ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foul-smelling

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foul-smelling-, *foul-smelling*, foul-smell
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We intercepted mobile calls from inside the building, and there's a lot of chatter about foul-smelling gases, and a possible creature sighting.เราตัดสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารแล้วครับ และมีรายงานว่าพบสัตว์บางอย่างส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลานอยู่ในอาคาร Episode #2.2 (2008)
Like I feel hot, clammy, foul-smelling breath on my neck.เหมือนผมรู้สึกร้อนชื้น ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นบนคอของฉัน. Scary Movie 5 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นเขียว(adj) rank, See also: foul-smelling, Example: กลิ่นของมันเหม็นสิ้นดี เหม็นยังไงไม่ทราบ กลิ่นเหม็นเขียว ฉุนๆ, Thai Definition: มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (adj) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling  FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
เหม็น[men] (adj) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome  FR: malodorant ; puant

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 foul-smelling \foul-smelling\ adj.
   emitting an unpleasasnt odor.
 
   Syn: fetid, foul, funky, noisome, smelly, putrid, stinking.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foul-smelling
   adj 1: offensively malodorous; "a foul odor"; "the kitchen
       smelled really funky" [syn: {fetid}, {foetid}, {foul},
       {foul-smelling}, {funky}, {noisome}, {smelly},
       {stinking}, {ill-scented}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top