ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accomplishment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplishment-, *accomplishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplishment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ, Syn. completion
accomplishment(n) งานที่ทำสำเร็จ, Syn. achievement
accomplishment(n) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplishment(n) ความสำเร็จ, การบรรลุผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplishmentการทำงานให้สำเร็จ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man whose accomplishments in South Africa will always be remembered.ความสำเร็จในแอฟริกาใต้ของเขา จะเป็นที่จดจำตลอดไป Gandhi (1982)
Yes, that's quite an accomplishment for a student who's been on academic probation for the last half year.- น่าประทับใจมาก... ...สำหรับนร.ที่ติดทัณฑ์บนมาครึ่งปี Punchline (1988)
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก Good Will Hunting (1997)
But, you see, I've come to realize that all the accomplishments in the world... mean nothing without someone to share them with.แต่, ฟังนะ, ผมมาเพื่อให้แน่ใจว่าโลกจะประสพความสำเร็จ.. หมายความว่า ให้ทุกคนได้รับมัน. Fantastic Four (2005)
But before I talk to you about James and his many accomplishments I would like first to share some news with you.แต่ก่อนที่ฉันจะพูดถึงเจมส์ และความสำเร็จมากมายของเขา ฉันอยากจะร่วมแบ่งปันข่าวบางอย่าง The Devil Wears Prada (2006)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
What do you think is your greatest accomplishment in life so far, Mr. Harding?คุณคิดว่าอะไรคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตของคุณที่ผ่านมา คุณฮาร์ดดิ้ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
And then somehow, all that enviable accomplishment is destroyedแล้วอย่างไรนะเหรอ สิ่งที่น่าอิจฉา การบรรลุเป้าหมาย ถูกทำลาย Do It, Monkey (2009)
I wanted needed to match his accomplishments so I resolved to apply antiquity's teachings to our world today.ผมเลยอยาก... ...ดิ้นรนเดินตามรอยของพระองค์ ...โดยนำแนวคิดจากสมัยนั้น มาประยุกต์กับโลกวันนี้ Watchmen (2009)
I thought I'd feel different after. Yeah, well, I've noticed that it takes about 20 or so times... before the feeling of accomplishment really kicks in.ของฉันครั้งที่ 20 มั้งถึงรู้สึก บรรลุเป้าหมาย The Power of Madonna (2010)
Your accomplishments are gonna kill them.ความสำเร็จของคุณจะฆ่าพวกนั้น The Death of the Queen Bee (2010)
My greatest accomplishment is...ความสำเร็จสูงสุดของผมคือ... The San Lorenzo Job (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishmentAccomplishments are a friend in need.
accomplishmentAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
accomplishmentHe was sure of his work's accomplishment.
accomplishmentHis accomplishments should be written in large letters.
accomplishmentIt is advisable for a man or woman to acquire an accomplishment.
accomplishmentLindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment.
accomplishmentMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
accomplishmentShe prides herself on her many accomplishments.
accomplishmentThe accomplishment of the task took several years.
accomplishmentThe accomplishment of this task took many years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลงาน(n) success, See also: accomplishment, achievement, Syn. งาน, Example: ผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ, Count Unit: ชิ้น, เรื่อง, Thai Definition: สิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลสัมฤทธิ์(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ, Example: การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้, Thai Definition: สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
ผลสำเร็จ(n) success, See also: accomplishment, achievement, attainment, Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ, Example: เธอสามารถคว้ารางวัลดารานำฝ่ายหญิงมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: ผลที่ได้ดังประสงค์
การบรรลุเป้าหมาย(n) achievement, See also: accomplishment, fulfillment, attainment, Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ, Example: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา, Thai Definition: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
สัมฤทธิผล(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน
สัมฤทธิผล(n) achievement, See also: accomplishment, success, Syn. ความสำเร็จ, Example: สัมฤทธิผลของผลงานจะเป็นประการใด เป็นสิ่งที่ผู้เสพศิลปะจะต้องเป็นผู้ตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิบาท[itthibāt] (n) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success  FR: base d'accomplissement [ f ] ; chemin vers le pouvoir [ m ]
ความสำเร็จ[khwām samret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement  FR: succès [ m ] ; achèvement [ m ]
ผลสำเร็จ[phonsamret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment  FR: succès [ m ] ; réussite [ f ]
ภูมิใจ[phūmjai] (v, exp) EN: be proud of ; feel proud ; have a feeling of accomplishment ; take pride in  FR: être fier ; s'enorgueillir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accomplishment
accomplishments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplishment
accomplishments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ,  ] accomplishment; success; attain a result; achievement #2,754 [Add to Longdo]
修养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ,   /  ] accomplishment; training; self-cultivation #8,507 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完成[かんせい, kansei] (n, vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) #1,064 [Add to Longdo]
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P) #1,977 [Add to Longdo]
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P) #5,680 [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n, vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) #9,921 [Add to Longdo]
遂行[すいこう, suikou] (n, vs) accomplishment; execution; (P) #11,317 [Add to Longdo]
完遂[かんすい(P);かんつい(ik), kansui (P); kantsui (ik)] (vs) (1) (See 未遂) to accomplish; to carry out; (n) (2) accomplishment; (P) [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n, vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
稽古事[けいこごと, keikogoto] (n) accomplishments [Add to Longdo]
芸なし[げいなし, geinashi] (n) person with no accomplishments [Add to Longdo]
芸事[げいごと, geigoto] (n) traditional performing arts (e.g. shamisen, koto, dance, etc.); accomplishments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplishment \Ac*com"plish*ment\ (-ment), n. [F.
   accomplissement, fr. accomplir.]
   1. The act of accomplishing; entire performance; completion;
    fulfillment; as, the accomplishment of an enterprise, of a
    prophecy, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. That which completes, perfects, or equips thoroughly;
    acquirement; attainment; that which constitutes excellence
    of mind, or elegance of manners, acquired by education or
    training. "My new accomplishment of dancing." --Churchill.
    "Accomplishments befitting a station." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Accomplishments have taken virtue's place,
       And wisdom falls before exterior grace. --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplishment
   n 1: the action of accomplishing something [syn:
      {accomplishment}, {achievement}]
   2: an ability that has been acquired by training [syn: {skill},
     {accomplishment}, {acquirement}, {acquisition}, {attainment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top