ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื่อถือได้

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อถือได้-, *เชื่อถือได้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ How I Won the War (1967)
- You can't leave a thing lying around.คุณไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่ โกหกรอบ ไม่มีใครที่จะเชื่อถือได้เป็น How I Won the War (1967)
-Is it reliable?- มันเป็นที่เชื่อถือได้? The Godfather (1972)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
- A trusted friend of Yakov.- เพื่อนที่เชื่อถือได้ของยาโคฟ The Russia House (1990)
Colonel Forster said he feared that Wickham was not to be trusted.พันเอกฟอสเตอร์บอกว่า เขากลัวว่าวิคแฮมนั้นไม่อาจเชื่อถือได้ Episode #1.5 (1995)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
He's the responsible oneเค้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ Rice Rhapsody (2004)
I have it from a very reliable source, Paul.ฉันได้ยินข่าวมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พอล Hotel Rwanda (2004)
You can believe about 40% of that stuff.บทความนั่นคุณเชื่อถือได้แค่ 40% ครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
The information's good, Major. I'm in that office every day.ข้อมูลเชื่อถือได้ครับท่าน ผมอยู่ในออฟฟิศทั้งวันเลย The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ How I Won the War (1967)
- You can't leave a thing lying around.คุณไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่ โกหกรอบ ไม่มีใครที่จะเชื่อถือได้เป็น How I Won the War (1967)
-Is it reliable?- มันเป็นที่เชื่อถือได้? The Godfather (1972)
From a reliable firm that we thought to be honest.จากบริษัทที่เชื่อถือได้ เราคิดว่าคงจะซื่อสัตย์. Suspiria (1977)
- A trusted friend of Yakov.- เพื่อนที่เชื่อถือได้ของยาโคฟ The Russia House (1990)
Colonel Forster said he feared that Wickham was not to be trusted.พันเอกฟอสเตอร์บอกว่า เขากลัวว่าวิคแฮมนั้นไม่อาจเชื่อถือได้ Episode #1.5 (1995)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
He's the responsible oneเค้าเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ Rice Rhapsody (2004)
I have it from a very reliable source, Paul.ฉันได้ยินข่าวมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พอล Hotel Rwanda (2004)
You can believe about 40% of that stuff.บทความนั่นคุณเชื่อถือได้แค่ 40% ครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
The information's good, Major. I'm in that office every day.ข้อมูลเชื่อถือได้ครับท่าน ผมอยู่ในออฟฟิศทั้งวันเลย The Great Raid (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[cheūatheū dāi] (adj) EN: reliable  FR: digne de foi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithful(adj) เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
reliable(adj) เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy
responsible(adj) เชื่อถือได้, Syn. reliable, trustworthy
trusty(adj) เชื่อถือได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้, ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้, เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable, credulous
data redundancyความซ้ำซ้อนข้อมูลหมายถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน หากตัดออก ก็จะไม่ทำให้ข้อมูลที่เหลืออยู่เสียหาย ถ้าใช้กับตัวเครื่อง (hardware) หมายถึง เครื่องที่มีระบบการทำงานซ้ำซ้อนกัน ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีหรือใช้ ถ้าต้องการให้มีความเชื่อถือได้สูง
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable, Ant. changeable
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย, อย่างวางอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐาน, ในฐานะเป็นต้นตำรับ, ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้, มีเหตุผล, พอฟังได้, น่าเชื่อถือได้, มีฝีปากดี, นิ่มนวล
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน, แน่ใจ, เชื่อถือได้, ยืนยันได้, เด็ดขาด, มั่นใจ, มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ, มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก, สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก, ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) , ฐานะที่ชัดเจน, รูปแบบที่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
dependable(adj) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้, วางใจได้, พึ่งพาได้
indubitable(adj) เชื่อถือได้, ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน
positive(adj) บวก, เชื่อถือได้, มั่นใจ, เป็นประโยชน์
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
veracious(adj) จริง, เชื่อถือได้, ซื่อ, มีวาจาสัตย์

German-Thai: Longdo Dictionary
zuverlässig(adj, adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top