ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cavity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cavity-, *cavity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavity(n) หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง, หลุม, ถ้ำ, แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน, ผิวหน้าเว้า, สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า, โพรง, ช่อง
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
cavity(n) โพรง, ช่อง, ถ้ำ, หลุม
concavity(n) ความเว้า, ส่วนโค้ง, ส่วนเว้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cavityโพรง, ช่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavityโพรง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cavity liner; cavity varnish; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity proper, oralช่องปากส่วนใน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity varnish; cavity liner; varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cavity, abdominalช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, abscessโพรงฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, cranialโพรงกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, mastoidโพรงโหนกกกหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavity, middle ear; cavity, tympanicโพรงหูส่วนกลาง [ มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cavityโพรง, ภาวะที่เกิดมีช่อง, ทวาร, แผลชนิดโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity Preparationการเตรียมโพรงฟัน [การแพทย์]
Cavity Sizeขนาดของโพรงเวนตริเคิล [การแพทย์]
Cavity Wallผนังของแผลโพรงฝี [การแพทย์]
Cavity, Coelomicโพรงในท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, your message said you had a cavity that needed filling?อ่า ข้อความที่คุณทิ้งไว้คือคุณต้องการอุดรูฟันผุใช่มั้ยครับ Distant Past (2007)
he'd go through their nasal cavity and remove a piece of their brain.เขาได้ตัดโพรงจมูกพวกเธอ และ้ย้่ายชิ้นส่วนสมองของพวกเธอ. The Same Old Story (2008)
You're a dentist. You're used to cavity searches.คุณเป็นหมอฟัน คุณคงชินกับอะไรที่เป็นหลุมๆ รูๆ อยู่แล้ว Mirror, Mirror (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
The lack of blood from the head and the gradations of color from the toraxic cavity of the neck, would tell us otherwise.การขาดเลือดจากศรีษะและสีที่เปลี่ยนไป จากรอบคออาจบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน Pathology (2008)
The only perk we offer is a cavity search.ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่เราเสนอคือหาฟันผุน่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Guess I should be thankful there's no cavity search.ผมน่าจะดีใจนะ ที่ไม่ค้นตามซอกมุม Justice (2009)
To the thoracic cavity and have him redlined to the o. r. stat.ที่ทรวงอก และพาเขา ตรงเข้าห้องผ่าตัดเลย Faceless, Nameless (2009)
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม Holidaze (2009)
So, if I can scan the cavity and find out where the paint seeped into the different tissues, ถ้างั้นถ้าฉันสามารถสแกน โพรงนั่นและค้นพบ ตรงไหนบา้งจุุด ที่สีรั่วไหลซึมเข้าไป ในส่วนเนื้อเยื่อต่างๆ A Night at the Bones Museum (2009)
What's up with toothless? cavity creeps get a hold of him?แมงกินฟันรุมเขาหรอ? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Oh, the sinus cavity is abnormally large.โอ้ โพรงจมูกไซนัส ของเขามีขนาดใหญ่ปกติ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cavitySince I developed this cavity, my tooth has been really sensitive to heat and cold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุม(n) pit, See also: cavity, hole, Syn. หลุม, Example: พวกเชลยได้รับความทรมานราวกับตกอยู่ในขุมของแดนนรก, Count Unit: ขุม, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเป็นหลุม ใช้ในบางลักษณะ เช่น ขุมขน ขุมนรก
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [ m ] ; fente [ f ] ; ouverture [ f ] ; trouée [ f ] ; entrée [ f ] ; conduit [ m ]
ช่องปาก[chǿng pāk] (n, exp) EN: oral cavity
ขุม[khum] (n) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow  FR: cavité [ f ] ; creux [ m ] ; trou [ m ]
โพรง[phrōng] (n) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening  FR: trou [ m ] ; cavité [ f ] ; creux [ n ]
รู[rū] (n) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice  FR: trou [ m ] ; orifice [ m ]
รูจมูก[rū jamūk] (n) EN: nostril ; nasal cavity ; blowhole  FR: narine [ m ] ; cavité nasale [ f ] ; évent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cavity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cavity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] cavity of body; tune #4,921 [Add to Longdo]
空洞[kōng dòng, ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ,  ] cavity; empty; vacuous #15,617 [Add to Longdo]
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole #35,451 [Add to Longdo]
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ,   ] cavity magnetron (used to produce microwaves) #122,975 [Add to Longdo]
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ,  ] cavity; pit [Add to Longdo]
空心墙[kōng xīn qiáng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄤˊ,    /   ] cavity wall; hollow wall [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aushöhlung { f }; Höhlung { f } | Aushöhlungen { pl }; Höhlungen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]
Höhle { f } | Höhlen { pl }cavity | cavities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口腔[こうこう;こうくう, koukou ; koukuu] (n, adj-no) (こうくう is used by medical professionals) the oral cavity; mouth cavity #11,870 [Add to Longdo]
虚;空;洞[うろ, uro] (n) hollow; cavity; hole #12,272 [Add to Longdo]
ブローホール[buro-ho-ru] (n) blowhole (cavity in a metal casing) [Add to Longdo]
ラクナ[rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
液胞;液泡(iK)[えきほう, ekihou] (n, adj-no) vacuole; sap cavity [Add to Longdo]
凹み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
凹所[おうしょ, ousho] (n) concavity; hollow; depression [Add to Longdo]
凹状[おうじょう, oujou] (n, adj-no) concavity [Add to Longdo]
凹面[おうめん, oumen] (n) (1) concavity; (adj-no) (2) concave; (pref) (3) concavo [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cavity \Cav"i*ty\, n.; pl. {Cavities}. [L. cavus hollow: cf. F.
   cavit['e].]
   1. Hollowness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The cavity or hollowness of the place. --Goodwin.
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow place; a hollow; as, the abdominal cavity.
    [1913 Webster]
 
       An instrument with a small cavity, like a small
       spoon.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Abnormal spaces or excavations are frequently formed
       in the lungs, which are designated cavities or
       vomic[ae].              --Quain.
    [1913 Webster]
 
   {Body cavity}, the c[oe]lum. See under {Body}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cavity
   n 1: a sizeable hole (usually in the ground); "they dug a pit to
      bury the body" [syn: {pit}, {cavity}]
   2: space that is surrounded by something [syn: {cavity},
     {enclosed space}]
   3: soft decayed area in a tooth; progressive decay can lead to
     the death of a tooth [syn: {cavity}, {caries}, {dental
     caries}, {tooth decay}]
   4: (anatomy) a natural hollow or sinus within the body [syn:
     {cavity}, {bodily cavity}, {cavum}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top