Search result for

zèbres

(61 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zèbres-, *zèbres*, zèbre
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zèbres มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zèbres*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zebra[N] ม้าลาย
zebra crossing[N] ทางม้าลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zebra(ซี'บระ) n. ม้าลาย, See also: zebraic adj. zebrine adj. pl. zebra,zebras
zebra crossingn. ทางม้าลาย
zebrass(ซี'แบรส) n. ลูกม้าลาย,ลูกลา
zebrula(ซี'บรูละ) ,zebrule (ซี'บรูล) n. ม้าพันธุ์ผสมระหว่างม้าลายตัวผู้กับม้าตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
zebra(n) ม้าลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zebra crossingทางม้าลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าลาย[N] zebra, Example: ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง รูปร่างเหมือนม้า แต่มีลายสีดำขาวพาดขวางลำตัวตัดกัน
ม้าลาย[N] zebra, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
ม้าลาย[N] zebra, Example: ม้าลายหากินในทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง รูปร่างเหมือนม้า แต่มีลายสีดำขาวพาดขวางลำตัวตัดกัน
ม้าลาย[N] zebra crossing, See also: pedestrian crossing, crosswalk, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
ทางม้าลาย[N] crosswalk, See also: pedestrian crossing, zebra crossing, Syn. ทางข้าม, Example: เราเดินข้ามทางม้าลายทุกครั้งที่ข้ามถนน, Count unit: แห่ง, Thai definition: พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้าม โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง, Notes: (กฎหมาย)
กระถึก[N] small squirrel, See also: Zebra squirrel, Syn. กระเล็น, กระถิก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Sciuridae รูปร่างคล้ายกระรอกซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน ลำตัวสีน้ำตาล มีลายสีขาวดำพาดขนานตามยาวของลำตัวตั้งแต่จมูกถึงโคนหาง ชอบอยู่ตามต้นไม้สูงๆ กินแมลงและผลไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าม้าลาย [n. exp.] (khlā mālāi) EN: Zebra plant   
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked   FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
ม้าลาย[n.] (mālāi) EN: zebra   FR: zèbre [m]
นกจู๋เต้นหางสั้น [n. exp.] (nok jū ten hāng san) EN: Streaked Wren-Babbler   FR: Turdinule à queue courte [f] ; Timalie zébrée [f] ; Turdinule maillée [f]
นกเค้าชวา[n. exp.] (nok khao Chawā) EN: Peaceful Dove ; Zebra Dove   FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f]
ผีเสื้อฟ้าลาย[n. exp.] (phīseūa fā lāi) EN: Zebra Blue   
ผีเสื้อม้าลายลายจุด[n. exp.] (phīseūa mālāi lāi jut) EN: Spotted Zebra   
ผีเสื้อม้าลายธรรมดา[n. exp.] (phīseūa mālāi thammadā) EN: Lesser Zebra   
ผีเสื้อม้าลายใหญ่[n. exp.] (phīseūa mālāi yai) EN: Great Zebra   
ปลาม้าลาย[n.] (plā mālāi) EN: zebrafish   
ปลาม้าลายสีทอง[n. exp.] (plā mālāi sī thøng) EN: golden zebrafish   
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEBRA    Z IY1 B R AH0
ZEBRAS    Z IY1 B R AH0 Z
ZEBROWSKI    Z AH0 B R AO1 F S K IY0
GLAZEBROOK    G L EY1 Z B R UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zebra    (n) (z e1 b r @)
zebras    (n) (z e1 b r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
オスジイソハゼ[, osujiisohaze] (n) zebra goby (Eviota zebrina); five-bar pygmy-goby [Add to Longdo]
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang) [Add to Longdo]
クアッガ;クワッガ;クアッハ[, kuagga ; kuwagga ; kuahha] (n) quagga (extinct South African zebra) (Equus quagga quagga) [Add to Longdo]
グレービー縞馬;グレービー斑馬[グレービーしまうま;グレービーシマウマ, gure-bi-shimauma ; gure-bi-shimauma] (n) (uk) (See グレビー縞馬) Grevy's zebra (Equus grevyi) [Add to Longdo]
グレビー縞馬[グレビーしまうま;グレビーシマウマ, gurebi-shimauma ; gurebi-shimauma] (n) Grevy's zebra (Equus grevyi) [Add to Longdo]
ゴマハギ[, gomahagi] (n) twotone tang (Zebrasoma scopas, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]
シマネコザメ[, shimanekozame] (n) zebra bullhead shark (Heterodontus zebra, found in the Western Pacific) [Add to Longdo]
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish [Add to Longdo]
ゼブラ;ズィーブラ[, zebura ; zui-bura] (n) zebra [Add to Longdo]
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail) [Add to Longdo]
ゼブラゾーン[, zeburazo-n] (n) zebra crossing; zebra zone [Add to Longdo]
ゼブラフィッシュ[, zeburafisshu] (n) zebrafish (Danio rerio) [Add to Longdo]
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang [Add to Longdo]
トラフザメ[, torafuzame] (n) zebra shark (Stegostoma fasciatum, a type of Indo-West Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
ヒレナガハギ[, hirenagahagi] (n) sailfin tang (Zebrasoma velifer, species of Pacific tang also found off Mozambique) [Add to Longdo]
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail) [Add to Longdo]
ロングノーズ・サージョンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッシュ;ロングノーズ・サージャンフィッシュ;ロングノーズサージャンフィッシュ;ロングノーズサージョンフィッ[, ronguno-zu . sa-jonfisshu ; ronguno-zusa-jonfisshu ; ronguno-zu . sa-janfisshu ; ro] (n) longnose surgeonfish (Zebrasoma rostratum, species of Eastern Central Pacific tang) [Add to Longdo]
錦華鳥;錦花鳥[きんかちょう;キンカチョウ, kinkachou ; kinkachou] (n) (uk) zebra finch (Taeniopygia guttata) [Add to Longdo]
山縞馬;山斑馬[やましまうま;ヤマシマウマ, yamashimauma ; yamashimauma] (n) (uk) mountain zebra (Equus zebra) [Add to Longdo]
縞牛の舌;縞牛舌[しまうしのした;シマウシノシタ, shimaushinoshita ; shimaushinoshita] (n) (uk) zebra sole (Zebrias zebrinus) [Add to Longdo]
縞馬[しまうま;シマウマ, shimauma ; shimauma] (n,adj-no) (uk) zebra [Add to Longdo]
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass [Add to Longdo]
蔓巻[つるまき;ツルマキ, tsurumaki ; tsurumaki] (n) (uk) (See 縞牛の舌) zebra sole (Zebrias zebrinus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇蹄类[jī tí lèi, ㄐㄧ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, / ] Perissodactyla (odd-toed ungulates, such as horses, zebras etc) [Add to Longdo]
斑马[bān mǎ, ㄅㄢ ㄇㄚˇ, / ] zebra [Add to Longdo]
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hatching; zebra stripes [Add to Longdo]
斑马鱼[bān mǎ yú, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄩˊ, / ] zebrafish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top