ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wild fowl

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wild fowl-, *wild fowl*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่ป่า[N] jungle fowl, See also: wild fowl, red jungle fowl, Example: ไก่ป่าโก่งคอขันดังกังวานทั่วหุบเขา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไก่ชนิด Gallus gallus ในวงศ์ Phasianidae ขาสีเทา โคนหางสีขาว ชอบอาศัยในป่าไผ่ ในประเทศไทยมี 2 ชนิดย่อย คือ ไก่ป่าติ่งหูขาว (G. g. gallus) และไก่ป่าติ่งหูแดง (G. g. spadiceus) ไก่ชนิดนี้เป็นต้นตระกูลของไก่บ้าน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wild \Wild\, a. [Compar. {Wilder}; superl. {Wildest}.] [OE.
   wilde, AS. wilde; akin to OFries. wilde, D. wild, OS. & OHG.
   wildi, G. wild, Sw. & Dan. vild, Icel. villr wild,
   bewildered, astray, Goth. wilpeis wild, and G. & OHG. wild
   game, deer; of uncertain origin.]
   [1913 Webster]
   1. Living in a state of nature; inhabiting natural haunts, as
    the forest or open field; not familiar with, or not easily
    approached by, man; not tamed or domesticated; as, a wild
    boar; a wild ox; a wild cat.
    [1913 Webster]
 
       Winter's not gone yet, if the wild geese fly that
       way.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Growing or produced without culture; growing or prepared
    without the aid and care of man; native; not cultivated;
    brought forth by unassisted nature or by animals not
    domesticated; as, wild parsnip, wild camomile, wild
    strawberry, wild honey.
    [1913 Webster]
 
       The woods and desert caves,
       With wild thyme and gadding vine o'ergrown.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Desert; not inhabited or cultivated; as, wild land. "To
    trace the forests wild." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Savage; uncivilized; not refined by culture; ferocious;
    rude; as, wild natives of Africa or America.
    [1913 Webster]
 
   5. Not submitted to restraint, training, or regulation;
    turbulent; tempestuous; violent; ungoverned; licentious;
    inordinate; disorderly; irregular; fanciful; imaginary;
    visionary; crazy. "Valor grown wild by pride." --Prior. "A
    wild, speculative project." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       What are these
       So withered and so wild in their attire ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With mountains, as with weapons, armed; which makes
       Wild work in heaven.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The wild winds howl.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Search then the ruling passion, there, alone
       The wild are constant, and the cunning known.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Exposed to the wind and sea; unsheltered; as, a wild
    roadstead.
    [1913 Webster]
 
   7. Indicating strong emotion, intense excitement, or
    ?ewilderment; as, a wild look.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) Hard to steer; -- said of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   Note: Many plants are named by prefixing wild to the names of
      other better known or cultivated plants to which they a
      bear a real or fancied resemblance; as, wild allspice,
      wild pink, etc. See the Phrases below.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
 
   {To run wild}, to go unrestrained or untamed; to live or
    untamed; to live or grow without culture or training.
 
   {To sow one's wild oats}. See under {Oat}.
    [1913 Webster]
 
   {Wild allspice}. (Bot.), spicewood.
 
   {Wild balsam apple} (Bot.), an American climbing
    cucurbitaceous plant ({Echinocystis lobata}).
 
   {Wild basil} (Bot.), a fragrant labiate herb ({Calamintha
    Clinopodium}) common in Europe and America.
 
   {Wild bean} (Bot.), a name of several leguminous plants,
    mostly species of {Phaseolus} and {Apios}.
 
   {Wild bee} (Zool.), any one of numerous species of
    undomesticated social bees, especially the domestic bee
    when it has escaped from domestication and built its nest
    in a hollow tree or among rocks.
 
   {Wild bergamot}. (Bot.) See under {Bergamot}.
 
   {Wild boar} (Zool.), the European wild hog ({Sus scrofa}),
    from which the common domesticated swine is descended.
 
   {Wild brier} (Bot.), any uncultivated species of brier. See
    {Brier}.
 
   {Wild bugloss} (Bot.), an annual rough-leaved plant
    ({Lycopsis arvensis}) with small blue flowers.
 
   {Wild camomile} (Bot.), one or more plants of the composite
    genus {Matricaria}, much resembling camomile.
 
   {Wild cat}. (Zool.)
    (a) A European carnivore ({Felis catus}) somewhat
      resembling the domestic cat, but larger stronger, and
      having a short tail. It is destructive to the smaller
      domestic animals, such as lambs, kids, poultry, and
      the like.
    (b) The common American lynx, or bay lynx.
    (c) (Naut.) A wheel which can be adjusted so as to revolve
      either with, or on, the shaft of a capstan. --Luce.
 
   {Wild celery}. (Bot.) See {Tape grass}, under {Tape}.
 
   {Wild cherry}. (Bot.)
    (a) Any uncultivated tree which bears cherries. The wild
      red cherry is {Prunus Pennsylvanica}. The wild black
      cherry is {Prunus serotina}, the wood of which is much
      used for cabinetwork, being of a light red color and a
      compact texture.
    (b) The fruit of various species of {Prunus}.
 
   {Wild cinnamon}. See the Note under {Canella}.
 
