Search result for

world wide web

(24 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -world wide web-, *world wide web*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
World Wide Web[N] ระบบค้นและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
world wide webเวิลด์ไวด์เว็บนิยมใช้ตัวย่อ WWW (อ่านว่าดับบลิวดับบลิวดับบลิว) หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลกดู internet, HTML ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
World Wide Web (WWW); Webเวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
World Wide Web; Web (WWW)เวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
World Wide Web เวิลด์ ไวด์ เว็บ [TU Subject Heading]
World Wide Web (WWW)เวิล์ดไวด์เว็บ [เทคโนโลยีการศึกษา]
World Wide Web (WWW)เวิล์ดไวด์เว็บ
World Wide Web หรือ WWW หรือ เว็บ

เป็นบริการหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยใช้โปรโตคอลเป็น Http (Hypertext Transfer Protocol) ในการเรียกใช้เอกสารผ่านโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์

ประมาณปี ค.ศ. 1989 Tim Berners-Lee ซึ่งทำงานที่ CERN (European Laboratory for Particle Physics) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้เสนอ URL (Uniform Resource Locator) ซึ่งเป็นวิธีการชี้บอกแหล่งที่อยู่ของเอกสารเพื่อใช้เป็นสากล หลังจากที่ทาง CERN ได้พัฒนาโปรโตคอลพื้นฐานของ WWW แล้ว NCSA (National Center for Supercomputer Applications) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาโปรแกรมชื่อ Mosaic ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเรียกดูข้อมูลในเว็บ หลังจากนั้นได้มีผู้พัฒนาโปรแกรมในการเรียกดูเว็บมากขึ้น แต่ละโปรแกรมผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เว็บจึงเป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็เป้นบริการที่ต้องใช้ทรัพยากร (Resources) ของเครื่องมากที่สุดเช่นกัน

องค์ประกอบหลักของ WWW

1. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่ให้บริการเว็บ เครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่จะให้บริการเว็บ จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อน โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้น เรียกว่า HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

2. เว็บบราวเซอร์ คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับดูข้อมูลในเว็บ ซึ่งนอกจากดูข้อความ (ไฮเปอร์เท็กซ์) ได้แล้ว ยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือฟังเสียง (ไฮเปอร์มีเดีย) ได้

3. HTML (Hypertext Markup Language) เนื่องจากเว็บเป็นข้อมูลในรูปของเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้น ข้อมูลหรือเอกสารจะต้องเขียนในรูปแบบที่เรียกว่า HTML เพื่อทำให้โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และบราวเซอร์สามารถทำงานได้ตามความต้องการ โดยเอกสารที่เขียนในรูปของ HTML ประกอบด้วยชุดคำสั่ง HTML และตัวเนื้อหาของเอกสาร

4. URL (Uniform Resource Locator) ยูอาร์แอล เป็นการระบุตำแหน่งของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. โปรโตคอล

2. ชื่อเครื่องให้บริการหรือเครื่องแม่ข่าย

3. เส้นทางที่บอกที่อยู่ของเอกสารในเครื่องที่ให้บริการ (หรือชื่อไดเร็กทอรี่/ชื่อแฟ้ม)

ตัวอย่าง

http://www.nstda.or.th

โปรโตคอล คือ http ซึ่งหมายถึง โปรโตคอลที่ใช้ในเว็บ จะมีเครื่องหมาย : อยู่ข้างท้าย

ชื่อเครื่อง คือ www.nstda.or.th หมายถึง สามารถใช้โปรแกรมบราวเซอร์ดูข้อมุลได้ที่เครื่อง www.nstda.or.th ชื่อเครื่องให้บริการ จะมีเครื่องหมาย // นำหน้า

ตัวอย่าง

http://www.nstda.or.th/thairesearch

โปรโตคอล คือ http ซึ่งหมายถึง โปรโตคอลที่ใช้ในเว็บ จะมีเครื่องหมาย : อยู่ข้างท้าย

ชื่อเครื่อง คือ www.nstda.or.th หมายถึง สามารถใช้โปรแกรมบราวเซอร์ดูข้อมุลได้ที่เครื่อง www.nstda.or.th ชื่อเครื่องให้บริการ จะมีเครื่องหมาย // นำหน้า

เอกสารที่ต้องการดูอยู่ที่ thairesearch มีเครื่องหมาย / นำหน้าในแต่ละเส้นทาง

บรรณานุกรม

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

ธงชัย โรจน์กังสดาล และ ชาญ อาริยะกุล. "การสืบค้นข้อมูล." ใน อินเตอร์เน็ต : นานาสาระแห่งการบริการ หน้า 87-106. กรุงเทพฯ : สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

Rojas, Raul, editor. Encyclopedia of Computers and Computer History. Vol. 2. Chicago : Fitzroy Dearborn, 2001. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

World Wide Web (WWW)เวิลด์ไวด์เว็บ, การให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผ่านโพรโทคอลที่เรียกว่า เอชทีทีพี นอกจากนี้องค์กร W3C ได้นิยามคำว่าเว็บคือ จักรวาลของสารสนเทศที่สามารถเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
World Wide Web Consortiumองค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ [Assistive Technology]
World Wide Web Consortium (W3C)เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม, หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
World Wide Web business.ธุรกิจเว๊ปไซด์ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Fae fighting humans for the World Wide Web, frog boys revealing themselves--เฟสู้กับมนุษย์ให้ชาวเน็ต เด็กกบเปิดเผยตัวเอง Raging Fae (2011)
Well, maybe you should open yourself up to the possibilities of the World Wide Web, Cat.คุณน่าจะเปิดใจให้กว้างอีกหน่อย กับโลกอินเตอร์เน็ตนะแคท Saturn Returns (2012)
We've learned Earth's languages through the World Wide Web.เราเรียนภาษาของชาวโลก ผ่านทาง เวิลด์ วายด์ เว็บ Transformers (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวิร์ลไวด์เว็บ[N] World Wide Web, See also: WWW

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
World Wide Web (WWW) {n}; wörtlich: weltweites Gewebeworld wide web (WWW) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
ウェブ(P);ウェッブ;ウエブ[, uebu (P); uebbu ; uebu] (n,adj-no) (1) web; (2) {comp} World Wide Web; WWW; Web; (P) [Add to Longdo]
ワールドワイドウェッブ[, wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web [Add to Longdo]
ワールドワイドウェブ[, wa-rudowaidouebu] (n) {comp} World Wide Web; WWW [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全球资讯网[quán qiú zī xùn wǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄨㄤˇ, / ] world wide web; WWW [Add to Longdo]
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, / ] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth [Add to Longdo]
万维网[wàn wéi wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄨㄤˇ, / ] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 World Wide Web
   n 1: computer network consisting of a collection of internet
      sites that offer text and graphics and sound and animation
      resources through the hypertext transfer protocol [syn:
      {World Wide Web}, {WWW}, {web}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top