Search result for recently (49 entries) (0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recently-, *recently*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recently[ADV] เมื่อไม่นานมานี้, See also: เมื่อเร็วๆ นี้, Syn. lately, newly

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า recently **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
recentlyImport regulations have been relaxed recently.
recentlyWe used to compile survey results using spreadsheet programs but recently we feel that database software's summing methods are quicker so we use databases to total them.
recentlyIn comparison to which she's been in a really good mood recently.
recentlyThat you should be stalking Hanako! You'd been quiet recently so I'd let my guard down.
recentlyMany people suffer from heart disease in Japan, but in Libya those having heart attacks have also increased a lot recently.
recentlyActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
recentlyAtopic dermatitis has been increasing on babies recently.
recentlyI'm worried because the dentist I went to recently told me, "You've got periodontitis alright".
recentlyIt is only recently that crude oil has come to be used to make chemical products.
recentlyThe imports from Asian countries have expanded recently.

English-Thai: Nontri Dictionary
recently(adv) เมื่อไม่นานนี้,เมื่อเร็วๆนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าสุด[ADV] lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
เมื่อไม่นานมานี้[ADV] recently, Syn. เมื่อเร็วๆ นี้, ไม่นานมานี้, Ant. นานมาแล้ว, Example: เมื่อไม่นานมานี้ เกิดไฟไหม้ที่สลัมคลองเตย
หมู่นี้[ADV] recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
ใหม่[ADV] newly, See also: recently, freshly, just, lately, anew, Syn. สดๆ ร้อนๆ, Example: บ้านนี้เพิ่งทาสีใหม่ๆ
หมาดๆ[ADV] recently, Syn. เร็วๆ นี้, Example: ภาพแห่งความสุขเพิ่งผ่านไปหมาดๆ ความจากพรากกันก็มาเยือนทันที
หยกๆ[ADV] just now, See also: recently, Syn. ไวๆ, สดๆ ร้อนๆ, Ant. เนิ่นนาน, Example: เหตุการณ์เช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆ ก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก, Thai definition: เพิ่งทำมาเร็วๆ นี้, ในเวลาใกล้ๆ
ระยะหลังๆ[ADV] recently, See also: latterly, Example: โรคไข้เลือดออกพบมากในเด็กเล็ก แต่ในระยะหลังๆ มีแนวโน้มที่จะพบมากในเด็กโต
เมื่อไม่นานนี้[N] recently, See also: just, Example: เขาเพิ่งจบการศึกษาเมื่อไม่นานนี้
หลัดๆ[ADV] recently, See also: just a little while ago, a short time ago, Syn. ไวๆ, เร็วๆ, Example: ฉันเพิ่งจัดกระเป๋าอยู่หลัดๆ แล้วไม่ทันไรก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านกับเขาก็เหมือนกัน
หมู่[N] at the present time, See also: recently, during this time, lately, Syn. ระยะเวลา, Example: หมู่นี้ผมไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน เพราะงานเยอะมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently   
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew   FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently   
หมาด ๆ[adv.] (māt-māt) EN: recently   
เมื่อไม่นานมานี้[adv.] (meūa mai nān mā nī) EN: recently   FR: il n'y a pas longtemps ; il y a peu ; récemment
เมื่อเร็ว ๆ นี้[adv.] (meūa reo-reo nī) EN: recently   FR: récemment
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
พักนี้[adv.] (phak nī) EN: recently   
เร็ว ๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon ; recent ; recently   FR: très prochainement ; très bientôt ; il y a peu de temps ; récemment

CMU English Pronouncing Dictionary
RECENTLY R IY1 S AH0 N T L IY0
RECENTLY R IY1 S AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recently (a) (r ii1 s n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここにきて[, kokonikite] (exp) (1) (id) came here; coming here; (2) recently [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この所;此の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
ニューアダルト[, nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently [Add to Longdo]
過日[かじつ, kajitsu] (n-adv,n-t) recently; the other day [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近来[jin4 lai2, 近來] recently; lately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recently \Re"cent*ly\ (r[=e]"sent*l[y^]), adv.
   Newly; lately; freshly; not long since; as, advices recently
   received.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recently
   adv 1: in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately
       the rules have been enforced"; "as late as yesterday she
       was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was
       first affected, but latterly the meaning also" [syn:
       {recently}, {late}, {lately}, {of late}, {latterly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top