ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอกเบี้ย

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอกเบี้ย-, *ดอกเบี้ย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกเบี้ย(n) interest, Syn. ดอก, ค่าตอบแทน, Example: ธนาคารได้เตือนให้ลูกหนี้ชำระดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้, Thai Definition: ค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้อง, Notes: (กฎหมาย)
ดอกเบี้ยทบต้น(v) compound interest, Example: ดอกเบี้ยที่ชะรำรวมดอกเบี้ยทบต้นด้วย, Thai Definition: ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกเบี้ยน. ผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือชำระหนี้ล่าช้า ทั้งนี้ โดยคำนวณเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี จากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชำระ.
ดอกเบี้ยทบต้นน. ดอกเบี้ยที่ค้างชำระซึ่งนำไปรวมกับเงินต้นเพื่อรวมคิดดอกเบี้ยต่อไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interestดอกเบี้ย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
interestดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple interestดอกเบี้ยคงต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compound interestดอกเบี้ยทบต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arrears of interestดอกเบี้ยที่ค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excess interestดอกเบี้ยส่วนเกิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal interestดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Construction interestดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง [เศรษฐศาสตร์]
Interestดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Interest (Islamic law)ดอกเบี้ย (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Usury (Islamic law)ดอกเบี้ยเกินอัตรา (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Accrued Interestดอกเบี้ยค้างรับ คือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร [การเงิน-การลงทุน]
Accrued interestดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest payableดอกเบี้ยค้างจ่าย [การบัญชี]
Accrued interest receivableดอกเบี้ยค้างรับ [การบัญชี]
Interestดอกเบี้ย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know about options, lot assemblies...- ผมรู้เรื่องทางเลือกครับ - อัตราดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นอีก *batteries not included (1987)
The interest has doubled the original sumดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นตั้งสองเท่า Failan (2001)
- At 20% interest!-พร้อมจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 An American Haunting (2005)
- Twenty-percent interest?-ดอกเบี้ยร้อยละ 20 หรือ An American Haunting (2005)
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน An American Haunting (2005)
- Usury. I broke church law.-ขูดรีดดอกเบี้ย ฉันทำผิดกฎของโบถ An American Haunting (2005)
He charged a rate of interest that was just a little higher than church canon.เขาคิดอัตราดอกเบี้ย สูงกว่าที่โบถตั้งไว้นิดเดียวเอง An American Haunting (2005)
- Well, look, if she is the cause, than why not just return the profit and the timber to her?-ถ้าหล่อนเป็นต้นเหตุ ทำไมคุณไม่คืนดอกเบี้ย และไม้ให้หล่อนไปล่ะ An American Haunting (2005)
Government redevelopment loan. Easy to qualify. Low interest rates.เงินกู้เพื่อการพัฒนาของรัฐบาล เงื่อนไขน้อย ดอกเบี้ยต่ำ Four Brothers (2005)
The interest is 5 times the amount. How do you expect us to pay? Bunch of gangsters.ดอกเบี้ย 5 เท่าจากจำนวนเงิน คิดว่าพวกเราจะจ่ายกันไหวได้เหรอ ไอ้พวกแก๊งยากูซ่า Episode #1.1 (2006)
How can I pay when the interest is more than I earn?ฉันจะจ่ายได้ยังไง ในเมื่อดอกเบี้ยยังมากกว่าเงินที่ฉันมี Bandidas (2006)
And so is the almost $80 billion we will pay in interest this year on the national debt.และเงิน 8 หมื่นล้านนี้... ปีนี้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยหนี้ให้ประเทศด้วย The Pursuit of Happyness (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ย[døkbīa] (n) EN: interest  FR: intérêt [ m ] ; agio [ m ] ; rapport [ m ]
ดอกเบี้ยคงต้น[dokbia khong ton] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [ m ]
ดอกเบี้ยคงที่[døkbīa khongthī] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [ m ]
ดอกเบี้ยค้างจ่าย[døkbīa khāng jāi] (n, exp) EN: accrued interest expense ; accrued interest ; accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ[døkbīa khāng rap] (n, exp) EN: accrued interest receivable
ดอกเบี้ยตายตัว[døkbīa tāitūa] (n, exp) EN: fixed interest  FR: intérêt fixe [ m ]
ดอกเบี้ยทบต้น[døkbīa thopton] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ดอกเบี้ยเงินกู้[døkbīa ngoenkū] (n, exp) EN: lending rate
ดอกเบี้ยเชิงซ้อน[døkbīa choēngsøn] (n, exp) EN: compound interest  FR: intérêt composé [ m ]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[døkbīa choēngdīo] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interest(n) ผลประโยชน์, See also: ดอกเบี้ย
stake(n) ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, Syn. interest, share
vigorish(n) ดอกเบี้ยเงินกู้ (คำสแลง), Syn. interests, vig

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ, การมอบหมาย, ภาระหน้าที่, การบ้านจากโรงเรียน, การโอน (สิทธิ์, ทรัพย์สิน, ดอกเบี้ย, ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ, ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
assignment(อะไซ'เมินทฺ) n. หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, การบ้าน, การโอน (สิทธิทรัพย์สิน, ดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ), Syn. duty, task, mission
compound(คอม'เพาน์ดฺ) { compounded, compounding, compounds } n. บริเวณบ้าน, บริเวณล้อมรั้ว, สารประกอบ, คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน, ประกอบเป็นสารประกอบ, ตกลงไม่เอาเรื่อง, คิดดอกเบี้ยทบต้น, เพิ่ม, เสริม. vi. ต่อรอง, ประนีประนอม, ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compound fracture n.ดอกเบี้ยทบต้น
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
interest(อิน'เทอริสทฺ) n. ความสนใจ, เรื่องที่น่าสนใจ, บุคคลที่น่าสนใจ, ผลประโยชน์, สิทธิตามกฎหมาย, ลักษณะสำคัญ, ดอกเบี้ย, อาชีพ. vt. กระตุ้นความสนใจ, เกี่ยวข้อง, นำเข้ามาร่วม, Syn. share, profit, attraction, attract, arouse
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
savings bankn. ธนาคารออมสิน, ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก

English-Thai: Nontri Dictionary
dividend(n) ตัวตั้งหาร, เงินปันผล, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย
income(n) รายได้, รายรับ, ดอกเบี้ย, เงินเดือน
increase(n) การเพิ่ม, การทวีคูณ, สิ่งที่เพิ่ม, ดอกเบี้ย, ผลกำไร
interest(n) ความสนใจ, ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์, ความเอาใจใส่, ส่วนได้ส่วนเสีย
prime(n) ต้นทุน, ดอกเบี้ย, วัยหนุ่มสาว, รุ่งอรุณ, ระยะเริ่มแรก
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
未払利息[みしゅうりそく, mishuurisoku] ดอกเบี้ยค้างจ่าย
利息[りそく, risoku] ดอกเบี้ย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top