Search result for kind (149 entries) (0.0034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kind-, *kind*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kinda (slang) นิดหน่อย, เล็กน้อย
See also: S. kind of, R. kind of

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kind    [ADJ] ใจดี, See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา, Syn. compassionate, generous, Ant. cruel
kind    [ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่, Syn. agreeable, gentle, Ant. aggressive
kind    [N] ชนิด, See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ, Syn. type, group
kindle    [VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. lighten, ignite
kindle    [VT] เร้าอารมณ์, See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle    [VI] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindle    [VT] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindly    [ADV] ด้วยจิตใจที่ดี, See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา, Syn. please
kindly    [ADJ] อ่อนโยน, See also: อย่างนุ่มนวล, Syn. pleasant, mild, tender, Ant. aggressive
kind of    [IDM] นิดหน่อย, See also: เล็กน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kindergartenโรงเรียนอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kindred and affinityความเป็นญาติเกี่ยวดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindergartenการศึกษาขั้นอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindergarten facilitiesทรัพยากรกายภาพของโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindergarten teachersครูอนุบาลศึกษา [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Kinds ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ, ตัวอักษรที่มักแสดงต่อท้ายตรงหมายเลขสิทธิบัตร เป็นการแสดงถึงสถานะของเอกสารสิทธิบัตรที่ยื่นขอ
ตัวอย่าง DE1234A1 หมายถึงคำโฆษณาที่ยื่นขอเปิดเผยให้สาธารณะตรวจสอบ ส่วน DE1234C1 หมายถึงเอกสารสิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติของสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมนี [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindJustice and kindness are virtues.
kindShe did not forget his kindness as long as she lived.
kindI'll never forget your kindness as long as I like.
kindProhibit pupils' buying that kind of book.
kindWhat kind of taxes are there?
kindI'm sorry that I wasn't home when you so kindly dropped by.
kindOur teacher showed us different kinds of flowers and told us in passing that those flowers came from her garden.
kindI regret that a previous engagement prevents me from accepting your kind invitation.
kindGoodness is abstract, a kind act is concrete.
kindWhat kind of stone is this?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindergarten(คิน'เดอการ์'เทิน) n. โรงเรียนอนุบาล
kindergartner(คิน'เดอะการ์ท'เนอะ) n. เด็กโรงเรียนอนุบาล, See also: kindergartener n. ครูโรงเรียนอนุบาล,เด็กโรงเรียนอนุบาล
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindling(คิน'ลิง) n. สิ่งที่ลุกไหม้ได้,การกระทำที่เป็นการกระตุ้น,การปลุก,การเร้าอารมณ์
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign

