Search result for

zus

(65 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zus-, *zus*, zu
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's someone I once knew, a program named Zuse who fought alongside the ISOs.มีคนนึงที่ฉันเคยรู้จัก เป็นโปรแกรมชื่อซุส เขาเคยต่อสู้เคียงข้างไอโซ TRON: Legacy (2010)
His name is Castor. If you want to speak to Zuse, you need to go through him.เขาชื่อแคสเตอร์ ถ้าคุณอยากคุยกับซุส ต้องผ่านเขา TRON: Legacy (2010)
Zuse can unite the factions, foment revolution.ให้ซุสรวมทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน แล้วทำการปฎิวัติ TRON: Legacy (2010)
- Of course Zuse can do these things.- แน่นอน ซุสทำได้แน่ TRON: Legacy (2010)
Your enthusiasm is intoxicating, my dear Bartik, but Zuse's time is precious.นายกระตือรือร้นดีนะ สหายบาร์ติก แต่ซุสงานยุ่งมาก TRON: Legacy (2010)
I'm looking for Zuse.ผมมาตามหาซุส TRON: Legacy (2010)
Zuse has been around since the earliest days of the gaming grid.ซุสอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก TRON: Legacy (2010)
I should never have sent you to Zuse. It was a mistake.ฉันไม่น่าส่งคุณไปหาซุส ฉันทำพลาด TRON: Legacy (2010)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
図式[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: R. 大要

German-Thai: Longdo Dictionary
zusammenรวมทั้งหมด
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.
zusammenbleiben(vi) |blieb zusammen, ist zusammengeblieben| อาศัยอยู่ด้วยกัน
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang
Zuschauer(n) |der, pl. Zuschauer| ผู้ชม
Zustand(n) |der, pl. Zustände| สภาพ, สถานะ เช่น Die Waschmaschine ist in gutem Zustand. เครื่องซักผ้ายังอยู่ในสภาพดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zustehender Betrag; (berechtigter) Anspruchentitlement [Add to Longdo]
zusätzliche Leistungenfringe benefits [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f} | Zusammenfassungen {pl}synopsis | synopses [Add to Longdo]
Zusammenfassung {f}; Einordnung {f}subsumption [Add to Longdo]
Zusatzprogramm {n}add on program [Add to Longdo]
Zusage {f} (auf eine Einladung)acceptance [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}collaboration [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Zusammenspiel {n}; Mitwirkung {f} | Zusammenarbeit von Bibliothekencooperation; co-operation | co-operation of libraries; interlibrary co-operation [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}interworking; provision interworking [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}; Gemeinschaftsarbeit {f}joint work [Add to Longdo]
Zusammenarbeit {f}working relationship [Add to Longdo]
Zusammenbau {m}; Montage {f}erection [Add to Longdo]
Zusammenbau {m}assembling [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m} | Zusammenbrüche {pl}crackup | crackups [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Versagen {n} | Zusammenbrüche {pl}breakdown | breakdowns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
ばら寿司;ばら鮨[ばらずし, barazushi] (n) (ksb [Add to Longdo]
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
イエス(P);エス;イエズス[, iesu (P); esu ; iezusu] (n) (1) Jesus (lat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラム作図装置[どらむさくずそうち, doramusakuzusouchi] drum plotter [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
作図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]
作図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter [Add to Longdo]
待ち行列から外す[まちぎょうれつからはずす, machigyouretsukarahazusu] to dequeue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
係員[かかりいん, kakariin] Zustaendiger, verantwortliche_Person [Add to Longdo]
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
協調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
合成[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  zus [zɵs]
     sister
     sibling
     like that; that way; thus
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top