ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affirm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affirm-, *affirm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affirm(vi) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง, Syn. insist, assert, repeat
affirm(vt) ยืนยัน, See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
affirmant(n) ผู้ที่ยืนยัน
affirmative(n) ข้อความที่แสดงการยินยอม, See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
affirmative(n) คำตอบรับ, See also: คำยืนยัน
affirmative(adj) ซึ่งยืนยันว่าจริง
affirmative(adj) ซึ่งแสดงถึงการยินยอม, See also: ซึ่งเห็นพ้อง, Syn. agreeing, affirming, Ant. negative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. assertion
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi, vt) รับว่าจริง, ยืนยัน, รับรอง, เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ, การยืนยัน, การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน, ซึ่งรับรอง
affirmative(n) การรับ, คำยืนยัน, คำรับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmationการยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affirmative pregnantยืนยันว่าตั้งครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative, theคำยืนยันข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]

WordNet (3.0)
affirm(v) to declare or affirm solemnly and formally as true, Syn. assert, swan, verify, aver, swear, avow
affirm(v) say yes to
affirmable(adj) capable of being affirmed or asserted, Syn. assertable
affirmation(n) the act of affirming or asserting or stating something, Syn. statement, assertion
affirmation(n) (religion) a solemn declaration that serves the same purpose as an oath (if an oath is objectionable to the person on religious or ethical grounds)
affirmation(n) a judgment by a higher court that the judgment of a lower court was correct and should stand, Ant. reversal
affirmative(n) a reply of affirmation, Ant. negative
affirmative(adj) affirming or giving assent, Syn. affirmatory, Ant. negative
affirmative(adj) expecting the best, Syn. optimistic
affirmatively(adv) in an affirmative manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Affirm

v. t. [ imp. & p. p. Affirmed p. pr. & vb. n. Affirming. ] [ OE. affermen, OF. afermer, F. affirmer, affermir, fr. L. affirmare; ad + firmare to make firm, firmus firm. See Firm. ] 1. To make firm; to confirm, or ratify; esp. (Law), to assert or confirm, as a judgment, decree, or order, brought before an appellate court for review. [ 1913 Webster ]

2. To assert positively; to tell with confidence; to aver; to maintain as true; -- opposed to deny. [ 1913 Webster ]

Jesus, . . . whom Paul affirmed to be alive. Acts xxv. 19. [ 1913 Webster ]

3. (Law) To declare, as a fact, solemnly, under judicial sanction. See Affirmation, 4. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To assert; aver; declare; asseverate; assure; pronounce; protest; avouch; confirm; establish; ratify. -- To Affirm, Asseverate, Aver, Protest. We affirm when we declare a thing as a fact or a proposition. We asseverate it in a peculiarly earnest manner, or with increased positiveness as what can not be disputed. We aver it, or formally declare it to be true, when we have positive knowledge of it. We protest in a more public manner and with the energy of perfect sincerity. People asseverate in order to produce a conviction of their veracity; they aver when they are peculiarly desirous to be believed; they protest when they wish to free themselves from imputations, or to produce a conviction of their innocence. [ 1913 Webster ]

Affirm

v. i. 1. To declare or assert positively. [ 1913 Webster ]

Not that I so affirm, though so it seem
To thee, who hast thy dwelling here on earth. Milton. [ 1913 Webster ]

2. (Law) To make a solemn declaration, before an authorized magistrate or tribunal, under the penalties of perjury; to testify by affirmation. [ 1913 Webster ]

Affirmable

a. Capable of being affirmed, asserted, or declared; -- followed by of; as, an attribute affirmable of every just man. [ 1913 Webster ]

Affirmance

n. [ Cf. OF. afermance. ] 1. Confirmation; ratification; confirmation of a voidable act. [ 1913 Webster ]

This statute . . . in affirmance of the common law. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. A strong declaration; affirmation. Cowper. [ 1913 Webster ]

Affirmant

n. [ L. affirmans, -antis, p. pr. See Affirm. ] 1. One who affirms or asserts. [ 1913 Webster ]

2. (Law) One who affirms, instead of taking an oath. [ 1913 Webster ]

Affirmation

n. [ L. affirmatio: cf. F. affirmation. ] 1. Confirmation of anything established; ratification; as, the affirmation of a law. Hooker. [ 1913 Webster ]

2. The act of affirming or asserting as true; assertion; -- opposed to negation or denial. [ 1913 Webster ]

3. That which is asserted; an assertion; a positive statement; an averment; as, an affirmation, by the vender, of title to property sold, or of its quality. [ 1913 Webster ]

4. (Law) A solemn declaration made under the penalties of perjury, by persons who conscientiously decline taking an oath, which declaration is in law equivalent to an oath. Bouvier. [ 1913 Webster ]

Affirmative

a. [ L. affirmativus: cf. F. affirmatif. ] 1. Confirmative; ratifying; as, an act affirmative of common law. [ 1913 Webster ]

2. That affirms; asserting that the fact is so; declaratory of what exists; answering “yes” to a question; -- opposed to negative; as, an affirmative answer; an affirmative vote. [ 1913 Webster ]

