ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*synchronism*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: synchronism, -synchronism-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asynchronism(อะซิงคระนิซ'ซึม) n. ภาวะต่างเวลากัน. -asynchronous adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synchromism; synchronismรงคดุริยางค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronismภาวะเกิดพร้อมกัน [ มีความหมายเหมือนกับ synchronia ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchronism; synchromismรงคดุริยางค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In synchronies.Am Synchronismus. En la cama (2005)
What about the synchrony, God, the taxi that got late?Und der Synchronismus und Gott? Und das Taxi, das nicht kam, das war bloß Scheiße! En la cama (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichlauf { m }; Gleichzeitigkeit { f }synchronism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Synchronism \Syn"chro*nism\, n. [Gr. ?, fr. ? to be contemporary
   with, from ? synchronous. See {Synchronous}.]
   1. The concurrence of events in time; simultaneousness.
    [1913 Webster]
 
   2. The tabular arrangement of historical events and
    personages, according to their dates.
    [1913 Webster]
 
   3. (Paint.) A representation, in the same picture, of two or
    events which occured at different times.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 synchronism
   n 1: the relation that exists when things occur at the same
      time; "the drug produces an increased synchrony of the
      brain waves" [syn: {synchronism}, {synchrony},
      {synchronicity}, {synchroneity}, {synchronization},
      {synchronisation}, {synchronizing}] [ant: {asynchronism},
      {asynchrony}, {desynchronisation}, {desynchronization},
      {desynchronizing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top