ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

world trade center

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -world trade center-, *world trade center*
English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World Trade Center (New York, N.Y.) เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (นิวยอร์ก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the world Trade Center memorial site.นี่คือบริเวณอนุสรณ์สถานเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ An Inconvenient Truth (2006)
The area where the world Trade Center memorial is to be located would be underwater.พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานเวิร์ลด์เทรดเซ็นเตอร์ จะจมอยู่ใต้น้ำ An Inconvenient Truth (2006)
White house, pentagon, world trade center. I mean, it's a nice park, but it's not a symbol.ชั้นหมายถึงมันเป็นสวนที่ดูดี ไม่น่ามีแรงจูงใจ Amplification (2009)
Estamos recibiendo informes que unos aviones se han estrellado contra las dos torres gemelas del World Trade Center en Manhattan.รายงานข่าวการเกิดวินาศกรรม ตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ในแมนฮัตตัน Pilot (2011)
That plane crashed into the World Trade Center.Grace (2011)
That plane crashed into the World Trade Center.เครื่องบินพุ่งเข้าชน ตีกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ Clean Skin (2011)
That plane crashed into the World Trade Center.เครื่องบินพุ่งเข้าชน ตีกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ Semper I (2011)
She worked in the north tower of the World Trade Center.เธอทำงานอยู่ที่นอร์ททาวเวอร์ของตึกเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ Pilot (2012)
On September 11, 2001, I was on the 87th floor of the north tower of the World Trade Center.ในวันที่ 11 กันยายน 2001 ผมอยู่บนชั้น 87 ในนอร์ธทาวเวอร์ของตึกเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ Pilot (2012)
That plane crashed into the World Trade Center.เครื่องบินนั่นพุ่งชนตึกเวิร์ลเทรด The Smile (2012)
She was on my World Trade Center route.เธอทำงานอยู่ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางของผม Kite Strings (2012)
That plane crashed into the World Trade Center.เครื่องบินนั่นพุ่งชนตึกเวิร์ลเทรด Q&A (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์[n. prop.] (Woēn Thrēt Sēntoē) EN: World Trade Center (WTC)   FR: World Trade Center (WTC)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界贸易中心[Shì jiè Mào yì Zhōng xīn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / 貿] World Trade Center [Add to Longdo]
世贸大厦[shì mào dà shà, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / 貿] World Trade Center [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 World Trade Center
   n 1: twin skyscrapers 110 stories high in New York City; built
      1368 feet tall in 1970 to 1973; destroyed by a terrorist
      attack on September 11, 2001 [syn: {World Trade Center},
      {WTC}, {twin towers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top