ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconsistent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconsistent-, *inconsistent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconsistent(adj) ซึ่งขัดแย้งกัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งขัดกัน, Syn. contradictory, Ant. consistent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent

English-Thai: Nontri Dictionary
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา, ขัดกัน, ไม่แน่นอน, ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconsistentแย้งกัน, ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inconsistentไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
inconsistent(adj) displaying a lack of consistency, Ant. consistent
inconsistent(adj) not capable of being made consistent or harmonious
inconsistently(adv) without showing consistency, Ant. consistently
discrepant(adj) not in agreement, Syn. inconsistent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inconsistenta. [ Pref. in- not + consistent: cf. F. inconsistant. ] [ 1913 Webster ]

1. Not consistent; showing inconsistency; irreconcilable; contradictory, or having contradictory implications; discordant; at variance, esp. as regards character, sentiment, or action; incompatible; incongruous. [ 1913 Webster ]

Compositions of this nature . . . show that wisdom and virtue are far from being inconsistent with politeness and good humor. Addison. [ 1913 Webster ]

2. Not exhibiting uniformity of sentiment, steadiness to principle, etc.; unequal; fickle; changeable. [ 1913 Webster ]

Ah, how unjust to nature, and himself,
Is thoughtless, thankless, inconsistent man. Young.

Syn. -- Incompatible; incongruous; irreconcilable; discordant; repugnant; contradictory. -- Inconsistent, Incongruous, Incompatible. Things are incongruous when they are not suited to each other, so that their union is unbecoming; inconsistent when they are opposed to each other, so as render it improper or wrong; incompatible when they can not coexist, and it is therefore impossible to unite them. Habitual levity of mind is incongruous with the profession of a clergyman; it is inconsistent with his ordination vows; it is incompatible with his permanent usefulness. Incongruity attaches to the modes and qualities of things; incompatibility attaches to their essential attributes; inconsistency attaches to the actions, sentiments, etc., of men. [ 1913 Webster ]

Inconsistentlyadv. In an inconsistent manner. [ 1913 Webster ]

Inconsistentnessn. Inconsistency. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
On further analysis of Strahm's fingerprints, it was found that the uric acid levels were inconsistent for an individual with an active epidural metabolism.มีการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับลายนิ้วมือ ของสตรัม และเราพบว่า กรดยูริกที่เหลืออยู่ มันไม่ตรงกัน พูดง่ายๆ ? Saw VI (2009)
The idea that he's avenging his own physical suffering speaks to a victim mentality that's inconsistent with the profile.ความคิดที่ว่าเขาแก้แค้นให้กับความทุกข์ทรมานทางกายของเขา มันเกี่ยวกับจิตใจเหยื่อโดยตรง มันไม่ตรงกับลักษณะที่เราวิเคราะห์ไว้ Roadkill (2009)
You got some inconsistent mythology.คุณนี่จินตนาการไม่อยู่กับร่องกับรอยจังนะ Tooth Fairy (2010)
An invasion is inconsistent with our philosophy.การบุกรุกไม่สอดคล้องกับหลักการของเรา Inostranka (2011)
"it would be inconsistent with the public interest to produce.""การผลิตต่อไปจะเป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะ" Taking Account (2011)
Conversations that would be inconsistent with the public interest to produce.""... บทสนทนาที่เป็นการขัดแย้ง กับประโยชน์สาธารณะที่จะผลิต" Taking Account (2011)
Dehydration inconsistent with exercise.การเสียน้ำมาก ไม่สอดคล้อง กับการออกกำลังกาย Business as Usual (2011)
The GSR gaps in the victim's hand, combined with the inconsistent blood spatter, leads me to believe that the killer placed the gun in the victim's hand and then pulled the trigger.ช่องว่างใน GSR มือของเหยื่อ รวมกับการที่ไม่สอดคล้อง รอยเลือด ทำให้ผมเชื่อว่า Kame'e (2011)
The language used is inconsistent with that of a 15-year-old held in captivity for 7 years.ผมเชื่ออย่างนั้นนะ ภาษาที่ใช้ดูไม่เข้ากับ เด็กวัย 15 ปี ที่ถูกขังมา 7 ปี Hope (2011)
"who want to make inconsistent kinds of worlds,ที่ต้องการทำให้โลกต่างอุดมการณ์ Pillows and Blankets (2012)
There's something inconsistent about the staging.มีบางอย่างขัดแย้งกันในการจัดฉาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inconsistentHer action are inconsistent with her words.
inconsistentHis argument is inconsistent with our policy.
inconsistentHis story is inconsistent in many places.
inconsistentWhen it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุ่มๆ ดอนๆ(adv) inconsistently, See also: unsteadily, Example: รัฐบาลปฏิบัติการกรรมกรอย่างลุ่มๆ ดอนๆ, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่ไม่สม่ำเสมอ, มีสภาพดีบ้างไม่ดีบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักลั่น[laklan] (adj) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adj) EN: undulating ; inconsistent ; uneven
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adv) EN: inconsistently ; unsteadily
แยกกับ[yaēk kap] (v, exp) EN: be inconsistent with

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inconsistent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconsistent
inconsistently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ,  ] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to #12,233 [Add to Longdo]
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ,    ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inkonsequent { adj } | inkonsequenter | am inkonsequentesteninconsistent | more inconsistent | most inconsistent [Add to Longdo]
unstimmig { adj } (Fakten)inconsistent (with the facts) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp, adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na, adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp, adj-i) incoherent; inconsistent [Add to Longdo]
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na, n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P) [Add to Longdo]
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na, n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way [Add to Longdo]
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] (n) { comp } inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (n) { comp } (logically) inconsistent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top