3. Positive; dogmatic. [ Obs. ] J. Taylor. [ 1913 Webster ]

Lysicles was a little by the affirmative air of Crito. Berkeley. [ 1913 Webster ]

4. (logic) Expressing the agreement of the two terms of a proposition. [ 1913 Webster ]

5. (Alg.) Positive; -- a term applied to quantities which are to be added, and opposed to negative, or such as are to be subtracted. [ 1913 Webster ]

Affirmative

n. 1. That which affirms as opposed to that which denies; an affirmative proposition; that side of question which affirms or maintains the proposition stated; -- opposed to negative; as, there were forty votes in the affirmative, and ten in the negative. [ 1913 Webster ]

Whether there are such beings or not, 't is sufficient for my purpose that many have believed the affirmative. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. A word or phrase expressing affirmation or assent; as, yes, that is so, etc. [ 1913 Webster ]

affirmative action

n. 1. a policy of making active efforts to improve the employment or educational opportunities available to members of minority groups or women; -- achieved by employers or schools by using various techniques, but excluding the use of simple quotas or outright discrimination against white males. affirmative action is required by law for certain employers in the United States. [ PJC ]

Affirmatively

adv. In an affirmative manner; on the affirmative side of a question; in the affirmative; -- opposed to negatively. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน Oh, God! (1977)
It's a rog, Brown. Much affirmed.ไอ้นี่สงสัยจะโง่กินจริงๆ Casualties of War (1989)
This affirmative blacktion.คำยืนยันเรื่องคนผิวสี American History X (1998)
A few new books doesn't qualify as affirmative black action.หนังสือใหม่ๆ แค่ไม่กี่เล่ม ไม่ได้หมายถึงคุณภาพ/ของการกระทำของพวกผิวดำซะหน่อย American History X (1998)
This affirmative-action crap... I don't know what that's about.เนี่ยแหละยืนยันได้เลย... ฉันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร American History X (1998)
- Affirmative.วันนี้เหรอ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์ The Matrix Reloaded (2003)
An affirmation, a prayer of thanks.การยืนยันนี้ ผู้ภาวนาทั้งหลาย Latter Days (2003)
Affirmative.รับทราบๆ Ghost in the Shell (1995)
It would be an affirmation!มันจะยืนยัน! The Birdcage (1996)
- Are you reading me? - That's affirmative.คุณกำลังอ่านฉัน? Contact (1997)
That's a big affirmative.คือการที่คุณ? นั่นเป็นใหญ่ยืนยัน Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affirmAffirmative action and busing are debated topics.
affirmAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
affirmDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
affirmHe affirmed himself to be innocent.
affirmHe affirmed his innocence.
affirmHe affirmed that he saw the crash.
affirmHe affirmed the truth of her statement.
affirmI affirmed that he was innocent.
affirmJane affirmed that she was telling the truth.
affirmThe answer was in the affirmative.
affirmThe teacher affirmed the decision of the student council.
affirmThis sort of structure is called a double negative, but in effect it shows affirmation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณตอบรับ(n) affirmative sign
ประโยคบอกเล่า(n) affirmative sentence, Example: เรื่องดังกล่าวผู้แต่งเริ่มเรื่องด้วยประโยคบอกเล่า, Thai Definition: รูปประโยคชนิดแสดงเนื้อหา
ยืนยัน(v) assure, See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly, Example: เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี, Thai Definition: พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [ politeness marker when answering a question in the affirmative ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de réponse affirmative ]
แม่น[maen] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เนอะ[noe] (x) EN: [ affirmative ending particle ]  FR: [ particule finale affirmative ]
รับรอง[raprøng] (v) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm  FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
สัญญาณตอบรับ[sanyān tøprap] (n, exp) EN: affirmative sign
ตอบรับ[tøprap] (v) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge  FR: répondre positivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
affirm
affirms
affirmed
affirming
affirmation
affirmative
affirmations
affirmatively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affirm
affirms
affirmed
affirming
affirmation
affirmative
affirmations
affirmatives

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
断言[duàn yán, ㄉㄨㄢˋ ㄧㄢˊ,   /  ] affirm; assertion #19,331 [Add to Longdo]
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ,    /   ] affirmative vote [Add to Longdo]
肯定句[kěn dìng jù, ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ,   ] affirmative sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) #286 [Add to Longdo]
肯定[こうてい, koutei] (n, vs) positive; affirmation; (P) #7,880 [Add to Longdo]
断言[だんげん, dangen] (n, vs) assertion; declaration; affirmation; (P) #13,076 [Add to Longdo]
アファーマティブアクション[afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
[おう, ou] (n) (1) agreement; affirmative; (int) (2) aye; yes; OK; okay; yeah; all right [Add to Longdo]
肯定的[こうていてき, kouteiteki] (adj-na) affirmative [Add to Longdo]
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n, vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation [Add to Longdo]
賛成票[さんせいひょう, sanseihyou] (n) affirmative vote; yes vote; aye [Add to Longdo]
然り;爾り[しかり, shikari] (int) (1) yes; yea; aye; affirmative; (vr, vi) (2) (arch) to be so [Add to Longdo]
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n, suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top