ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glistening

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glistening-, *glistening*, glisten
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To the glistening Eastern Sea, แด่ี่มหาสมุทรแห่งบูรพา นี่คือ ราชินีลูซี่... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Soft lips glistening Got me listening to your every wordทุกอย่างที่เรากินนั้นดีจริงๆ พ่อครับ, เป็นเวลาที่ดีมั้ยครับ Our Family Wedding (2010)
Souls lock, sweat glistening Yeah Let your eyes do the talking I'm listening[ เก็บความทรงจำนี้ไว้ จนกว่าเราจะพบกันอีก ] Our Family Wedding (2010)
See a girl glistening with sweat, running around with her hair in knots?...เวลาเห็นผู้หญิงที่รวบผมและมีกลิ่นเหงื่อ ฟุ้งจากร่างกาย กระโดดขึ้นลงข้างหน้าฉัน Flower Boy Ramyun Shop (2011)
The sun, the waves, the beautiful bodies, tanned and glistening with sweat.The sun, the waves, the beautiful bodies, tanned and glistening with sweat. The Date Night Variable (2012)
Well-- seriously, Derek, seriously-- you know, in the entire time I have known you, you are like the glistening hero in the movie of life.อืมม เอาจริงเหรอ, ดิเรก, เอาจริงเหรอ คุณรู้ไหม, ตลอดเวลาที่ ฉันรู้จักคุณ The Company (2012)
Wow, the way your sweat's glistening off your muscles...อื้อหือ มัดกล้ามชุ่มเหงื่อของเธอ ช่างดูแวววาว... Pain & Gain (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรว(adj) gleaming, See also: glistening, shining, Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว, Example: ช่างเสื้อประดับชุดราตรีด้วยเลื่อมสีแพรวหลายหลากสี, Thai Definition: แวววาว, มีแสงวับๆ วาบๆ
แวววับ(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ, Example: ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด, Thai Definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Thai Definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
แวววาว(adj) glittering, See also: glistening, sparkling, twinkling, shining, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า, Thai Definition: ที่เปล่งแสงเป็นประกาย
แวววาว(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ยอง(adj) brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวววาม[waēowām] (adv) EN: glisteningly
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวววับ[waēowap] (adv) EN: glisteningly
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
วาบ[wāp] (adv) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly  FR: soudainement
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glistening
glistening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glistening

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄澄澄[huáng dèng dèng, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄥˋ ㄉㄥˋ,    /   ] glistening yellow #71,394 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] glistening plumage of birds #235,416 [Add to Longdo]
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ,   /  ] glistening teardrops [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぬめっと[numetto] (adv) (on-mim) glistening; shiny; sleek; slippery [Add to Longdo]
白露[しらつゆ;はくろ, shiratsuyu ; hakuro] (n) (1) glistening dew; (2) (はくろ only) (See 二十四節気) "white dew" solar term (approx. Sept 8) [Add to Longdo]
氷刃[ひょうじん, hyoujin] (n) sharp, glistening sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 glistening \glistening\ adj.
   Reflecting light readily or in large amounts; having a
   surface luster; reflecting light directly rather than
   scattering it.
 
   Syn: glossy, nitid, sheeny, shiny.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glisten \Glis"ten\ (gl[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p.
   {Glistened}; p. pr. & vb. n. {Glistening}.] [OE. glistnian,
   akin to glisnen, glisien, AS. glisian, glisnian, akin to E.
   glitter. See {Glitter}, v. i., and cf. {Glister}, v. i.]
   To sparkle or shine; especially, to shine with a mild,
   subdued, and fitful luster; to emit a soft, scintillating
   light; to gleam; as, the glistening stars.
 
   Syn: See {Flash}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glistening
   adj 1: reflecting light; "glistening bodies of swimmers"; "the
       horse's glossy coat"; "lustrous auburn hair"; "saw the
       moon like a shiny dime on a deep blue velvet carpet";
       "shining white enamel" [syn: {glistening}, {glossy},
       {lustrous}, {sheeny}, {shiny}, {shining}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top