-prejudice- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


67 ผลลัพธ์ สำหรับ prejudice
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -prejudice-, *prejudice*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
without prejudice(n, prep) โดยไม่มีความลำเอียง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
prejudice(n) ความลำเอียง, See also: อคติ, Syn. bias, unfairness, Ant. impartiality, tolerance
prejudice(vt) ทำให้มีอคติ, See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice(vt) ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้เป็นผลร้าย
prejudice against(phrv) ทำให้มีอคติกับ, See also: ทำให้ไม่ชอบ

Hope Dictionary
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ, ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน, ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล, ความเสียหาย, ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ, ทำให้เสียหาย, ละเมิด, เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias, partiality

Nontri Dictionary
prejudice(n) ความลำเอียง, ความรังเกียจเดียดฉันท์, อุปาทาน, ความเสียหาย

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prejudice๑. ความเสื่อมเสีย๒. ความเดียดฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudiceความเดียดฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prejudice the rightทำให้เสื่อมเสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudice, classความเดียดฉันท์ทางชั้นชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Prejudicesอคติ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prejudice(n) ความรู้สึกไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล (โดยมากมักเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ), อคติ
prejudiceกระทบ
prejudiceผลกระทบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. 12 Angry Men (1957)
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth. 12 Angry Men (1957)
As a scientist, I don't want to prejudice my experiment. เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนการทดสอบของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Compared to the prejudice the children of an unwed mother would suffer เมื่อเทียบกับความอคติ เด็กที่แ่ม่หย่าร้างคงต้องเสียใจ Sorry, I Love You (2004)
I will break the prejudice you have against Bs. ผมจะทำลายอคติของคุณ ที่มีกับกรุ๊ป B ให้ได้ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I was wrong not to trust you, and I-I let my prejudice about Bauer get in the way. ผมผิดเองที่ไม่เชื่อคุณ และผมปล่อยให้อคติ ที่มีต่อบาวเออร์ทำให้เป็นแบบนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Oh, maybe it's just my old prejudice speaking,  โอ้ บางที่ มันเพิ่งเป็นอุปทานเก่าที่ฉันพูดไปนะ Seder Anything (2009)
I pray that, this time, the Police Service can see past its own prejudice and its own desire to seek a sacrificial lamb. ผมสวดมนต์ว่าครั้งนี้ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีอคติของตัวเองเหมือนอดีตที่ผ่านมา และความปรารถนาของตัวเอง เพื่อแสวงหาแพะรับบาป Episode #1.3 (2010)
Prejudice is just ignorance, Kurt, and you have a chance right now to teach him. อคติมันคือการเพิกเฉยนะเคิร์ท แล้วเธอจะมีโอกาส ตอนนี้ที่จะสอนพวกเขา Never Been Kissed (2010)
Someone without the prejudice that the rest of us carry around. ใครสักคนที่ไม่มีอคติ ที่พวกเราที่เหลือ แบกมันไว้. Digging the Dirt (2010)
Back then prejudice was status quo ♪ Back then prejudice was status quo ♪ Meet the Grandparents (2010)
Your prejudice misleads your judgment, Cassandra. อคติในใจเจ้า จะทำให้เจ้าผิดพลาด, คาสเซนดร้า. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prejudiceAll the accepted notions and prejudices about flesh being pink.
prejudiceEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
prejudiceEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
prejudiceEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
prejudiceHe had a prejudice against women drivers.
prejudiceHe has a prejudice against jazz.
prejudiceHe has a prejudice against Jews.
prejudiceHe is not a person who has strong racial prejudice.
prejudiceHe is prejudiced against her.
prejudiceHe will never get anywhere with that prejudiced idea.
prejudiceHis action sprang from prejudice.
prejudiceHis opinion is free from prejudice.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อคติ(n) prejudice, See also: bias, partiality, Example: เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง, Thai Definition: ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา, Notes: (บาลี)
ภยาคติ(n) prejudice, See also: prejudice because of fear, Example: พฤติกรรมที่เขาทำอยู่นี้เป็นผลมาจากภยาคติของตัวเอง, Thai Definition: การลำเอียงอันเกิดจากความกลัว, Notes: (บาลี)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
เดียดฉันท์[dīetchan] (v) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate
โอนเอียง[ōn-īeng] (v) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference
เป็นกลาง[penklāng] (v) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable  FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[penklāng] (adj) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable  FR: neutre ; impartial ; équitable
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]
ยุติธรรม[yuttitham] (adj) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable  FR: juste ; impartial ; équitable

CMU Pronouncing Dictionary
prejudice
prejudiced
prejudices

Oxford Advanced Learners Dictionary
prejudice
prejudiced
prejudices

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] prejudice #14,154 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Schaden { m } | zu jds. Schadenprejudice | to the prejudice of sb. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
偏見[へんけん, henken] (n) prejudice; narrow view; (P) #13,544 [Add to Longdo]
思い込み;思いこみ[おもいこみ, omoikomi] (n) wrong impression; subjective impression; assumption; prejudice #14,524 [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) #17,635 [Add to Longdo]
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na, n, vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias [Add to Longdo]
固定観念[こていかんねん, koteikannen] (n, adj-no) fixed idea; idee fixe; stereotype; prejudice [Add to Longdo]
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0248 seconds, cache age: 0.049 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม