ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conglomerate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conglomerate-, *conglomerate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conglomerate(vt) ทำให้เป็นกลุ่มก้อน
conglomerate(adj) ที่รวมเป็นกลุ่มก้อน, Syn. clustered
conglomerate(vi) เป็นกลุ่มก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n., adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม, ก้อนกรวด, กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน, จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed

English-Thai: Nontri Dictionary
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน, กลุ่ม, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conglomerateเกาะกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conglomerateบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conglomerateหินกรวดมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerate of peopleการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conglomerateหินกรวดมน, หินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรวดชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะมนเชื่อมติดกันอยู่ด้วยตัวประสานจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ซิลิกาหรือดินกรวดที่เป็นส่วนประกอบนี้อาจเป็นหินหรือแร่ซึ่งมุมและเหลี่ยมถูกลบหายไปหมดเนื่องจากการพัดพาและเสียดสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corportionsบริษัทรวมธุรกิจ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
conglomerate(n) a group of diverse companies under common ownership and run as a single organization, Syn. empire
conglomerate(adj) composed of heterogeneous elements gathered into a mass
accumulate(v) collect or gather, Syn. pile up, conglomerate, gather, cumulate, amass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Conglomerate

a. [ L. conglomeratus, p. p. of conglomerare to roll together; con- + glomerare to wind into a ball. See Glomerate. ] 1. Gathered into a ball or a mass; collected together; concentrated; as, conglomerate rays of light. [ 1913 Webster ]

Beams of light when they are multiplied and conglomerate. Bacon. [ 1913 Webster ]

Fluids are separated in the liver and the other conglobate and conglomerate glands. Cheyne. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) Closely crowded together; densly clustered; as, conglomerate flowers. Gray. [ 1913 Webster ]

3. (Geol.) Composed of stones, pebbles, or fragments of rocks, cemented together. [ 1913 Webster ]

Conglomerate

n. 1. That which is heaped together in a mass or conpacted from various sources; a mass formed of fragments; collection; accumulation. [ 1913 Webster ]

A conglomerate of marvelous anecdotes, marvelously heaped together. Trench. [ 1913 Webster ]

2. (Geol.) A rock, composed or rounded fragments of stone cemented together by another mineral substance, either calcareous, siliceous, or argillaceous; pudding stone; -- opposed to agglomerate. See Breccia. [ 1913 Webster ]

A conglomerate, therefore, is simply gravel bound together by a cement. Lyell. [ 1913 Webster ]

Conglomerate

v. t. [ imp. & p. p. Conglomerated; p. pr. & vb. n. Conglomerating. ] To gather into a ball or round body; to collect into a mass. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We use it as a loss leader to get her muItibiIIion-doIIar coffee conglomerate.เราใช้กลยุทธ์ "หว่านพืชหวังผล" พุ่งตรงที่ กลุ่มบริษัทกาแฟอาร์เนส มูลค่าหลายพันล้าน Bringing Down the House (2003)
I was here before conglomerates owned the studios.ผมมาที่นี่ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ จะเป็นเจ้าของสตูดิโอ The Holiday (2006)
You silenced them to protect the conglomerate.คุณปิดปากพวกเขาเพื่อปกป้องบริษัท Appleseed Ex Machina (2007)
It's a conglomerate.มันเป็นเครือข่ายกันหมด Shooter (2007)
Prime minister, you're well aware... that Poseidon is the largest industrial conglomerate in the world.ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกังวลเกินไป... ...โพเซดอนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก Appleseed Ex Machina (2007)
(*family-controlled conglomerate)(*ครอบครัวควบคุมให้รวมเป็นกลุ่มก้อน) Episode #1.7 (2008)
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก Blow Out (2008)
If you are a citizen of South Korea, you know the two letters of Shinhwa before you know the president's name, and have created a kingdom and therefore is Korea's largest conglomerate.หากคุณเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ คุณจะรู้จักชื่อของบริษัทชินฮวา ก่อนที่จะรู้จักชื่อของประธานาธิบดีเสียอีก และยังได้สร้างอณาจักรทางธุรกิจ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดของเกาหลี Episode #1.1 (2009)
There is even a rumor that half of Jeju Island is the company's, that this company is a huge construction conglomerate.มีข่าวลือว่า ครึ่งหนึ่งของเกาะเจจูเป็นของบริษัทเขา นั้นหมายถึงบริษัทนี้มีกลุ่มบริษัทในเครือ การก่อสร้างที่ใหญ่โตมโหฬาร 304 00: 27: Episode #1.1 (2009)
- I'm involved in a major conglomerate of bad guys.ฉันใส่ใจ กับการรวมกันของ คนเลวๆ Chuck Versus the Colonel (2009)
Robert Fischer, heir to the Fischer Morrow energy conglomerate.โรเบิร์ตฟิชเชอร์, ทายาทกลุ่มพลังงานฟิสเชอร์พรุ่งนี้ Inception (2010)
Before I settled down with a conglomerate husband, ก่อนที่ฉันจะทำตัวเป็นแม่บ้านให้กับสามีผู้ร่ำรวมและทรงอิทธิพลในอนาคน Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มบริษัท[klum børisat] (n, exp) EN: group of companies ; conglomerate  FR: ensemble de sociétés [ m ] ; groupe industriel [ m ] ; conglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[klum børisat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy conglomerate
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[samāphan thāng thurakit] (n, exp) EN: conglomerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conglomerate
conglomerates
conglomerate's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conglomerate
conglomerate
conglomerated
conglomerates
conglomerates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砾岩[lì yán, ㄌㄧˋ ㄧㄢˊ,   /  ] conglomerate (geol.) #61,692 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mischkonzern { m }conglomerate merger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n, adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization [Add to Longdo]
礫岩[れきがん, rekigan] (n) conglomerate stone [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top