ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

happily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -happily-, *happily*, happy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happily(adv) อย่างมีความสุข, See also: อย่างร่าเริง, Syn. contentedly, joyously, joyfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happily(แฮพ'พะลี) adj. อย่างมีความสุข, Syn. luckily

English-Thai: Nontri Dictionary
happily(adv) อย่างผาสุก, อย่างเป็นสุข, อย่างสบายใจ, อย่างยินดี, อย่างเบิกบาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล Rebecca (1940)
We can live there quite happily for some time, so whenever you feel like dying, feel free to visit.พวกเราสามารถอาศัยอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุข และเมื่อไหร่ที่เจ้าอยากตาย ก็ตามเข้าไปแล้วกัน The Princess Bride (1987)
You want me to enroll in that kindergarten and live happily ever after?นายอยากให้ฉันเข้าไปอยู่ใน โรงเรียนอนุบาลนั่น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในนั้น? Akira (1988)
The Professor and Mary Ann, happily ever after.ศาสตราจารย์และแมรี่แอนอย่างมีความสุขหลังจากที่เคย Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Find a priest, take our vows and live happily ever after.หาบาทหลวงซักรูป กล่าวคำสาบาน และอยู่ร่วมกันไปจนชั่วชีวิต Mannequin: On the Move (1991)
Forty million dollars in the bank, happily married, good health.คุณอยู่นี่เอง เงินๆๆๆ ดูวุค ดูวุด Hero (1992)
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป Episode #1.6 (1995)
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์ Titanic (1997)
But that is a condition we can happily remedy.เรื่องนี้เราแก้ได้ไม่ยาก The Man in the Iron Mask (1998)
The whole notion of staying together and living happily ever after...สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการอยู่ร่วมกัน และอย่างมีความสุขตลอดไป คือ... The Story of Us (1999)
"And they lived happily ever after."And they Iived happiIy ever after. The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happilyAn alcoholic tends not to die happily.
happilyAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
happilyAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
happilyEverybody in the picture is smiling happily.
happilyHappily he did not die.
happilyHappily she did not die.
happilyHappily, she was not involved in the troubles.
happilyHappily the crops were not harmed by the typhoon.
happilyHappily, the workaholic did not die.
happilyHe did not die happily.
happilyHe didn't die happily.
happilyHe lived happily every after.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
อย่างสบายใจ(adv) happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
เป็นสุข(adv) happily, See also: pleasantly, gladly, Syn. สุข, Ant. เป็นทุกข์, Example: เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าทุกคนให้โอกาส, Thai Definition: อย่างสบายใจ
รี้ริก(adv) mirthfully (laugh), See also: happily, Thai Definition: เสียงหัวเราะเมื่อถูกหยอก
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
ชื่น(adv) joyfully, See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully, Syn. เบิกบาน, ยินดี, Example: พี่ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับมาของเธอ
ครื้นเครง(adv) joyfully, See also: happily, merry, delightfully, cheerfully, Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: พวกเราคุยกันอย่างครื้นเครงยิ่งดึกยิ่งสนุกสนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
รื่นเริง[reūnroēng] (adv) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably
สงบสุข[sa-ngop sūk] (adv) EN: peaceably ; happily ; tranquilly  FR: paisiblement
ยิ้มแต้[yim tāe] (v, exp) EN: laugh happily ; be all smiles ; beam (at) ; give a beaming smile  FR: être tout sourire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
happily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happily

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) #14,029 [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
欣懐[きんかい, kinkai] (n, vs) thinking happily of [Add to Longdo]
琴瑟相和[きんしつそうわ, kinshitsusouwa] (n, vs) (See 琴瑟相和す) pair of persons (especially a married couple) being intimate and harmonious; being happily married [Add to Longdo]
琴瑟相和す[きんしつあいわす, kinshitsuaiwasu] (exp) (id) (obsc) to be happily married; to go together like two zithers [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
比翼の鳥[ひよくのとり, hiyokunotori] (n) happily married couple [Add to Longdo]
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happily \Hap"pi*ly\ (h[a^]p"p[i^]*l[y^]), adv. [From {Happy}.]
   1. By chance; peradventure; haply. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. By good fortune; fortunately; luckily.
    [1913 Webster]
 
       Preferred by conquest, happily o'erthrown. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. In a happy manner or state; in happy circumstances; as, he
    lived happily with his wife.
    [1913 Webster]
 
   4. With address or dexterity; gracefully; felicitously; in a
    manner to insure success; with success.
    [1913 Webster]
 
       Formed by thy converse, happily to steer
       From grave to gay, from lively to severe. --Pope.
 
   Syn: Fortunately; luckily; successfully; prosperously;
     contentedly; dexterously; felicitously.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happily
   adv 1: in a joyous manner; "they shouted happily" [syn:
       {happily}, {merrily}, {mirthfully}, {gayly}, {blithely},
       {jubilantly}] [ant: {unhappily}]
   2: in an unexpectedly lucky way; "happily he was not injured"
     [ant: {sadly}, {unhappily}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 happily
  adv.
 
   Of software, used to emphasize that a program is unaware of some important
   fact about its environment, either because it has been fooled into
   believing a lie, or because it doesn't care. The sense of ?happy? here is
   not that of elation, but rather that of blissful ignorance. ?The program
   continues to run, happily unaware that its output is going to /dev/null.?
   Also used to suggest that a program or device would really rather be doing
   something destructive, and is being given an opportunity to do so. ?If you
   enter an O here instead of a zero, the program will happily erase all your
   data.? Nevertheless, use of this term implies a basically benign attitude
   towards the program: It didn't mean any harm, it was just eager to do its
   job. We'd like to be angry at it but we shouldn't, we should try to
   understand it instead. The adjective ?cheerfully? is often used in exactly
   the same way.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top