12 entries in 0.3507s   -  reload
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หาให้[v. exp.] (hā hai) EN: provide ; get ; arrange   FR: munir ; pourvoir

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hound down [PHRV] ตามล่า, See also: หาให้พบ, ล่าตัว, Syn. hunt down
provide for [PHRV] จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้

Hope Dictionary
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.

Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
furnish(vt) จัดหาให้,เตรียมให้,เปิดโอกาสให้,ติดตั้งให้
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง

Longdo Approved DE-TH
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/