ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-indecency-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecency-, *indecency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indecency(n) หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, Syn. lawdness, vulgarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
indecency(n) ความไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่เหมาะ, ความหยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've had a public indecency complaint.เราได้รับการร้องเรียนความสมไม่เหมาะในที่สาธารณะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- We've had another public indecency complaint Sirสาธารณะชนได้ร้องเรียนความไม่เหมาะสมมาค่ะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Or even from Casey, now that we have all been privy to your public indecency problem.หรือแม้แต่จากเคย์ซี่ ตอนนี้พวกเธอทั้งหมดมีความลับ การหยาบคายในที่สาธารณะ ปัญหา Chuck Versus the American Hero (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
indecency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indecency

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unanständigkeit { f }; Schamlosigkeit { f } | Unanständigkeiten { pl } | grob unsittliches Verhaltenindecency | indecencies | gross indecency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na, n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency [Add to Longdo]
不体裁[ふていさい, futeisai] (adj-na, n) bad form or manners; indecency; impropriety [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indecency \In*de"cen*cy\, n.; pl. {Indecencies}. [L. indecentia
   unseemliness: cf. F. ind['e]cence.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being indecent; lack of decency,
    modesty, or good manners; obscenity.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is indecent; an indecent word or act; an
    offense against delicacy.
    [1913 Webster]
 
       They who, by speech or writing, present to the ear
       or the eye of modesty any of the indecencies I
       allude to, are pests of society.   --Beattie.
 
   Syn: Indelicacy; indecorum; immodesty; impurity; obscenity.
     See {Indecorum}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indecency
   n 1: the quality of being indecent [ant: {decency}]
   2: an indecent or improper act [syn: {indecency}, {impropriety}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top