Search result for

zur arbeit gehen

(52 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zur arbeit gehen-, *zur arbeit gehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zur arbeit gehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zur arbeit gehen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I can't go to work, read my paper, eat regular meals. Not being able to sleep, being constipated, the car breaking down... getting sick, having a toothache.Wenn ich nicht zur Arbeit gehen darf, meine Zeitung nicht lesen und nicht zu regelmäßigen Zeiten essen darf, schlaflos zu sein, Verstopfung zu haben, dass der Wagen kaputtgeht, krank zu werden, Zahnschmerzen zu kriegen. From the Life of the Marionettes (1980)
We've gotta go to work.Wir müssen zur Arbeit gehenThe Blues Brothers (1980)
When do you start work in the morning?Wann musst du zur Arbeit gehenAs Tears Go By (1988)
You're gonna sit around all week doing nothing... get bored out of your mind and go back to work worse than you are now.Du wirst die ganze Woche herumsitzen, nichts tun dich zu Tode langweilen und dann noch mieser drauf wieder zur Arbeit gehenThe 'Burbs (1989)
I don't think you should go back to that place anymore.Ich glaube, es wäre besser, wenn du eine Weile nicht zur Arbeit gehen würdest. Lionheart (1990)
I want to go to work in the morning... sometimes at night... come home to a clean house... and a hot meal... and a loving wife just like you.Morgens zur Arbeit gehen, manchmal auch abends, ein sauberes Haus vorfinden, ein warmes Essen und eine liebende Frau wie dich. Miami Blues (1990)
Why, you know, if it wasn't for me telling you day after day to get up, get to work and do something, for God's sake you wouldn't be bringing home the chump change that you are.Wenn ich dir nicht jeden Tag sagen würde... dass du aufstehen, zur Arbeit gehen und etwas tun solltest... würden auch die paar Kröten, die du mitbringst, wegfallen. Wabbit Season (1990)
Now, I ask you is there any reason why this woman shouldn't go to work?Also, gibt es irgendeinen Grund... warum diese Frau nicht zur Arbeit gehen sollte? Who'll Stop the Rain (1990)
I can't come in to work.Ich kann nicht zur Arbeit gehenHard to Kill (1990)
- Rollie, I have to go to work!- Rollie, ich muss zur Arbeit gehenF/X2 (1991)
How can she work?Wie konnte sie heute zur Arbeit gehenHigh Heels (1991)
I HAVE TO GO TO WORK.Ich muss zur Arbeit gehenWorking Girl (1991)
I mean, I get to go to work and everything, but I don't get to be here when you kids get home from school.Ich darf zur Arbeit gehen, aber ich werde nicht da sein, wenn ihr nach Hause kommt. May the Best Man Win (1992)
Good, because I have to go to work.- Ok, dann kann ich ja zur Arbeit gehenTrauma (1993)
We have to go to work and come home every day and never wonder about the walls and the wires...Wir müssen jeden Tag zur Arbeit gehen und nach Hause kommen und die Wände und die Wanzen nicht beachten... The Firm (1993)
I am just going to get up, go to work and not think about him all day.Ich werd jetzt aufstehen, zur Arbeit gehen und nicht einmal an ihn denken. The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Even my little solarium where I sit by the window and watch people go to work?Und mein kleines Solarium, wo ich am Fenster sitze... und den Leuten zusehe, wie sie zur Arbeit gehenNaughty But Niece (1994)
- Now, shouldn't you be getting to work?- Solltest du nicht zur Arbeit gehen? - Ich denke schon. Oedipus Wrecks (1996)
Help yourselves to shoes, ladies.Hör nur zu. Ich werde zur Arbeit gehenThe Agony and the Extra C (1996)
Why should I go to work when I couldn't even protect my own family?Wie konnte ich zur Arbeit gehen, während meine Familie ungeschützt war? The Pilot (1996)
- All right, I gotta go to work.-Gut, I musst zur Arbeit gehenThe One with All the Jealousy (1997)
But you don't have to go to your regular job and your boss still has to pay you.Aber du musst nicht zur Arbeit gehen, und dein Chef muss dich trotzdem bezahlen. T*R*A*S*H (1997)
I guess I should go to work.Vielleicht sollte ich zur Arbeit gehenWicked (1998)
They can go to work.Sie können zur Arbeit gehenProfit and Lace (1998)
I don't know why I can't just... Go to work and be happy... like I'm supposed to, like everybody else.Ich weiß nicht, warum ich nicht, wie jeder andere, zur Arbeit gehen und damit glücklich sein kann. Office Space (1999)
