ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggerated

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggerated-, *exaggerated*, exaggerat, exaggerate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, you shall. But I warn you, your brother has grossly exaggerated my talents.คุณได้ฟังแน่ แต่ฉันขอเตือนก่อนนะว่า พี่ชายคุณพูดเกินจริงไปมากเกี่ยวกับพรสวรรค์ของฉัน Episode #1.5 (1995)
- I'm sure Tom exaggerated my game.-เหลวไหล -ผมไม่เก่งขนาดที่ทอมเขาชมหรอก Match Point (2005)
- You actually said that? - I may have exaggerated a little.ลูกพูดงั้นจริงๆหรอ / หนูแค่พูดเกินความจริงนิดหน่อย Live Free or Die Hard (2007)
Once you go in, there'll be some even more exaggerated than yours.ครั้งแรกที่เธอเข้ามา, มีบางคนพูดเรื่องของเธอเกินความจริง Episode #1.2 (2009)
At first he exaggerated the investment reports a little.ตอนแรกเขาพูดเกินความจริง เกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนนั้นไปบ้าง In Plane Sight (2009)
Although I confess I exaggerated a bit when I told them that ours was four foot long.แต่ก็ยอมรับว่า ผมกล่าวเกินจริงไปบ้าง ตอนที่ผมบอกพวกเขาไปว่า ของเรายาวถึง 4 ฟุต Snakehead (2009)
And I, uh, I exaggerated about my relationship with Carina to the guys.แล้ว ผมจะได้อวดเรื่องความสัมพันธ์ ของผมกับคาริน่า ให้เพื่อนฟัง Chuck Versus the Three Words (2010)
It is all because my secretary exaggerated too much.เป็นเพราะเลขาของผม พูดเกินจริงไปหน่อย Episode #1.7 (2010)
The acting was so exaggerated that I stabbed myself with a pen.ก่อนหน้านี้ผมแสดงเกินไปหน่อย ก็เลยแทงตัวเองด้วยปากกา Episode #1.8 (2010)
That exaggerated move, now that's Director Han.เอาเริ่มมีลีลา นั้นแหล่ะ ผ.อ ฮัน Episode #1.16 (2010)
Haven't you exaggerated a bit to much?นายไม่ทำเกินไปหน่อยเหรอ Ojakgyo Brothers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeratedHe exaggerated his experience.
exaggeratedThe announcement exaggerated the number of casualties.
exaggeratedThe fisherman exaggerated the size of the fish he had caught.
exaggeratedThe report exaggerated the capacity of the hall.
exaggeratedYou may depend upon it that the story is exaggerated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากมาก(adj) loquacious, See also: exaggerated, Example: การจะทวงหนี้ให้ถูกคนต้องรู้รูปพรรณของลูกหนี้ เช่น เป็นคนปากมาก พุงยื่น หัวล้าน ขาเป๋ เป็นต้น, Thai Definition: พูดขยายเรื่องเล็กน้อยให้มากออกไป
อวดตัว(adj) boastful, See also: exaggerated, Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เพื่อนของเธอเป็นคนอวดตัว ฉันไม่ค่อยอยากจะคุยด้วย, Thai Definition: ที่สำแดงตัวว่าดีว่าเด่น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exaggerated
exaggerated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggerated

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstüberschätzung { f }exaggerated opinion of oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk [Add to Longdo]
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na, n) exaggerated story [Add to Longdo]
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na, n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1, vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list [Add to Longdo]
触れ込み[ふれこみ, furekomi] (n) (exaggerated) professing to be; passing oneself off as [Add to Longdo]
大げさ(P);大袈裟[おおげさ, oogesa] (adj-na, n) grandiose; exaggerated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggerated \Ex*ag"ger*a`ted\, a.
   Enlarged beyond bounds or the truth. -- {Ex*ag"ger*a`ted*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exaggerate \Ex*ag"ger*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Exaggerated};
   p. pr. & vb. n. {Exaggerating} . ] [L. exaggeratus, p. p. of
   exaggerare to heap up; ex out + aggerare to heap up, fr.
   agger heap, aggerere to bring to; ad to + gerere to bear. See
   {Jest}. ]
   1. To heap up; to accumulate. [Obs.] "Earth exaggerated upon
    them [oaks and firs]." --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To amplify; to magnify; to enlarge beyond bounds or the
    truth; to delineate extravagantly; to overstate the truth
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       A friend exaggerates a man's virtues. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggerated
   adj 1: represented as greater than is true or reasonable; "an
       exaggerated opinion of oneself" [syn: {exaggerated},
       {overdone}, {overstated}]
   2: enlarged to an abnormal degree; "thick lenses exaggerated the
     size of her eyes" [syn: {exaggerated}, {magnified},
     {enlarged}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top