morality แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


52 ผลลัพธ์ สำหรับ morality
ภาษา
/M AO2 R AE1 L AH0 T IY2/
หรือค้นหา: -morality-, *morality*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
morality(n) ความดีงาม, See also: ความมีศีลธรรมจรรยา, ความมีคุณธรรม, Syn. righteousness, uprightness, Ant. dishonesty, fraudulence
morality(n) จรรยา, See also: หลักศีลธรรม, หลักประพฤติปฏิบัติ, Syn. ethics, Ant. duplicity, immorality

Hope Dictionary
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty

Nontri Dictionary
morality(n) ศีลธรรม, จรรยา, ความซื่อสัตย์สุจริต
immorality(n) ความเลวทราม, ความผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralityศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
morality playละครศีลธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your morality sucks! ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ! Wild Reeds (1994)
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political. สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง The Birdcage (1996)
And a white wedding is family and morality and tradition. และงานแต่งงานสีขาวเป็นครอบครัวและศ​​ีลธรรมและประเพณี The Birdcage (1996)
The Bible is the foundation of morality and marriage. ทีมที่เจ๋งสุดๆในประวัติศาสตร์ฟุตบอลละก็ต้อง 49 ยี้ฮ่า! Valentine (2001)
No matter what, Virtue and morality must not be lost ยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้ Fearless (2006)
Virtue and morality as the base ทำตัวอยู่ใน ศึลธรรม ความดี Fearless (2006)
This isn't about the morality of the death penalty. นี่ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมของโทษประหาร The Rat (2006)
In the midst of these birth pains, morality loses its meaning. ส่วนที่อยู่ตรงกลาง มันจะทำให้เกิดบาดแผล คิดการที่สูญเสียความหมายของมัน Chapter Six 'Better Halves' (2006)
Morality loses its meaning. ความถูกต้อง ไม่มีความหมาย Chapter Six 'Better Halves' (2006)
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record. แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง American Duos (2007)
I still have a shred of morality left in me somewhere. ฉันก็ยังคงมีศีลธรรมเหลืออยู่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
There was no corruption of morality or betrayal in my father's days แม้ยังไม่มีใครคิดก่อการกบฎ ในวันเกิดของพ่อข้า Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralityToday we are going to discuss this problem in terms of morality.
moralityWe must think further about publish morality.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ศีลธรรมจรรยา(n) morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม
การทำดี(n) doing good, See also: morality, Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ, Ant. การทำชั่ว, Example: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี
จรรยาบรรณ(n) ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จริยธรรม(n) morality, See also: ethical behaviour, ethical behavior, goodness, Syn. ศีลธรรม, กฎศีลธรรม, Example: ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, Thai Definition: ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ
ด้านศีลธรรม(n) morality, Example: สภาพสังคมที่เจริญด้านวัตถุธรรมแต่เสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมก็เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาในทุกวันนี้
หลักศีลธรรม(n) morality, Syn. หลักคำสอน, หลักธรรม, หลักธรรมจริยา, Example: คณะรัฐบาลควรมีหลักศีลธรรมในการทำหน้าที่

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จรรยา[janyā] (n) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette  FR: morale [ f ] ; moralité [ f ] ; éthique [ f ] ; conduite [ f ]
จรรยาบรรณ[janyāban] (n, exp) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct  FR: code de bonne conduite [ m ] ; conventions [ fpl ]
จริยา[jariyā] (n) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality  FR: conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; moralité [ f ]
จริยธรรม[jariyatham] (n) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness  FR: éthique [ f ] ; moralité [ f ]
การผิดศีลธรรม[kān phit sīntham =phit sīlatham] (n, exp) EN: immorality
หลักธรรมจริยา[laktham jariyā] (n, exp) EN: morality
ผิดศีลธรรม[phit sīntham =phit sīlatham] (v) EN: be against morality ; be immoral  FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ศีลธรรม[sīnlatham = sīntham] (n) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics  FR: morale [ f ] ; moralité [ f ] ; principe moral [ m ] ; éthique [ f ]
ศีลธรรม[sīntham = sīnlatham] (n) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics  FR: morale [ f ] ; moralité [ f ] ; principe moral [ m ] ; éthique [ f ]
ธรรม[tham] (n) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples  FR: vertu [ f ] ; moralité [ f ] ; droiture [ f ] ; justice [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
MORALITY

Oxford Advanced Learners Dictionary
morality

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
道义[dào yì, ㄉㄠˋ ㄧˋ,   /  ] morality; righteousness and justice #20,236 [Add to Longdo]
德行[dé xíng, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] morality and conduct #22,452 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] (adj-na, n, adj-no) adultery; immorality; impropriety; (P) #10,522 [Add to Longdo]
モラリティー[moraritei-] (n) morality [Add to Longdo]
モラル[moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na, n, adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
勧善懲悪[かんぜんちょうあく, kanzenchouaku] (n) rewarding good and punishing evil; novel or drama with a rewarding-good-and-punishing-evil theme; moral purpose; morality play; (P) [Add to Longdo]
勧善懲悪劇[かんぜんちょうあくげき, kanzenchouakugeki] (n) morality play [Add to Longdo]
寓意劇[ぐういげき, guuigeki] (n) morality play; allegorical play [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0239 seconds, cache age: 21.532 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม