ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forethought

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forethought-, *forethought*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forethought(n) การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้, รอบคอบ, สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
forethought(n) การคิดล่วงหน้า, ความสุขุม, ความรอบคอบ
aforethought(adj) จงใจ, ที่คิดไว้แล้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Y-you're releasing me with knowledge and forethought that he could attack me.คุณปล่อยผมทั้งที่รู้ชัดว่า เขาจะทำร้ายผม Undead Again (2012)
Will, of course, you don't, because this is just another one of your ill-conceived, bizarrely sentimental schemes that displays absolutely no forethought and appears immediately ridiculous to everyone in America except you.เขาไม่มีปริญญา หรือใบรับรอง ที่จะสอนในโอไฮโอได้ ซู กลีคลับไม่ใช่การเรียน Glease (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
forethought

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forethought

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深谋[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ,   /  ] forethought [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] (n, vs) consideration; concern; forethought; (P) #4,802 [Add to Longdo]
遠謀[えんぼう, enbou] (n) foresight; forethought [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
予謀[よぼう, yobou] (n, adj-no) premeditation; aforethought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forethought \Fore"thought`\, a.
   Thought of, or planned, beforehand; aforethought; prepense;
   hence, deliberate. "Forethought malice." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forethought \Fore"thought`\, n.
   A thinking or planning beforehand; prescience; premeditation;
   forecast; provident care.
   [1913 Webster]
 
      A sphere that will demand from him forethought,
      courage, and wisdom.           --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forethought
   n 1: planning or plotting in advance of acting [syn:
      {premeditation}, {forethought}]
   2: judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised
     caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
     [syn: {caution}, {precaution}, {care}, {forethought}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top