ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

専門

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -専門-, *専門*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
専門機関[せんもんきかん] (n) Specialized Agencies

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門[せんもん, senmon] (n) วิชาเฉพาะทาง
専門[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
専門用語[せんもんようご, senmonyougo] (n) ศัพท์เฉพาะ, Syn. 学術用語

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] TH: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  EN: speciality
専門[せんもん, senmon] TH: วิชาเอก  EN: subject of study
専門[せんもん, senmon] TH: ผู้เชี่ยวชาญ  EN: expert

Japanese-English: EDICT Dictionary
専門(P);專門(iK)[せんもん, senmon] (n, adj-no) speciality; specialty; subject of study; expert; (P) #775 [Add to Longdo]
専門[せんもんい, senmon'i] (n) medical specialist; (P) #16,755 [Add to Longdo]
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] (n) { comp } specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門委員会[せんもんいいんかい, senmon'iinkai] (n) advisory committee; committee of experts; advisory panel [Add to Longdo]
専門[せんもんか, senmonka] (n, vs) specialization; specialisation [Add to Longdo]
専門[せんもんか, senmonka] (n) specialist; (P) [Add to Longdo]
専門家グループ[せんもんかグループ, senmonka guru-pu] (n) group of specialists; group of experts [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] (n) { comp } expert system [Add to Longdo]
専門科目[せんもんかもく, senmonkamoku] (n) special (specialized, specialised) subject [Add to Longdo]
専門課程[せんもんかてい, senmonkatei] (n) specialist training; upper-level course [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're not an expert at this job any more than I am.あなたはこの仕事では私同様専門家ではない。
This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.この種の専門知識は日常生活とはほとんど関係がない。
This technical journal is above me.この専門紙は私には理解できない。
These technical terms derive from Greek.これらの専門用語はギリシャ語に由来している。
Jean is something less than an expert pianist.ジーンはピアノの専門家とはいえないよ。
Jazz is not my speciality.ジャズは私の専門ではない。
The aviation expert analyzed the statistics in detail.その航空専門家は統計を詳細に分析した。
That publisher specialises in children's books.その出版社は児童文学を専門にしている。
Even the experts took the painting for a genuine Rembrandt.その専門家たちでさえ、その絵を本物のレンブラントと間違えた。
The specialist predicts international tension will build up.その専門家は国際緊張が高まっていくと予測している。
The profession is attractive to women.その専門職は、女性には魅力的である。
The problem is outside my field.その問題は私の専門外だ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hear anything from Dietrich? They're sending in a new man from Trixie. He should be here tomorrow.[JP] 新しいトリキシの専門家が 明日来ます The Crazies (1973)
But first, here's Len Maxwell with the weather.[JP] それに天気予報も悪い! 専門家と変わろうか? What's Up, Tiger Lily? (1966)
- Well, it sounds great in scientific circles, doc, but it's not exactly what I'd call front page stuff.[JP] 専門家には 興味深いだろうが... 朝刊一面向けじゃない The Manster (1959)
Now, look, I'm the one that's supposed to get the answers by cross-examination.[JP] あら 反対尋問は 私の専門 Kansas City Confidential (1952)
- I think he... he did an expert job.[JP] さすが専門家でしたね 12 Angry Men (1957)
. ..you're a philologist, an expert in words and languages theiroriginsandmeanings.[JP] 貴男は言語学者だ 言葉や言語の・・ ・・・それらの起源と意味を探求する 専門家だ Forbidden Planet (1956)
All right, they've sent a professional. Fine.[JP] そうか 専門家を派遣したんだな いいだろう The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Medical supply house. Your line.[JP] 医療器具さ 君の専門分野だな Hollow Triumph (1948)
I consider myself an expert and there is not the smallest doubt Kitty was an excellent one painter.[JP] 専門家として 疑いなく言えます 彼女は 偉大な芸術家でした Scarlet Street (1945)
The HAL-9000 computer which can reproduce though some experts still prefer to use the word "mimic" most of the activities of the human brain and with incalculably greater speed and reliability.[JP] HAL9000コンピュータです "彼は模倣しているだけだ" という専門家もいますが―― 驚異的なスピードと 信頼性で人間の脳活動を 2001: A Space Odyssey (1968)
I'm a professional man.[JP] 専門家だ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
What is your profession, Mr...?[JP] 君の専門は? Sorcerer (1977)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門シソーラス[せんもんシソーラス, senmon shiso-rasu] specialized thesaurus [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]
専門[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system [Add to Longdo]
専門用語集[せんもんようごしゅう, senmonyougoshuu] terminology [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専門[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top