Search result for

wusch

(57 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wusch-, *wusch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wusch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wusch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I like your nice bushy hair, Proculus.Du hast eine sehr schönes, wuscheliges Haar, Proculus. Caligula (1979)
- OK... It happened early yesterday morning. I was in the bathroom, drying myself with a freshly washed, rough towel... that smelled good.- Es war gestern, früh am Morgen, ich stand im Badezimmer, wusch mich und frottierte die Haut mit dem Handtuch, das frisch gewaschen und hart war und gut roch. From the Life of the Marionettes (1980)
She was a voluble, untidy woman who made her own clothes and washed once a week in the water wrung out of the laundry.Eine redselige, unordentliche Frau die ihre Kleider selbst nähte und sich einmal in der Woche in dem Wasser wusch das sie aus der Wäsche wrang. The Falls (1980)
opens his jaws, bites your head off,... ..you reach your hand down like lightning and... whoo!aufreißt, zubeißen will,... ..packst du ihn blitzschnell... wuschHeaven's Gate (1980)
- Washing his car every morning. - Who?- Wuschst du morgens seinen Wagen? Bez svideteley (1983)
- Yes, I did, I do, and I will do.- Wusch, wasche und werde waschen. Bez svideteley (1983)
When I'd got back, he'd gone!Um ehrlich zu sein, ich wusch mir die Hände. The Jigsaw Man (1983)
He'll get a good price for the tickets and for the coat too. And that's the trouble. He's now walking about with money.- Während Sie sich die Hände wuschen, hat er die Gelegenheit genutzt, sich in Ihrem neuwertigem Trenchcoat aus dem Staub zu machen. The Jigsaw Man (1983)
Who's the fuzzy face?Da ist ja unser Wuschelkopf. Against All Odds (1984)
Who would have thought the Vice President knew I was opening the door. But the Secret Service, they... Whack!Der Vizepräsident sah nicht, dass ich die Tür öffnete und der Geheimdienst... wuschFletch (1985)
Ha. Ha.Ich war der erste Melmacianer, der sich vor dem Essen die Hände wuschWedding Bell Blues (1987)
[Typing]Er wusch sicher für einen neuen Dealer Geld und holte sich klebrige Finger. By Hooker by Crook (1987)
- A tall guy with...Na ja, es war so ein großer Kräftiger mit Wuschelhaaren. The Loner (1987)
And poof!Und wuschOverboard (1987)
I saw you, I walked past you into the house and poof!Ich sah dich, ging ins Haus und wuschOverboard (1987)
She'll get out of her chair, she'll go to the door,... ..you go behind her and pow!Sie steht vom Stuhl auf, sie geht zur Tür du gehst hinterher und wuschThrow Momma from the Train (1987)
I had a few scrapes and stuff but they washed them up and they're getting OK.Ich hatte ein paar Schrammen, aber sie wuschen sie aus und sie verheilen gut. Patty Hearst (1988)
Your daddy and me were cleaning the car, the old blue Pontiac.Dein Vater und ich wuschen das Auto, den alten blauen Pontiac. Stanley & Iris (1990)
Oh, aren't you neat, you little snooky-bookems.Was hast du da gemacht, du kleines Puschi-Wuschi. Episode #2.8 (1990)
My conclusion, the killer washed his hands and then leaned in for a kiss.Meine Schlussfolgerung, der Mörder wusch sich die Hände und lehnte sich vor, um sie zu küssen. Episode #1.4 (1990)
He found out that Carl was laundering money.Er entdeckte, dass Carl Geld wuschGhost (1990)
I washed this blouse and dried it in the oven.Ich wusch diese Bluse und trocknete sie im Ofen. Havana (1990)
-We just washed that off.- Den wuschen wir doch gerade ab. The Fisher King (1991)
Of course I washed it out, you fool. It's mine!Natürlich wusch ich sie aus, du Narr, sie gehört ja auch mir. Good Knight MacGyver: Part 1 (1991)
Peg, you took my once mighty Ferguson and you put a little pink, fuzzy thing on it.Peg, du hast meinem prächtigen Ferguson... ein kleines rosafarbenes Wuschelteil übergezogen. A Man's Castle (1991)
