ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classify

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classify-, *classify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classify(vt) จัดกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified, classifying, classifies } vt. แยกประเภท, แยกหมวดหมู่, จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify

English-Thai: Nontri Dictionary
classify(vt) แบ่งประเภท, จัดหมวดหมู่, จัดประเภท, แยกประเภท, แบ่งชั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
classifying(n) การจำแนกประเภท

WordNet (3.0)
classify(v) arrange or order by classes or categories, Syn. sort, sort out, assort, class, separate
classify(v) declare unavailable, as for security reasons, Ant. declassify
relegate(v) assign to a class or kind, Syn. classify

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Classify

v. t. [ imp. & p. p. Classified p. pr. & vb. n. Classifying. ] [ L. classis class + -fy. ] To distribute into classes; to arrange according to a system; to arrange in sets according to some method founded on common properties or characters.

Syn. -- To arrange; distribute; rank. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The work here at VSI is government classified.งานที่เราทำใน วีเอสไอ นี้รับมาจากรัฐบาล The Lawnmower Man (1992)
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู... Deep Throat (1993)
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
- I can't tell you that. It's classified.- ผมบอกไม่ได้ มันเป็นความลับ Airplane! (1980)
"if discovered appropriating classified documents"ถ้าพบเอกสารชั้นความลับ Spies Like Us (1985)
it's a highly classified piece of intelligence hardware.- นั่นมันอุปกรณ์สายลับชั้นสูง Spies Like Us (1985)
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ Good Will Hunting (1997)
Isabella Zancona's environment remains classified.เรื่องอิสเบลล่า ซานโคน่า เป็นความลับสุดยอด The Jackal (1997)
Ming Mecca? They're not even de-classified yet."มิง เมกก้า ?" มันยังไม่ผ่านการทดสอบเลยนี่นา Pi (1998)
I'll be classified as an actress.มันแค่เป็นการแสดงประเภทหนึ่ง Platonic Sex (2001)
Its nature is classified.เป็นงานของทางทหาร Resident Evil (2002)
Take a look at today's classifieds.มาดูประกาศประจำวันนี้เถอะ Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classifyI classify his music as rock.
classifyI'm not good at classifying things.
classifyIn addition to classifying the data, the machine also checks the figures.
classifyIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
classifyLet's classify the names of the students alphabetically.
classifyOne can classify books into good ones and bad ones.
classifyPlease classify these books by subject.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนกประเภท(v) classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai Definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น
แยกประเภท(v) classify, See also: categorize, sort out, arrange in classes, Example: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา, Thai Definition: คัดเป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[jaēk] (v) EN: classify ; sort  FR: classer
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกประเภท[jamnaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize  FR: divisier ; classifier ; séparer
แยกชนิด[yaēk chanit] (v, exp) EN: classify
แยกประเภท[yaēk praphēt] (v, exp) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
classify
classifying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classify
classifying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] classify; silk thread; twist silk #14,374 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1, vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) #8,352 [Add to Longdo]
項目別に分ける[こうもくべつにわける, koumokubetsuniwakeru] (exp, v1) to classify by subject [Add to Longdo]
仕分ける;仕訳ける[しわける, shiwakeru] (v1, vt) to assort; to classify; to journalize (in accounting); to journalise [Add to Longdo]
選り分ける(P);より分ける;えり分ける[よりわける(選り分ける;より分ける)(P);えりわける(選り分ける;えり分ける), yoriwakeru ( yori wake ru ; yori wake ru )(P); eriwakeru ( yori wake ru ; eri wake ] (v1, vt) to classify; to sort out; to sift through; (P) [Add to Longdo]
等を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp, v1) to grade; to classify [Add to Longdo]
等呼[とうこ, touko] (n) denghu (phonetic method of classifying Chinese finals) [Add to Longdo]
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] (n) { comp } classifying [Add to Longdo]
併称;並称[へいしょう, heishou] (n, vs) classifying together [Add to Longdo]
類型化[るいけいか, ruikeika] (n, vs) classifying in patterns; typification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top