ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coin

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coin-, *coin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coin(adj) ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin(vt) ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
coin(vt) สร้าง (คำ), See also: คิด, ประดิษฐ์, Syn. mint, neologise, neologize, invent, fabricate
coin(n) เหรียญ, See also: เหรียญกษาปน์, Syn. cash
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism
coincide(vi) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์), See also: ประจวบกัน เหตุการณ์, Syn. concur, co-occur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coin(คอยนฺ) { coined, coining, coins } n. เหรียญกษาปณ์, เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์, ประดิษฐ์, สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์, ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์, สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
coincide(โคอินไซดฺ') { coincided, coinciding, coincides } vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน, เข้ากันสนิท, ลงรอยกัน, สอดคล้องต้องกัน, ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ, พ้องกัน, ต้องกัน, สอดคล้องกัน, ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ, พ้องกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(n) เหรียญ, เหรียญกษาปณ์
coin(vt) ทำเหรียญ, พิมพ์เหรียญ, สร้างขึ้น, ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา, การพิมพ์เหรียญ, การสร้าง
coincide(vi) ร่วมกัน, พ้องกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน, ลงรอยกัน, เข้ากัน, สอดคล้องกัน, กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ, การพ้องกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน, เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, ประจวบกัน, บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ, ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coin Soundเสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก Basic Instinct (1992)
Smokes or coins?สูบบุหรี่หรือเหรียญ? The Shawshank Redemption (1994)
There's a flip side to that coin.เหรียญมีหัวมีก้อย Heat (1995)
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
I know nothing at all about that case of coins.ฉันรู้มาบางอย่าง เรื่องที่เกี่ยวกับทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ Mad Max (1979)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinA coin dropped out of his pocket.
coinA coin rolled under the desk.
coinAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinA nickel is a five-cent coin.
coinBecause there's a red-throated loon on the coin.
coinCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinCoincidentally enough, I know him.
coinHe came across this old coin in an antique shop.
coinHe has no less than one hundred coins.
coinHe likes collecting old coins.
coinHe published the book about the history of coins.
coinHe put some coins in the box.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
พัดดึงส์(n) coin, See also: gold coin worth 2.50 baht, Example: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ
เหรียญกระษาปณ์(n) coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (v) EN: coin
กษาปณ์[kasāp] (n) EN: coin
เหรียญเสี่ยง[rīen sīeng] (x) EN: coin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coin
coins
coin's
coined
coiner
coinage
coining
coincide
coincided
coincides

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coin
coins
coined
coiner
coinage
coiners
coining
coinages
coincide
coincided

WordNet (3.0)
coin(n) a flat metal piece (usually a disc) used as money
coin(v) make up
coinage(n) coins collectively, Syn. specie, metal money, mintage
coincide(v) go with, fall together, Syn. cooccur, co-occur
coincide(v) be the same
coincidence(n) an event that might have been arranged although it was really accidental, Syn. happenstance
coincidence(n) the quality of occupying the same position or area in space
coincident(adj) occurring or operating at the same time, Syn. coincidental, co-occurrent, concurrent, cooccurring, coinciding, simultaneous
coincident(adj) matching point for point
coincidentally(adv) happening at the same time, Syn. coincidently

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Coin

n. [ F. coin, formerly also coing, wedge, stamp, corner, fr. L. cuneus wedge; prob. akin to E. cone, hone. See Hone, n., and cf. Coigne, Quoin, Cuneiform. ] 1. A quoin; a corner or external angle; a wedge. See Coigne, and Quoin. [ 1913 Webster ]

2. A piece of metal on which certain characters are stamped by government authority, making it legally current as money; -- much used in a collective sense. [ 1913 Webster ]

It is alleged that it [ a subsidy ] exceeded all the current coin of the realm. Hallam. [ 1913 Webster ]

3. That which serves for payment or recompense. [ 1913 Webster ]

The loss of present advantage to flesh and blood is repaid in a nobler coin. Hammond. [ 1913 Webster ]


Coin balance. See Illust. of Balance. --
To pay one in his own coin, to return to one the same kind of injury or ill treatment as has been received from him. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Coin

v. t. [ imp. & p. p. Coined p. pr. & vb. n. Coining. ] 1. To make of a definite fineness, and convert into coins, as a mass of metal; to mint; to manufacture; as, to coin silver dollars; to coin a medal. [ 1913 Webster ]