English-Thai: Nontri Dictionary
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kind(n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
kindle(vt) จุดไฟ,ปลุก,ก่อไฟ,กระตุ้น
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนใจบุญ    [N] philanthropist, See also: kind-hearted person, Syn. คนใจบุญสุนทาน, Ant. คนใจบาป, Example: พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเขาเกิด และได้มีคนใจบุญนำเขามาเลี้ยงจนโต, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบทำบุญสุนทาน หรือมีความเอื้ออารีต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ
ใจพระ[ADJ] kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
รัว    [N] kind of Thai musical music, Syn. เพลงรัว, Thai definition: ชื่อเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่ง
พะเนียง    [N] kind of water-pot, Syn. หม้อพะเนียง, Example: ในครัวมีอุปกรณ์หลายอย่างทั้งเตาถ่าน หม้อพะเนียง ลังถึงนึ่งข้าว, Count unit: หม้อ, ลูก, Thai definition: ชื่อหม้อน้ำชนิดหนึ่ง รูปอย่างหม้อคะนน
มะม่วง    [N] venereal bubo, See also: kind of venereal disease with buboes, Syn. ฝีมะม่วง, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมน้ำเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum
แม่พระ[N] kind-hearted woman, Example: เธอไม่อยากเป็นแม่พระ เพราะเธอคิดว่าคนดีอยู่ยาก แม่พระยิ่งอยู่ยากกว่า, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้มีเมตตากรุณา และคุณงามความดี
ยอ    [N] square dip net, See also: kind of fish-trap, Example: ชาวประมงใช้ยอจับปลาเพื่อทุ่นแรง, Thai definition: เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสำหรับยก
ร่าย    [N] kind of Thai verse, Example: งานพระนิพนธ์ด้านร้อยกรองของพระองค์มีทุกประเภท คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
โรงเรียนอนุบาล[N] kindergarten, Example: ลูกเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ใกล้บ้าน, Count unit: แห่ง
อนุบาล    [N] kindergarten, Example: เราใช้แบบเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลแบบผิดๆ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 และผิดมานานนับสิบๆ ปีแล้ว, Thai definition: ระดับการศึกษาที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เชื้อเพลิง[n.] (cheūaphloēng) EN: fuel ; combustible ; kindling   FR: carburant [m] ; combustible [m]
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind   FR: aspect [m] ; physionomie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KIND K AY1 N D
KINDT K IH1 N T
KINDS K AY1 N Z
KINDS K AY1 N D Z
KINDY K AY1 N D IY0
KINDA K IH1 N D AH0
KINDER K AY1 N D ER0
KINDEL K IH1 N D AH0 L
KINDLE K IH1 N D AH0 L
KINDIG K IH1 N D IH0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kind (n) (k ai1 n d)
kinda (a) (k ai1 n d @)
kinds (n) (k ai1 n d z)
kinder (j) (k ai1 n d @ r)
kindle (v) (k i1 n d l)
kindly (j) (k ai1 n d l ii)
kindest (j) (k ai1 n d i s t)
kindled (v) (k i1 n d l d)
kindles (v) (k i1 n d l z)
kindred (n) (k i1 n d r i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก
Kind(n) |das, pl. Kinder| เด็ก
Kinder(n) |pl.| , See also: das Kind
Kindergarten(n) |der, pl. Kindergärten| โรงเรียนอนุบาล
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
wie ein Kind อย่างกับเด็กเลย
das Kind erwarten(phrase) ในที่นี้หมายถึง ตั้งครรภ์ เช่น Meine Frau erwartet ein Kind!! = ภรรยาผมตั้งครรภ์, See also: S. schwanger werden,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kind {n}kiddy [Add to Longdo]
Einbandart {n}kind of binding [Add to Longdo]
Kind und Kegelbag and baggage [Add to Longdo]
ziemlich verrücktkind of mad [Add to Longdo]
Blutwurst {f}; Rotwurst {f}kind of black pudding; blutwurst [Am.]; blood sausage [Am.] [Add to Longdo]
gutherzig {adj} | gutherzig seinkind hearted | to have a kind heart [Add to Longdo]
Kind {n}; Säugling {m} | Kinder {pl}infant | infants [Add to Longdo]
Kind {n}; Gör {n}; Kid {n} | Kinder {pl}kid | kids [Add to Longdo]
Kind {n} | Kinder {pl} | Kinder im Alter von drei Jahrenchild | children | children aged three [Add to Longdo]
herzliche Grüße; mit herzlichen Grüßen (an) (vertraut)Kind regards; Best regards (to) [Add to Longdo]
liebenswürdig; freundlich; lieb; gütig {adj} | liebenswürdiger; freundlicher; lieber; gütiger | am liebenswürdigsten; am freundlichsten; am liebsten; am gütigstenkind | kinder | kindest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year) [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この種[このしゅ, konoshu] (adj-no) this kind of [Add to Longdo]
この類[このるい, konorui] (adj-no) this kind [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
そのよう[, sonoyou] (adj-na) that kind of; of the sort; of the kind; such [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可亲[kě qīn, 可親] kindly; nice; amiable [Add to Longdo]
和蔼[hé ǎi, 和藹] kindly; nice; amiable [Add to Longdo]
善心[shàn xīn, 善心] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions [Add to Longdo]
好心[hǎo xīn, 好心] kindness; good intentions [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, 幼兒園] kindergarten; nursery school [Add to Longdo]
幼稚园[yòu zhì yuán, 幼稚園] kindergarten [Add to Longdo]
引柴[yǐn chái, 引柴] kindling (to light a fire) [Add to Longdo]
引火柴[yǐn huǒ chái, 引火柴] kindling [Add to Longdo]
心地善良[xīn dì shàn liáng, 心地善良] kind-hearted; good-natured [Add to Longdo]
[ēn, 恩] kind act (from above) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime [Add to Longdo]
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter [Add to Longdo]
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乳母車[うばぐるま, ubaguruma] Kinderwagen [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
保育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
[こ, ko] Kind [Add to Longdo]
子供[こども, kodomo] Kind [Add to Longdo]
小人[しょうにん, shounin] Kind, Kinder [Add to Longdo]
小児科医[しょうにかい, shounikai] Kinderarzt [Add to Longdo]
小児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] Kinderlaehmung [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
幼心[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kind \Kind\ (k[imac]nd), a. [Compar. {Kinder} (k[imac]nd"[~e]r);
   superl. {Kindest}.] [AS. cynde, gecynde, natural, innate,
   prop. an old p. p. from the root of E. kin. See {Kin}
   kindred.]
   1. Characteristic of the species; belonging to one's nature;
    natural; native. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It becometh sweeter than it should be, and loseth
       the kind taste.            --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Having feelings befitting our common nature; congenial;
    sympathetic; as, a kind man; a kind heart.
    [1913 Webster]
 
