ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*attainment*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: attainment, -attainment-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attainment(อะเทน'เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ (acquisition, accomplishment)

English-Thai: Nontri Dictionary
attainment(n) การถึง, การบรรลุ, การได้มา, ความสำเร็จ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grade attainmentชั้นเรียนที่สำเร็จ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Attainment, Tests ofการทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา, การทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิปัญญา(n) intellect, See also: knowledge, ability, attainment, learning, Syn. ความคิด, Example: นักวิจัยต่างชาติเข้ามาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Thai Definition: พื้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ผลสำเร็จ(n) success, See also: accomplishment, achievement, attainment, Syn. ผลสัมฤทธิ์, การบรรลุผล, ความสำเร็จ, Example: เธอสามารถคว้ารางวัลดารานำฝ่ายหญิงมาครองได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: ผลที่ได้ดังประสงค์
การบรรลุเป้าหมาย(n) achievement, See also: accomplishment, fulfillment, attainment, Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ, Example: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา, Thai Definition: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
อธิคม(n) achievement, See also: success, attainment, Syn. การบรรลุ, ความสำเร็จ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรหัตผล(n) attainment of Arhatship, Example: พระภิกษุรูปนี้ท่านบรรลุอรหัตผลแล้ว, Thai Definition: ธรรมที่พระอรหันต์ได้บรรลุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหัตผล[arahattaphon] (n) EN: attainment of Arhatship
ผลสำเร็จ[phonsamret] (n) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment  FR: succès [ m ] ; réussite [ f ]
ภูมิปัญญา[phūmpanyā] (n) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning  FR: sagesse [ f ] ; bon sens [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
attainment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attainment
attainments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] to go (to visit a superior); one's current attainment in learning or art #32,573 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Errungenschaft { f }; Leistung { f }attainment [Add to Longdo]
Istleistung { f }actual attainment [Add to Longdo]
Kenntnisse { pl }attainments [Add to Longdo]
Verwirklichung { f }; Erreichung { f }attainment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芸能[げいのう, geinou] (n) public entertainment; accomplishments; attainments; (P) #1,977 [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n, vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) #9,921 [Add to Longdo]
学識[がくしき, gakushiki] (n) scholarship; scientific attainments; (P) [Add to Longdo]
素養[そよう, soyou] (n) groundings in; accomplishments; training; elementary attainments [Add to Longdo]
造詣[ぞうけい, zoukei] (n) deep knowledge; attainments; scholarship [Add to Longdo]
即身成仏[そくしんじょうぶつ, sokushinjoubutsu] (n, vs) attainment of Buddhahood during life [Add to Longdo]
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n, vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered [Add to Longdo]
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n, adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments [Add to Longdo]
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n, vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attainment \At*tain"ment\, n.
   1. The act of attaining; the act of arriving at or reaching;
    hence, the act of obtaining by efforts.
    [1913 Webster]
 
       The attainment of every desired object. --Sir W.
                          Jones.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is attained to, or obtained by exertion;
    acquirement; acquisition; (pl.), mental acquirements;
    knowledge; as, literary and scientific attainments.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attainment
   n 1: the act of achieving an aim; "the attainment of
      independence"
   2: arrival at a new stage; "his attainment of puberty was
     delayed by malnutrition"
   3: an ability that has been acquired by training [syn: {skill},
     {accomplishment}, {acquirement}, {acquisition}, {attainment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top