ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lighten-

L AY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lighten, *lighten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lighten(vt) ทำให้สว่าง, See also: ส่องแสงสว่าง, Syn. illuminate
lighten(vi) สว่างขึ้น
lighten(vt) ทำให้เบาลง
lighten(vi) เบาลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lighten(ไล'เทิน) vi., vt. (ทำให้) เบาขึ้น, จางขึ้น, สว่างขึ้น, โล่งอก, เบิกบาน, ลดลง, ลดหย่อน, เบาขึ้น, ง่ายขึ้น, แวววับ, สว่าง, รู้, แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten

English-Thai: Nontri Dictionary
lighten(vi) สว่างขึ้น, ร่าเริง, เบิกบาน, เบาขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lightenHe needs a few jokes to lighten up his talk.
lightenThe government lightened taxes.
lightenThe sky lightened as it stopped raining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้าแลบ(v) lighten, Example: ฟ้าแลบแล้วรีบเข้าบ้านเถอะ อีกเดี๋ยวฝนคงจะตกหนัก, Thai Definition: เกิดแสงวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
สว่างไสว(v) lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai Definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป
สว่างไสว(v) lighten, See also: be bright with light, illuminate, Ant. มืดมิด, มืดครึ้ม, Example: ดวงไฟกลมใหญ่สว่างไสวไปทั่วทั้งอำเภอ, Thai Definition: สว่างรุ่งเรืองทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าแลบ[fālaēp] (v) EN: lighten

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LIGHTEN L AY1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lighten (v) lˈaɪtn (l ai1 t n)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lighten \Light"en\, v. t. [See {Light} to illuminate.]
   1. To make light or clear; to light; to illuminate; as, to
    lighten an apartment with lamps or gas; to lighten the
    streets. [In this sense less common than light.]
    [1913 Webster]
 
       A key of fire ran all along the shore,
       And lightened all the river with a blaze. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To illuminate with knowledge; to enlighten. [In this sense
    less common than enlighten.]
    [1913 Webster]
 
       Lighten my spirit with one clear heavenly ray. --Sir
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit or disclose in, or as in, lightning; to flash out,
    like lightning.
    [1913 Webster]
 
       His eye . . . lightens forth
       Controlling majesty.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To free from trouble and fill with joy.
    [1913 Webster]
 
       They looked unto him, and were lightened. --Ps.
                          xxxiv. 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lighten \Light"en\ (l[imac]t"'n), v. i. [See {Light} to alight.]
   To descend; to light.
   [1913 Webster]
 
      O Lord, let thy mercy lighten upon us.  --Book of
                          Common Prayer
                          [Eng. Ed.].
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lighten \Light"en\ (l[imac]t"'n), v. i. [imp. & p. p.
   {Lightened} (l[imac]t"'nd); p. pr. & vb. n. {Lightening}.]
   [OE. lightenen. See {Light} to kindle, illuminate.]
   1. To burst forth or dart, as lightning; to shine with, or
    like, lightning; to display a flash or flashes of
    lightning; to flash.
    [1913 Webster]
 
       This dreadful night,
       That thunders, lightens, opens graves, and roars
       As doth the lion.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow lighter; to become less dark or lowering; to
    brighten; to clear, as the sky.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lighten \Light"en\, v. t. [See {Light} not heavy.]
   1. To make lighter, or less heavy; to reduce in weight; to
    relieve of part of a load or burden; as, to lighten a ship
    by unloading; to lighten a load or burden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make less burdensome or afflictive; to alleviate; as,
    to lighten the cares of life or the burden of grief.
    [1913 Webster]
 
   3. To cheer; to exhilarate.
    [1913 Webster]
 
       Lightens my humor with his merry jests. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lighten
   v 1: make more cheerful; "the conversation lightened me up a
      bit" [syn: {lighten}, {lighten up}, {buoy up}] [ant: {weigh
      down}, {weigh on}]
   2: reduce the weight on; make lighter; "she lightened the load
     on the tired donkey"
   3: become more cheerful; "after a glass of wine, he lightened up
     a bit" [syn: {lighten}, {lighten up}, {buoy up}]
   4: make lighter or brighter; "The paint will brighten the room"
     [syn: {brighten}, {lighten up}, {lighten}] [ant: {darken}]
   5: become lighter; "The room lightened up" [syn: {lighten},
     {lighten up}] [ant: {darken}]
   6: alleviate or remove (pressure or stress) or make less
     oppressive; "relieve the pressure and the stress"; "lighten
     the burden of caring for her elderly parents" [syn:
     {relieve}, {lighten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top