   {Wild comfrey} (Bot.), an American plant ({Cynoglossum
    Virginicum}) of the Borage family. It has large bristly
    leaves and small blue flowers.
 
   {Wild cumin} (Bot.), an annual umbelliferous plant
    ({Lag[oe]cia cuminoides}) native in the countries about
    the Mediterranean.
 
   {Wild drake} (Zool.) the mallard.
 
   {Wild elder} (Bot.), an American plant ({Aralia hispida}) of
    the Ginseng family.
 
   {Wild fowl} (Zool.) any wild bird, especially any of those
    considered as game birds.
 
   {Wild goose} (Zool.), any one of several species of
    undomesticated geese, especially the Canada goose ({Branta
    Canadensis}), the European bean goose, and the graylag.
    See {Graylag}, and {Bean goose}, under {Bean}.
 
   {Wild goose chase}, the pursuit of something unattainable, or
    of something as unlikely to be caught as the wild goose.
    --Shak.
 
   {Wild honey}, honey made by wild bees, and deposited in
    trees, rocks, the like.
 
   {Wild hyacinth}. (Bot.) See {Hyacinth}, 1
    (b) .
 
   {Wild Irishman} (Bot.), a thorny bush ({Discaria Toumatou})
    of the Buckthorn family, found in New Zealand, where the
    natives use the spines in tattooing.
 
   {Wild land}.
    (a) Land not cultivated, or in a state that renders it
      unfit for cultivation.
    (b) Land which is not settled and cultivated.
 
   {Wild licorice}. (Bot.) See under {Licorice}.
 
   {Wild mammee} (Bot.), the oblong, yellowish, acid fruit of a
    tropical American tree ({Rheedia lateriflora}); -- so
    called in the West Indies.
 
   {Wild marjoram} (Bot.), a labiate plant ({Origanum vulgare})
    much like the sweet marjoram, but less aromatic.
 
   {Wild oat}. (Bot.)
    (a) A tall, oatlike kind of soft grass ({Arrhenatherum
      avenaceum}).
    (b) See {Wild oats}, under {Oat}.
 
   {Wild pieplant} (Bot.), a species of dock ({Rumex
    hymenosepalus}) found from Texas to California. Its acid,
    juicy stems are used as a substitute for the garden
    rhubarb.
 
   {Wild pigeon}. (Zool.)
    (a) The rock dove.
    (b) The passenger pigeon.
 
   {Wild pink} (Bot.), an American plant ({Silene
    Pennsylvanica}) with pale, pinkish flowers; a kind of
    catchfly.
 
   {Wild plantain} (Bot.), an arborescent endogenous herb
    ({Heliconia Bihai}), much resembling the banana. Its
    leaves and leaf sheaths are much used in the West Indies
    as coverings for packages of merchandise.
 
   {Wild plum}. (Bot.)
    (a) Any kind of plum growing without cultivation.
    (b) The South African prune. See under {Prune}.
 
   {Wild rice}. (Bot.) See {Indian rice}, under {Rice}.
 
   {Wild rosemary} (Bot.), the evergreen shrub {Andromeda
    polifolia}. See {Marsh rosemary}, under {Rosemary}.
 
   {Wild sage}. (Bot.) See {Sagebrush}.
 
   {Wild sarsaparilla} (Bot.), a species of ginseng ({Aralia
    nudicaulis}) bearing a single long-stalked leaf.
 
   {Wild sensitive plant} (Bot.), either one of two annual
    leguminous herbs ({Cassia Chamaecrista}, and {Cassia
    nictitans}), in both of which the leaflets close quickly
    when the plant is disturbed.
 
   {Wild service}.(Bot.) See {Sorb}.
 
   {Wild Spaniard} (Bot.), any one of several umbelliferous
    plants of the genus {Aciphylla}, natives of New Zealand.
    The leaves bear numerous bayonetlike spines, and the
    plants form an impenetrable thicket.
 
   {Wild turkey}. (Zool.) See 2d {Turkey}.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

wild ( W AY1 L D) fowl ( F AW1 L)

 


  

 
wild
 • ไม่เชื่อง: ดุร้าย [Lex2]
 • ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ: ซึ่งมาจากป่า, ซึ่งไม่ได้จากการเพาะปลูก, ซึ่งอยู่ในป่า [Lex2]
 • แห้งแล้ง: ห่างไกล, รกร้าง [Lex2]
 • ซึ่งกระตือรือร้น[Lex2]
 • ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น [Lex2]
 • (ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า) [Hope]
 • (adj) เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ [Nontri]
 • /W AY1 L D/ [CMU]
 • (n) /w'aɪld/ [OALD]
fowl
 • สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารในครัวเรือน: เป็ดไก่ [Lex2]
 • สัตว์ปีกที่กินได้: สัตว์ปีกที่สามารถล่าเพื่อเป็นกีฬาได้ [Lex2]
 • (เฟาลฺ) n. สัตว์ปีก,สัตว์พวกเป็ดไก่,เนื้อของสัตว์ดังกล่าว,นก. vi. ล่าสัตว์ปีกที่เป็นสัตว์ป่า -pl. fowls,fowl [Hope]
 • (n) สัตว์ปีก [Nontri]
 • /F AW1 L/ [CMU]
 • (v) /f'aul/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top