ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wichte

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wichte-, *wichte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wichte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wichte*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was just putting weights in this box of trash so it will sink quickly.Ich habe gerade Gewichte in diese Kiste getan, damit sie schneller sinkt. Little White Frock (1958)
A weighted coffin was buried.Ein Sarg mit Gewichten wurde bestattet. Psycho (1960)
Well, I don't have much spare time, but I swim, play tennis, lift weights.Viel Freizeit habe ich gerade nicht. Aber sonst Schwimmen, ich spiele Tennis, hebe Gewichte, so werde ich meine überschüssige Kraft los. Lolita (1962)
On the Adria, I'll put weights in his coat and throw him into the sea.Auf der Adria steck ich ihm Gewichte in den Mantel und werf ihn ins Meer. Redhead (1962)
The third is the measurementDer dritte Punkt betrifft unsere Masse und GewichteShin no shikôtei (1962)
Next week we offer you a hollywood television cowboy who takes in several bills a week for killing off bad men.Nächste Woche zeigen wir Ihnen einen Fernseh-Cowboy aus Hollywood, der mehrmals pro Woche Geld für das Töten von Bösewichtern erhält. The Hunt (1962)
All right, you scoundrels, yours is an easyjob.Also, meine Bösewichte, die Sache ist kinderleicht. Frosty (1965)
Big heroes, big villains, big something or other.Große Helden, große Bösewichte, oder irgendwas anderes Großes. The Outrage (1964)
Check the weights.Sie müssen die Gewichte prüfen. King Rat (1965)
I know enough about weights and measures to know holes aren't allowed, no corrective holes.Ich weiß genug über Gewichte und Maße... um zu wissen, dass Löcher nicht erlaubt sind, keine Korrekturlöcher. King Rat (1965)
The key to the safe, where the weights are.Der Schlüssel zum Tresor, wo die Gewichte liegen. King Rat (1965)
How long have these weights been in use, colonel?Wie lange werden diese Gewichte schon benutzt? King Rat (1965)
Have you looked at the bottom of the weights?Haben Sie noch nie den Boden der Gewichte angeschaut? King Rat (1965)
I'm here legally. The weights have been tampered with.Ich darf hier sein und die Gewichte wurden manipuliert. King Rat (1965)
Probably the little bugs, or whatever they are, have no appetite for green blood.Die Bösewichte haben wohl keinen Appetit auf grünes Blut. Miri (1966)
You always like bad guys, huh?Du magst Bösewichte, oder? Who's That Knocking at My Door (1967)
Pygmies!Ihr WichteIt's Your Funeral (1967)
Weights.GewichteThe Detective (1968)
Stopping the bad guys, while somewhere, some thing sits back and laughs.Den Bösewichten Einhalt gebieten, während irgendwo ein Ding ausharrt und lacht. Day of the Dove (1968)
Well, how many 16-ton weights are there?Und wie viele solcher Gewichte gibt es? Owl-Stretching Time (1969)
I shouldn't have handed you this heavy weight.Ich hätte Ihnen nicht so schwere Gewichte geben sollen. Get Fit or Go Fight (1970)
You start by jerking the weights up and getting under them where you've got leverage.Als Erstes reißt man die Gewichte hoch, dann steht man darunter und kann die Kraft einsetzen. Get Fit or Go Fight (1970)
Yes, sir, and I got your weights right here.Ich habe hier Ihre GewichteGet Fit or Go Fight (1970)
Ha. Those fake barbells, they were supposed to help me?Diese falschen Gewichte sollten mir helfen? Get Fit or Go Fight (1970)
They're little men.Wichtelmännchen. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
It makes it very difficult to give short weight.Da dürfen wir keine falschen Gewichte benutzen. Frenzy (1972)
And battle the villains that be~ Und bekämpft alle möglichen Bösewichter ~ Man of La Mancha (1972)
They're the dens of iniquity.Tempel und Schreine sind die Nester der BösewichteHanzo the Razor: The Snare (1973)
Blow 'em out.Diese Bösewichte... - Los, gehen wir. - Ja, mein Captain. Those Dirty Dogs (1973)
You little rascals!Ihr Bösewichter, wo wollt ihr hin? The Five Days (1973)
Here we have the light heavyweight bout that sees Kid Sullivan up against his contender Rocky Mancini.Hier die Begegnung der Halbschwergewichte, die Kid Sullivan mit seinem Herausforderer Rocky Mancini gegenüberstellt. Parade (1974)
He's supposed to be in pretty tight with the heavies.Er soll für die Schwergewichte arbeiten. Rampage (1974)
- Get going, you scoundrels!- Macht schon, ihr WichteMondo candido (1975)