I think probably on balance no, It's more for people going to work rather than people coming home.Nein. sie ist eher für die Leute, die zur Arbeit gehen, als für die Leute, die nach Hause kommen. Mohamed Al-Fayed (2000)
I am sorry, but some of us have to get up early and go to work.Es tut mir leid, aber einige von uns müssen aufstehen early und zur Arbeit gehenThe One with All the Candy (2000)
I know you don't need a babysitter, but this way I'll know you've everything.ich weiß, du brauchst keinen Babysitter, aber so kann ich in Ruhe zur Arbeit gehen und jemand ist da, wenn du was brauchst. -Ich brauche nichts. Mostly Martha (2001)
I thought you were going straight to work.Ich dachte, du wolltest direkt zur Arbeit gehenVanilla Sky (2001)
I'm grown now, and there ain't a whole lot lucky to do with me getting up and goin' to work right now, so I don't wanna be called "Lucky." Thanks, Mom.Und es ist kein Glück, dass ich jetzt zur Arbeit gehen muss. Also nenn mich nicht mehr Lucky. Paid in Full (2002)
But he still had to go do his job and see his friends and wake up in the morning and go to bed at night, but he had to do it all empty.Er musste zur Arbeit gehen und sich mit seinen Freunden treffen, morgens aufwachen, abends ins Bett gehen - und das alles, obwohl er innerlich leer war. Never Leave Me (2002)
I was going in early.Ich wollte früher zur Arbeit gehenThe Fifth Halliwell (2002)
I wish I could play, but I've gotta go to work.Ich wünschte, ich könnte spielen, aber Ich muss zur Arbeit gehenThe One with the Birthing Video (2002)
I see you Monday before you go to work and Thursday when you get back and I always work late on Tuesdays, so really if you think about it it's really just one day.Ich sehe, Sie Montag bevor Sie zur Arbeit gehen Und Donnerstag, wenn Sie zurück Und ich arbeiten Aiways late dienstags, so really, wenn Sie darüber nachdenken Es ist really nur einem Tag. The One with the Pediatrician (2002)
Not one time. Not ever.Wenn ich Boss wäre, würde ich nie zur Arbeit gehen, nicht einmal, niemals! Arthur, Spooner (2002)
And with less emotion, a man can get up, go to work and be a good citizen.Und mit weniger dieser Emotionen, kann ein Mann aufstehen, zur Arbeit gehen und ein guter Bürger sein. Dream a Little Dream of Me (2002)
- Tomorrow I go into work.- Ich soll morgen zur Arbeit gehenWhitecaps (2002)
Can I go to work with you?Darf ich mit dir zur Arbeit gehenDaddy Day Care (2003)
You'll show up to work bright-eyed and bushy-tailed tomorrow morning.Sie werden morgen mit großen Augen und seidigem Fell zur Arbeit gehenJust Rewards (2003)
I'd love to get to the bank and present those kids with a check before they head off to work.Ich würde jetzt gerne zur Bank gehen. Ich möchte den Kindern den Scheck geben, bevor sie zur Arbeit gehen. - Ja, ich... S'Poor House (2003)
It's funny, Milton workers not working.Das ist merkwürdig, weil alle anderen in Milton nicht zur Arbeit gehenEpisode #1.2 (2004)
To come to work.Wieder zur Arbeit gehenEpisode #1.2 (2004)
Dorri, you should be at work.Dorri, du musst zur Arbeit gehenCrash (2004)
Decency, honesty, family values... Get to work on time, pay your taxes...Du musst pünktlich zur Arbeit gehen, deine Steuern bezahlen, darfst im Supermarkt nichts klauen. The Edukators (2004)
- To go to work.- Und zur Arbeit gehenChimera (2004)
He's asleep. But, baby, can you go in late to work today?Aber kannst du heute später zur Arbeit gehenSon of the Mask (2005)
And I had to go back to that mine every day and face those sons of bitches?Dann muss ich jeden Tag zur Arbeit gehen und diesen Widerlingen gegenüberstehen. North Country (2005)
He's not gonna be able to come back to work for four-and-a-half months.Er wird die nächsten viereinhalb Monate nicht zur Arbeit gehen können. Impossible (2005)
You know, I think I'd better be getting to work.Ich sollte jetzt lieber zur Arbeit gehenLoyal (2005)
I should probably... get back to work.Ich sollte wahrscheinlich... zurück zur Arbeit gehenAl-Faitha (2005)

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Arbeit gehen(phrase) ไปทำงาน ตัวอย่างการใช้ Wie gehst du zur Arbeit, mit dem Bus? = คุณไปทำงานโดยรถโดยสารประจำทางรึเปล่า (zur Arbeit = zu der Arbeit )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top