into an ornament.- เขากลายเป็นเครื่องประดับแล้ว Return to Oz (1985)
An ornament. A knickknack.เครื่องประดับ ของชิ้นเล็กๆ Return to Oz (1985)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.เธอต้องเลือกอันที่ถูกให้ได้นะ ดอโรธี เมื่อก่อนเธอเคย ให้ฉันกิน ให้นอนและอื่นๆอีก Return to Oz (1985)
Don't talk that way, Jack. We won't become ornaments.อย่าพูดแบบนั้นสิ แจ็ค เราจะไม่กลายเป็นเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
- You were a green ornament.- เธอเป็นเครื่องประดับสีเขียว Return to Oz (1985)
Maybe people from Oz turn into green ornaments.บางทีคนที่มาจากออส จะกลายเป้นเครื่องประดับสีเขียว Return to Oz (1985)
Look for green ornaments, quick.หาเครื่องประดับสีเขียว เร็วเข้า Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ornamentHe is singing with a lot of ornamentation.
ornamentIt is merely an ornament.
ornamentThe bedroom was laden with beautiful ornaments.
ornamentThe room is richly ornamented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิภูษณะ(n) ornament, Syn. วิภูษณะ, พิภูษณ์, Thai Definition: เครื่องประดับ
ทองหยอง(n) gold ornament, See also: ornament, Syn. ทองรูปพรรณ, ทอง, Example: ยายคิดว่าจันทราเป็นสาวเป็นนาง ควรจะมีทองหยองติดตัวบ้าง, Thai Definition: ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ, Notes: (ปาก)
มณฑนะ(n) ornament, See also: decoration, adornment, Syn. เครื่องประดับ, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงกรณ์(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องประดับตกแต่ง, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของตบแต่ง[khøng toptaeng] (n, exp) EN: ornament

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ornament
ornaments
ornamental
ornamented
ornamentally
ornamentation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornament
ornament
ornaments
ornaments
ornamental
ornamented
ornamenting
ornamentation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饰品[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] ornament; item of jewelry; accessory #9,448 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #14,685 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, ] ornamental; refined #15,284 [Add to Longdo]
配饰[pèi shì, ㄆㄟˋ ㄕˋ,   /  ] ornament (jewelry, accoutrements etc); decorations #19,350 [Add to Longdo]
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ,    /   ] ornament #22,998 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ornamental cap #29,378 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ornamental piece of jade #30,286 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] ornamental gems for belt #52,360 [Add to Longdo]
饰面[shì miàn, ㄕˋ ㄇㄧㄢˋ,   /  ] ornamental facing; veneer #55,821 [Add to Longdo]
英石[yīng shí, ㄧㄥ ㄕˊ,  ] ornamental limestone from Yingde 英德, Guangdong #110,532 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ornament { n }ornament [Add to Longdo]
Verzierung { f } | Verzierungen { pl }ornament | ornaments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンポイント[wanpointo] (n) (1) (abbr) stitched ornament (wasei #672 [Add to Longdo]
装飾[そうしょく, soushoku] (n, vs, adj-no) ornament; (P) #5,516 [Add to Longdo]
飾る[かざる, kazaru] (v5r, vt) to decorate; to ornament; to adorn; (P) #12,377 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) #18,983 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
エスカッション[esukasshon] (n) (1) escutcheon; (2) ornamental plate or flange [Add to Longdo]
オーナメント[o-namento] (n) ornament [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
装飾[そうしょく, soushoku] Ornament, Verzierung, Dekoration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top