What you do, lift weights?Was tun Sie, Gewichte stemmen? The Fighter (1975)
Next a six-rounder between local lightweightsUnd jetzt sechs Runden zwischen den hiesigen LeichtgewichteRocky (1976)
He can't win you even without the iron.Er könnte auch ohne die Gewichte nicht gegen Dich gewinnen. Shaolin Temple (1976)
- Where's Joe at?- Wo ist Joe? - Der hebt noch GewichteStay Hungry (1976)
What else does this Santo guy do besides lift weights?Was tut dieser Santo noch, außer Gewichte heben? Stay Hungry (1976)
Why don't you put some weight on the bar, pussy?Warum legst du nicht noch ein paar Gewichte drauf, Schlappschwanz? Stay Hungry (1976)
OK, on defense... 70%of the weight is in the back.Bei der Verteidigung sind 70% des Gewichtes hinten. Stay Hungry (1976)
Now I don't mind learning about lifting them weights and all... but I sure as hell gonna have my privacy. And Flower, too.Ich lerne gern, wie man Gewichte hebt, aber wir wollen dabei alleine sein. Stay Hungry (1976)
I'm gonna throw 300 pounds of iron... through that door if you don't open it up.Ich werf gleich 136 kg Gewichte an die Tür, wenn du nicht aufmachst! Stay Hungry (1976)
Okinawan, drowning, sealing, exile, weights, confinement bamboo, insects, prostitution, bow, suspension, abacus, slashes, rats, boiling lead, boning knife, tattoo, ants, drawn-n-quarter hanging in a wall, steaming, anchor, rocks, poison, smokeIsolation, Gewichte, Käfig, Bambus, Insekten, Kiefernnadeln, Bordell, Bambuslanzen, vierteilen, brandmarken, Hakkinbon bijin ranbu yori: Semeru! (1977)
P.S. Actually, we dropped two weights.""P.S. Es waren eigentlich zwei Gewichte..." John Cleese (1977)
The Germans, well, naturally, they're the bad guys.Die Deutschen sind natürlich die Bösewichter. A Bridge Too Far (1977)
Or go home and lift weights.Oder ging nach Hause und hob GewichtePumping Iron (1977)
And he then started picking up weights, and making his arms strong and so on.Dann hat er angefangen, Gewichte zu heben, seine Arme zu stärken und so weiter. Pumping Iron (1977)
I had an old weightlifting set in the cellar.Ich hatte im Keller ein altes Set GewichtePumping Iron (1977)
-Tell them that we're ready. -We are ready. And now we come to the heavyweights... over 200 pounds.Und jetzt kommen wir zu den Schwergewichten, über 90 kg. Pumping Iron (1977)
Its arms may lift ...100 times its weightSie kann das 100-Fache ihres Gewichtes tragen! Invincible Shaolin (1978)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWICHTENBERG    SH W IH1 K T AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index [Add to Longdo]
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]
Bösewicht {m} | Bösewichte {pl}badman [Am.] | badmen [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n} | Bruttogewichte {pl}gross weight | gross weights [Add to Longdo]
Dichte {f}; Wichte {f}; spezifisches Gewicht [phys.]specific gravity (S.G.) [Add to Longdo]
Gegengewicht {n} | Gegengewichte {pl}counter-balance; counterbalance | counterbalances [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl} | Gewicht pro ... | totes Gewichtweight | weights | weight per ... | deadweight [Add to Longdo]
Gewicht {n} | Gewichte {pl}heft | hefts [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | Gleichgewichte {pl} | seelisches Gleichgewichtequilibrium | equilibriums | mental (emotional) equilibrium; inner harmony [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure [Add to Longdo]
Preisindex {m} [econ.] | gewichteter Preisindex | impliziter Preisindexprice index | price-weighted index | implied price index [Add to Longdo]
Untergewicht {n} | Untergewichte {pl}underweight | underweights [Add to Longdo]
Wichtelmännchen {n}pixy [Add to Longdo]
bewerten; beurteilen; abschätzen; gewichten; erwartento estimate [Add to Longdo]
einstufen; bewerten; gewichten | einstufend; bewertend; gewichtendto rate | rating [Add to Longdo]
gewichten | gewichtetto weight; to rate; to measure | weighted [Add to Longdo]
gewichtet; beschwertweighted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もんめ, monme] (Gewichteinheit, ca. 3,75 g) [Add to Longdo]
尺貫法[しゃっかんほう, shakkanhou] (alte) Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
[きん, kin] (Gewichteinheit, ca. 600g) [Add to Longdo]
比重[ひじゅう, hijuu] spezifisches_Gewicht, Wichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  wichte /viçtə/
   wights

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top