ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annex

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annex-, *annex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annex(vt) เพิ่มเข้าไป, Syn. append, attach, affix, join
annex(n) ภาคผนวก
annex(vt) ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
annex to(phrv) เข้ายึดครอง, See also: ยึด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition, Ant. deduct, split
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union, Ant. removal

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม, ผนวก, แนบท้าย, ยึด
annexation(n) การเพิ่ม, การผนวก, สิ่งที่แนบท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexation๑. การผนวก๒. การผนวกดินแดน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
annex(n) an addition that extends a main building, Syn. annexe, extension, wing
annex(v) take (territory) as if by conquest
annex(v) attach to
annexation(n) incorporation by joining or uniting, Syn. appropriation
annexation(n) the formal act of acquiring something (especially territory) by conquest or occupation
annexational(adj) relating to annexation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Annex

v. t. [ imp. & p. p. Annexed p. pr. & vb. n. Annexing. ] [ F. annexer, fr. L. annexus, p. p. of annectere to tie or bind to; ad + nectere to tie, to fasten together, akin to Skr. nah to bind. ] 1. To join or attach; usually to subjoin; to affix; to append; -- followed by to. “He annexed a codicil to a will.” Johnson. [ 1913 Webster ]

2. To join or add, as a smaller thing to a greater. [ 1913 Webster ]

He annexed a province to his kingdom. Johnson. [ 1913 Webster ]

3. To attach or connect, as a consequence, condition, etc.; as, to annex a penalty to a prohibition, or punishment to guilt. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To add; append; affix; unite; coalesce. See Add. [ 1913 Webster ]

Annex

v. i. To join; to be united. Tooke. [ 1913 Webster ]

Annex

n. [ F. annexe, L. annexus, neut. annexum, p. p. of annectere. ] Something annexed or appended; as, an additional stipulation to a writing, a subsidiary building to a main building; a wing. [ 1913 Webster ]

Annexation

n. [ Cf. F. annexation. See Annex, v. t. ] 1. The act of annexing; process of attaching, adding, or appending; the act of connecting; union; as, the annexation of Texas to the United States, or of chattels to the freehold. [ 1913 Webster ]

2. (a) (Law) The union of property with a freehold so as to become a fixture. Bouvier. (b) (Scots Law) The appropriation of lands or rents to the crown. Wharton. [ 1913 Webster ]

Annexationist

n. One who favors annexation. [ 1913 Webster ]

Annexer

n. One who annexes. [ 1913 Webster ]

Annexion

n. [ L. annexio a tying to, connection: cf. F. annexion. ] Annexation. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

Annexionist

n. An annexationist. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Annexment

n. The act of annexing, or the thing annexed; appendage. [ R. ] Shak. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader, ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
Back annex building should've been cleared. -Copy, it'll be cleared.ตึกหลังเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ได้ยินแล้วจะรีบเคลี Vantage Point (2008)
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ผมจะตามจากข้อมูลที่มี กลับไปในตึกเล็ก ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
Just outside the back annex.ข้างนอกส่วนหลังของตึกเล็ก Vantage Point (2008)
We need immediate assistance. Just outside the back annex.เราต้องการกำลังเสริมด่วน ที่ด้านนอกหลังตึก Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ชั้นกำลังไล่ตามจากตึกหลัง ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
That's groundbreaking. You should teach a course at The Learning Annex.ไอเดียบรรเจิด เธอน่าจะเปิดคอร์สสอนเลยนะ Easy A (2010)
As soon as you hurry up and lose at Regionals, this choir room will become my official trophy annex.ห้องนี้จะกลายเป็น ห้องเก็บรางวัลของฉัน Funk (2010)
Winner gets to annex Poland.ผู้ชนะจะได้ครอบครองโปแลนด์ Accounting for Lawyers (2010)
When the territory was annexed, เมื่อดินแดนถูกยึดครอง If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
I have to get all the way over to the annex.ฉันต้องเดินไปตึกเสริม Someone to Watch Over Me (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annexThe annex is on the north of the original building.
annexThe small country was annexed to its larger neighbor.
annexThe United States annexed Texas in 1845.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่วงท้าย(v) attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai Definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
ผนวก(v) append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai Definition: รวมเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
ภาคผนวก[phāk phanūak] (n, exp) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex  FR: appendice [ m ] ; addenda [ m inv. ] ; annexe [ f ]
ผนวก[phanūak] (v) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add  FR: ajouter ; annexer
ผนวก[phanūak] (adj) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended  FR: supplémentaire ; annexe
รวมเข้าด้วยกัน[rūam khao dūaykan] (v, exp) EN: merge ; amalgamate ; combine  FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
annex
annex
annexed
annexed
annexes
annexing
annexation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annex
annex
annexe
annexed
annexes
annexes
annexing
annexation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annexion { f }annexation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] (n, vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P) #4,478 [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n, vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration #5,875 [Add to Longdo]
付加(P);附加[ふか, fuka] (n, vs, adj-no) addition; annexation; appendage; (P) #6,640 [Add to Longdo]
付録(P);附録[ふろく, furoku] (n) appendix; supplement; annex; (P) #7,032 [Add to Longdo]
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n, vs, adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P) #7,822 [Add to Longdo]
付随;附随[ふずい, fuzui] (n, vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending #9,274 [Add to Longdo]
添加[てんか, tenka] (n, vs) addition; annexing; (P) #12,109 [Add to Longdo]
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P) #12,147 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top