ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civility

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civility-, *civility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civility(n) ความสุภาพ, Syn. polieness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civility(ซิฟวิล'ลิที) n. ความสุภาพ, มารยาท, ความเอื้อเฟื้อ, อัธยาศัย, อารยธรรม, วัฒนธรรมประเพณี, Syn. courtesy
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี, ความสุภาพ, ความมีมารยาท, ความมีอัธยาศัยไมตรี
incivility(n) ความไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Civility must be rewarded, Captain.ความสุภาพ ต้องมีรางวัลให้ Day of the Dead (1985)
Might I ask why with so little civility I am thus repulsed?บอกได้มั้ยว่าทำไมถึงพูดไม่เป็นมิตร ผมน่ารังเกียจมากนักหรือ Pride & Prejudice (2005)
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ Go Your Own Way (2008)
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
There's no respect for civility these days.จะไม่มีมรรยาทดีๆ กันแล้วในวันนี้ The Edge (2010)
She's always like that. Her sense of civility is pretty off.เธอมักจะเป็นแบบนี้ล่ะ ป้ำๆเป๋อๆ อย่างนี้ทุกที Hanamizuki (2010)
Has to be some vestige of civility left, even in this corner of the world.มันต้องมีมารยาทดีกันบ้าง แม้แต่ในมุมเล็กๆของโลกแบบนี้ Argentina (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [ fpl ] ; conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; manières [ fpl ] ; éducation [ f ] ; bonnes manières [ fpl ] ; courtoisie [ f ] ; savoir-vivre [ m ] ; civisme [ m ] ; politesse [ f ]
มารยาท[mārayāt] (n) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics  FR: savoir-vivre [ m ] ; éducation [ f ] ; politesse [ f ] ; courtoisie [ f ] ; conduite [ m ] ; manières [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
civility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civility

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公德心[gōng dé xīn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ,   ] civility; public spirit #58,106 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit { f } | Höflichkeiten { pl }civility | civilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
尽かす[つかす, tsukasu] (v5s, vt) (1) to use completely; to use up; to exhaust; (2) (See 愛想を尽かす) to exhaust somebody's civility; to give up (on someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civility \Ci*vil"i*ty\, n.; pl. {Civilities}. [L. civilitas: cf.
   F. civilit['e]. See {Civil}.]
   1. The state of society in which the relations and duties of
    a citizen are recognized and obeyed; a state of
    civilization. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Monarchies have risen from barbarrism to civility,
       and fallen again to ruin.       --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       The gradual depature of all deeper signification
       from the word civility has obliged the creation of
       another word -- civilization.     --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. A civil office, or a civil process [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To serve in a civility.        --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Courtesy; politeness; kind attention; good breeding; a
    polite act or expression.
    [1913 Webster]
 
       The insolent civility of a proud man is, if
       possible, more shocking than his rudeness could be.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
       The sweet civilities of life.     --Dryden.
 
   Syn: Urbanity; affability; complaisance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civility
   n 1: formal or perfunctory politeness [ant: {incivility}]
   2: the act of showing regard for others [syn: {politeness},
     {civility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top