ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wenn immer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wenn immer-, *wenn immer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wenn immerwhenever [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are at NASA. Now, shall we order the cheese soufflé?Besuchen Sie mich, wenn immer Sie möchten, Sir. My Master, the Spy (1967)
Whenever you feel like a break it's always there, at your disposal.Wenn immer ihr so einen Ausflug braucht, könnt ihr ihn haben. Ihr müsst euch nur entsprechend verhalten. Scum (1979)
and then... he reached it... the window.Batteriebetrieben. Wenn immer Sie einen Einfall hat... - Und all diese... Etched in Steele (1982)
The same men mustn't stay in power too long.Es ist nicht gut, wenn immer die Gleichen regieren. - Träumst du von der Macht? Danton (1983)
I want you to know... whenever you need me I will be there by your side.Wenn immer ihr mich braucht, werde ich an eurer Seite sein. Patty Hearst (1988)
And if one person could start to feel that way, then another soon all these other problems we're facing may not seem so impossible.Wenn immer mehr Leute dies erleben, erscheinen uns vielleicht alle anderen Probleme nicht mehr so... unlösbar. Dave (1993)
Old abode where the voice of a piano echoes. Late into the night a bell still chimes.Altes Herrenhaus, worin erklingt die Stimme des Pianos spät in der Nacht, wenn immer die Glocke die Stunden anschlägt. Cyclo (1995)
"Whenever you exploit someone, it never hurts to thank them.Wenn immer du jemanden ausbeutest, schadet es nie, ihm zu danken. False Profits (1996)
But if there are more and more-- Aber wenn immer mehr kommen... Together (2000)
They help each other? Whenever we can.Wenn immer möglich. Imperfection (2000)
If somebody always pays, who paid for your wife's death?Wenn immer einer zahlt, wer hat dann für den Tod deiner Frau bezahlt? Tattoo (2002)
Two sopranos will have to share the same music. Yes, okay.Es genügt, wenn immer zwei Soprane in ein Blatt schauen. The Flying Classroom (2003)
You should avoid it if at all possible.Ihr solltet sie vermeiden, wenn immer möglich. Latter Days (2003)
Sweetheart, if it was all smooth sailing, you know where we'd be?Wie würde es uns bloß gehen, wenn immer alles glatt liefe? New York Minute (2004)
When someone's always around me, I'm suffocating.Wenn immer jemand um mich herum ist, ersticke ich. Before Sunset (2004)
When his mother asked me to leave, I told him that if he ever needed me, if there ever was a problem, that he should page me with a 911 text, and I'd be there.Als seine Mutter mich bat, zu gehen, sagte ich ihm, dass wenn immer er mich braucht, wenn es irgendein Problem gäbe, dann soll er mir 911 als SMS schicken und ich bin da. Drowned Lives (2006)
Whenever she's seen her fairies?Wenn immer sie ihre Elfen gesehen hat? Small Worlds (2006)
If more people fill in, jeff...Wenn immer mehr drin sind, Jeff... Chuck Versus the Nemesis (2007)
- Whenever you want.- Wenn immer du moechtest. Recep Ivedik (2008)
It's rather a pleasant change, when all your life you've had people looking after you, to have someone to look after, yourself.Eine ziemlich angenehme Umstellung, wenn immer jemand für dich gesorgt hat, einen zu haben, für den du sorgst. Brideshead Revisited (2008)
Then we check the papers again, and if there's still nothing in them, we phone him and say, 'Harry, thank you for the trip to Bruges, 'it's been very nice, all the old buildings and that, Wir prüfen die Zeitungen, und wenn immer noch nichts drin ist, rufen wir an und sagen, "Harry, danke für den Ausflug nach Brügge, "es war sehr nett, all die alten Häuser und so" In Bruges (2008)
But can this way of life endure if more and more people are insane at the same time?Aber kann dieser Lebensstil fortbestehen, wenn immer mehr Leute gleichzeitig wahnsinnig sind? Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
You guys make whatever calls you need to make.Ruft an, wenn immer ihr auch anrufen wollt. Bounty (2010)
I know that, whenever it´s finally discovered and it will be, the people who are doing it will undoubtedly say:Ich weiß, dass, wenn immer die Sache herauskommt - und sie wird - die Leute, die das machen werden zweifellos sagen: What in the World Are They Spraying? (2010)
Hey, if women start acting like men, where would we get beauty and inspiration?Wenn immer mehr Frauen sich wie Männer benehmen, woher kriegen wir dann Schönheit und Inspiration? Dragonwolf (2013)
Camps there whenever he's in town.Er campt da, wenn immer er in der Stadt ist. The Escape (2013)
And I said I'd like it if other people always...Ich hab gesagt, dass ich es schön fände, wenn immer andere Menschen... The Strange Little Cat (2013)
If other people chained their bikes to me.- Wenn immer andere Menschen Fahrräder an mich ketten. The Strange Little Cat (2013)
It's time we quit playing this game, where the same guy, mostly me, writes the question and the answer.Wir sollten uns klar machen, dass es problematisch ist, wenn immer derselbe Kerl, vor allem ich, jeden Mittwoch die Fragen und Antworten verfasst. The French Minister (2013)
Whenever I'm traveling down the highway and I see some roadkill, I'll think of you.Wenn immer ich den Highway runterfahre... und Roadkill sehe, werde ich an dich denken. Charlie Dates a Serial Killer's Sister (2013)
If my son is still here, if there's still a part of him standing here in front of me, then he'll put these on willingly and he'll come with me, because he knowsWenn mein Sohn immer noch hier ist, wenn immer noch ein Teil von ihm hier vor mir steht, dann wird er sie freiwillig anlegen und mit mir kommen, weil er weiß, De-Void (2014)
You know, this is good. If things work all the time, it means we can't make them better.Wenn immer alles funktioniert, können wir nichts verbessern. Clovis (2014)
It's not signed, but it sounds a hell of a lot like the notes that came in every time the guy the press calls Aurelius sets off a bomb.Es ist nicht unterschrieben, aber es klingt fast genauso wie die Schriftstücke von dem Typen, den die Presse Aurelius nennt, wenn immer er was hochgehen lässt. The One Percent Solution (2014)
Wouldn't it be better just to have someone standing there pressing its button all the time?Wäre es nicht besser, wenn immer jemand dort steht und die ganze Zeit den Knopf drückt? Bella (2014)
Whenever you're ready.Wenn immer Sie bereit sind. Part 29 (2017)
So what is gonna happen as more and more people are buying and using electric cars?Was passiert, wenn immer mehr Leute Elektroautos kaufen und benutzen? Berks to the Future (2017)
If you people keep coming in here and stomping around.Aber es wird nicht viel helfen, wenn immer jemand reinkommt. The Sea of Grass (1947)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top