       Yet was he kind, or if severe in aught,
       The love he bore to learning was his fault.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. Showing tenderness or goodness; disposed to do good and
    confer happiness; averse to hurting or paining;
    benevolent; benignant; gracious.
    [1913 Webster]
 
       He is kind unto the unthankful and to evil. --Luke
                          vi 35.
    [1913 Webster]
 
       O cruel Death, to those you take more kind
       Than to the wretched mortals left behind. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       A fellow feeling makes one wondrous kind. --Garrick.
    [1913 Webster]
 
   4. Proceeding from, or characterized by, goodness,
    gentleness, or benevolence; as, a kind act. "Manners so
    kind, yet stately." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. Gentle; tractable; easily governed; as, a horse kind in
    harness.
 
   Syn: Benevolent; benign; beneficent; bounteous; gracious;
     propitious; generous; forbearing; indulgent; tender;
     humane; compassionate; good; lenient; clement; mild;
     gentle; bland; obliging; friendly; amicable. See
     {Obliging}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kind \Kind\, n. [OE. kinde, cunde, AS. cynd. See {Kind}, a.]
   1. Nature; natural instinct or disposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He knew by kind and by no other lore. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Some of you, on pure instinct of nature,
       Are led by kind t'admire your fellow-creature.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Race; genus; species; generic class; as, in mankind or
    humankind. "Come of so low a kind." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Every kind of beasts, and of birds.  --James iii.7.
    [1913 Webster]
 
       She follows the law of her kind.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Here to sow the seed of bread,
       That man and all the kinds be fed.  --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. Sort; type; class; nature; style; character; fashion;
    manner; variety; description; as, there are several kinds
    of eloquence, of style, and of music; many kinds of
    government; various kinds of soil, etc.
    [1913 Webster]
 
       How diversely Love doth his pageants play,
       And snows his power in variable kinds ! --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       There is one kind of flesh of men, another flesh of
       beasts, another of fishes, and another of birds. --I
                          Cor. xv. 39.
    [1913 Webster]
 
       Diogenes was asked in a kind of scorn: What was the
       matter that philosophers haunted rich men, and not
       rich men philosophers?        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {A kind of}, something belonging to the class of; something
    like to; -- said loosely or slightingly.
 
   {In kind}, in the produce or designated commodity itself, as
    distinguished from its value in money.
    [1913 Webster]
 
       Tax on tillage was often levied in kind upon corn.
                          --Arbuthnot.
 
   Syn: Sort; species; type; class; genus; nature; style;
     character; breed; set.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kind \Kind\, v. t. [See {Kin}.]
   To beget. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kind
   adj 1: having or showing a tender and considerate and helpful
       nature; used especially of persons and their behavior;
       "kind to sick patients"; "a kind master"; "kind words
       showing understanding and sympathy"; "thanked her for her
       kind letter" [ant: {unkind}]
   2: agreeable, conducive to comfort; "a dry climate kind to
     asthmatics"; "the genial sunshine";"hot summer pavements are
     anything but kind to the feet" [syn: {kind}, {genial}]
   3: tolerant and forgiving under provocation; "our neighbor was
     very kind about the window our son broke" [syn: {kind},
     {tolerant}]
   n 1: a category of things distinguished by some common
      characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
      "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
      {form}, {variety}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kind [kint] (n) , s.(n )
   child; infant; kid; kiddy
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kind [kint]
   child; offspring; young
   bairn; child; infant
   child
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 kind
   cheek
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 kind
   cheek
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top