2. To make or fabricate; to invent; to originate; as, to coin a word. [ 1913 Webster ]

Some tale, some new pretense, he daily coined,
To soothe his sister and delude her mind. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To acquire rapidly, as money; to make. [ 1913 Webster ]

Tenants cannot coin rent just at quarter day. Locke. [ 1913 Webster ]

Coin

v. i. To manufacture counterfeit money. [ 1913 Webster ]

They cannot touch me for coining. Shak. [ 1913 Webster ]

Coinage

n. [ From Coin, v. t., cf. Cuinage. ] 1. The act or process of converting metal into money. [ 1913 Webster ]

The care of the coinage was committed to the inferior magistrates. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

2. Coins; the aggregate coin of a time or place. [ 1913 Webster ]

3. The cost or expense of coining money. [ 1913 Webster ]

4. The act or process of fabricating or inventing; formation; fabrication; that which is fabricated or forged. “Unnecessary coinage . . . of words.” Dryden. [ 1913 Webster ]

This is the very coinage of your brain. Shak. [ 1913 Webster ]

Coincide

v. i. [ imp. & p. p. Coincided p. pr. & vb. n. Coinciding. ] [ L. co- + incidere to fall on; in + cadere to fall: cf. F. coïncider. See Chance, n. ] 1. To occupy the same place in space, as two equal triangles, when placed one on the other. [ 1913 Webster ]

If the equator and the ecliptic had coincided, it would have rendered the annual revoluton of the earth useless. Cheyne. [ 1913 Webster ]

2. To occur at the same time; to be contemporaneous; as, the fall of Granada coincided with the discovery of America. [ 1913 Webster ]

3. To correspond exactly; to agree; to concur; as, our aims coincide. [ 1913 Webster ]

The rules of right jugdment and of good ratiocination often coincide with each other. Watts. [ 1913 Webster ]

Coincidence

n. [ Cf. F. coïncidence. ] 1. The condition of occupying the same place in space; as, the coincidence of circles, surfaces, etc. Bentley. [ 1913 Webster ]

2. The condition or fact of happening at the same time; as, the coincidence of the deaths of John Adams and Thomas Jefferson. [ 1913 Webster ]

3. Exact correspondence in nature, character, result, circumstances, etc.; concurrence; agreement. [ 1913 Webster ]

The very concurrence and coincidence of so many evidences . . . carries a great weight. Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Those who discourse . . . of the nature of truth . . . affirm a perfect coincidence between truth and goodness. South. [ 1913 Webster ]

Coincidency

n. Coincidence. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Coincident

a. [ Cf. F. coïncident. ] Having coincidence; occupying the same place; contemporaneous; concurrent; -- followed by with. [ 1913 Webster ]

Christianity teaches nothing but what is perfectly suitable to, and coincident with, the ruling principles of a virtuous and well-inclined man. South. [ 1913 Webster ]

Coincident

n. One of two or more coincident events; a coincidence. [ R. ] “Coincidents and accidents.” Froude. [ 1913 Webster ]

Coincidental

a. Coincident. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian #290 [Add to Longdo]
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
硬币[yìng bì, ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ,   /  ] coin #13,812 [Add to Longdo]
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ,   /  ] coin; to mint (coins) #67,192 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechautomat { m }coin box telephone [Add to Longdo]
Geldstück { n }; Münze { f } | Geldstücke { pl }; Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Geldwechsler { m } (Automat)coin changer; change machine [Add to Longdo]
Münze { f } | Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin #296 [Add to Longdo]
同時に[どうじに, doujini] (adv, conj) coincident with; while; simultaneously #1,339 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
銀(P);白銀;白金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n, adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) #1,775 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
[ぬの(P);ふ;にの(ok);にぬ(ok), nuno (P); fu ; nino (ok); ninu (ok)] (n) (1) cloth; (2) (ふ only) (See 布銭) bujian (spade-shaped bronze coin of ancient China); (P) #5,243 [Add to Longdo]
[ぜに, zeni] (n) (1) (col) round coin with a (square) hole in the center; (2) coin made of non-precious materials; (3) money #6,396 [Add to Longdo]
銭(P);錢(oK)[せん, sen] (n) (1) hundredth of a yen; (2) (See 銭・ぜに・1) coin made of non-precious materials; (3) (obs) (See 貫・2) one-thousandth of a kan (as a unit of currency); (4) (arch) one-thousandth of a kan (as a unit of mass); (P) #6,396 [Add to Longdo]
コイン[koin] (n) coin; (P) #7,419 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top