ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -軟-, *軟*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart
Variants: , Rank: 6007
[, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart
Variants: , Rank: 1043

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: soft
On-yomi: ナン, nan
Kun-yomi: やわ.らか, やわ.らかい, yawa.raka, yawa.rakai
Radical: , Decomposition:     
Rank: 1269

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, / ] soft; flexible #2,610 [Add to Longdo]
软件[ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] (computer) software #1,349 [Add to Longdo]
微软[Wēi ruǎn, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] Microsoft corporation #3,766 [Add to Longdo]
柔软[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] soft #7,562 [Add to Longdo]
软弱[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ,   /  ] weak; feeble; flabby #11,679 [Add to Longdo]
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] tired and feeble #12,925 [Add to Longdo]
软骨[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ,   /  ] cartilage #12,945 [Add to Longdo]
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ,     /    ] software development #18,878 [Add to Longdo]
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] soften #19,538 [Add to Longdo]
应用软件[yìng yòng ruǎn jiàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,     /    ] application software #20,204 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[なんこつ, nankotsu] (n) กระดูกอ่อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なん, nan] (adj-t, adv-to) soft [Add to Longdo]
[なんしき, nanshiki] (n, adj-no) (tennis) played with a soft ball; (P) #14,480 [Add to Longdo]
X線[なんエックスせん, nan ekkusu sen] (n) soft X-rays [Add to Longdo]
らか(P);柔らか(P)[やわらか, yawaraka] (adj-na, n) soft; tender; limp; subdued (colour or light) (color); gentle; meek; (P) [Add to Longdo]
らかく話す[やわらかくはなす, yawarakakuhanasu] (v5s) to speak gently [Add to Longdo]
らかな土[やわらかなつち, yawarakanatsuchi] (n) soft earth [Add to Longdo]
マンガン鉱[なんマンガンこう, nan mangan kou] (n) pyrolusite [Add to Longdo]
[なんか, nanka] (n, vs) (1) (ant [Add to Longdo]
化症[なんかしょう, nankashou] (n) malacia; abnormal softening of tissues [Add to Longdo]
[なんか, nanka] (n) (1) banknote; (2) (See 硬貨・こうか・2) soft currency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The cartilage has slipped out here.ここの骨が飛び出しています。
Be more flexible.もっと柔な態度をとりなさい。
Your tap water is too hard. Get a water softener.貴殿宅の水道水は硬水過ぎます。水を使用しましょう。
You must be flexible in your thinking.考え方は柔でなければならない。
My body is not so flexible as it used to be.私の身体は以前ほど柔ではない。
Our thinking is flexible.私達の考えには柔性がある。
Lack of flexibility is an obstacle to one's progress.性の欠如は進歩の障害となる。
I suggest we adopt flexible tactics for the moment.当分の間は柔な戦術を取ってみてはどうでしょう。
We should adopt flexible tactics for the moment.当分の間は柔な戦術を取るべきだ。
She is flexible in her opinions.彼女は柔な頭をしている。
Because the ice became soft, we had to call off the ice-skating party.氷がらかくなってきたので、アイススケートの会を中止せざるをえなかった。
Anyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.何しろ朝から夕方まで、校舎の中で禁状態だからな。釈放されれば元気にもなるってもんだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When a man is just born, he is weak and fragile.[JP] "人が生まれるときは弱で-" Stalker (1979)
You're just weak, like me.[CN] 你只是太弱了 和我一樣 La Notte (1961)
It's American as you can see. It is very soft and funny.[CN] 如你所見,這是美國貨,而且很有趣 Yoyo (1965)
When a tree is growing, it's tender and fragile, but when it's dry and hard, it dies.[JP] "木も成長するときにらかく-" "渇き固くなるのは死ぬときなのだ" Stalker (1979)
There's a mollusk, see? And he walks up to a sea...[JP] ある体動物がいた そいつは海を歩いてたが... Finding Nemo (2003)
Life term in a box for both, without nails, but with a fine.[JP] 2人をエツィフ禁刑に処す Kin-dza-dza! (1986)
There was this mollusk... and he walks up to a sea cucumber.[JP] ある体動物が居て... ナマコの所まで歩いていった Finding Nemo (2003)
I'm the weakest of us all.[CN] 我是最弱的一個 The Nun's Story (1959)
- Soft.[CN] -柔 The Fearless Vampire Killers (1967)
Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being.[JP] 弾力と弱こそ 若さの象徴だ" Stalker (1979)
Soft-hearted idiots like you get hurt most![CN] 像你這樣的心腸,最容易受傷了 The Cloud-Capped Star (1960)
- l can feel something soft.[CN] -我能感覺到一些的東西 The Fearless Vampire Killers (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らか[やわらか, yawaraka] -weich, -sanft [Add to Longdo]
らかい[やわらかい, yawarakai] -weich, -sanft [Add to Longdo]
[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
[なんじゃく, nanjaku] weichlich, nachgiebig [Add to Longdo]
着陸[なんちゃくりく, nanchakuriku] weiche_Landung [Add to Longdo]
[なんこつ, nankotsu] Knorpel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top