When he heard the girls were here, he washed his feet and said to me, " Mother, as the band is here, we'll serenade Manolo's house.Als die Mädchen kamen... wusch er sich die Füße und sagte: Wir bringen ihnen mit den Musikern ein Ständchen und bitten um ihre Hand. Belle Epoque (1992)
- Saw him washing the car.-Ich sah wie er das Auto wuschThe Bodyguard (1992)
We used to wash each other's hair.Wir wuschen einander die Haare. HouseSitter (1992)
Why does he hate me? If you paid him more attention, he'd like you better.Oder dieser wuschelige Kerl. Unlawful Entry (1992)
You wash my feet,Du wuschest mir die Füße, Parsifal (1992)
He was a wuzzy-wuzzy sidekick, wasn't he?Er war ein wuscheliger Kumpel, nicht war? Death of a Shoe Salesman (1992)
Honey, it's that windblown look. It so becomes you.Ach, dieser Wuschel-Look steht dir doch. Undercover Blues (1993)
Film felt like a shower bath, washing away the lecture.Film fühlte sich wie eine Dusche an, die die Vorlesung abwuschWittgenstein (1993)
Buff, buff, buff, buff, buff.Wusch, wusch, wusch, wuschBaby's Day Out (1994)
It seems clear that he was laundering money for the Colombian drug cartels.Er wusch Geld für die kolumbianischen Drogenkartells. Clear and Present Danger (1994)
One minute I'm picking bugs out of that jumba-what's-a-pot, the next thing I know, whoosh!Eben angle ich mir Käfer aus dem Jumba-was-weiß-ich-Topf, und mir nichts, dir nichts, wuschThe Jem'Hadar (1994)
You did not take us from our land, and you have wiped clean a very old stain of blood.Sie vertrieben uns nicht aus der Heimat und Sie wuschen sich von einer sehr alten Blutschuld rein. Journey's End (1994)
A hand warm washes my face.Eine Hand, zärtlich warm, wusch mein Gesicht. Cyclo (1995)
I heard your daddy calls you Wuschelkopf why is that?Ich habe gehört, dein Daddy nennt dich Wuschelkopf, warum denn das? Indictment: The McMartin Trial (1995)
Your helmet does that, that, that whoosh thing.Dein Helm kann dieses Za-WuschToy Story (1995)
He washed me in his precious blood.Er wusch mich mit seinem kostbaren Blut. Wild Bill (1995)
Like when I cleaned the paintbrush in Seymour's milk bowl?So wie ich, als ich den Pinsel ins Seymours Milchschale auswuschNo Way Back (1995)
And you should puff up your hair, 'cause you get that hat-head thing.Bei der Schule war es sehr interessant. Ich kam nach Hause, machte sauber, wusch die Wäsche, hatte eine Affäre. A Marked Man (1995)
He took pity on my soul and he washed away my sins.Er wusch mich von meinen Sünden rein. Talitha Cumi (1996)
My father saw me stay in bed... he'd go get the pitcher, cold water, and...Mein Vater sah mich zu lange schlafen... Er holte eine Kanne kaltes Wasser, und wuschMimic (1997)
See, if you don't eat fat, your body's mainframe goes, whoa!Und ohne Fett, macht der Computer plötzlich 'wusch'. Speed 2: Cruise Control (1997)
Whoa!WuschSpeed 2: Cruise Control (1997)
I washed your socks.- Ich wusch auch deine Socken. The Feminine Mistake (1997)
They've brainwashed the commander!Sie wuschen dem Kommandant das Gehirn! Blues Brothers 2000 (1998)
We washed ourselves in niggers' blood And all the mongrels' tooWir wuschen uns in Niggerblut Und waren alle froh American History X (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wuschelkopf {m}mop of curly hair; frizzy hair; fuzz; fuzzy head [Add to Longdo]
gespült; wuschwashed [Add to Longdo]
waschen | waschend | gewaschen | du wäschst | er/sie wäscht | ich/er/sie wusch | er/sie hat/hatte gewaschen | ich/er/sie wüsche | ungewaschento wash | washing | washed | you wash | he/she washes | I/he/she washed | he/she has/had washed | I/he/she would wash | unwashed [Add to Longdo]
waschen | waschend | wuschto launder | laundering | laundered [Add to Longdo]
waschen | waschend | wuschto lave | laving | laved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wusch [vuːʃ]
     laundered; laved; washed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top