Search result for

weih

(30 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weih-, *weih*
CMU English Pronouncing Dictionary
WEIHE    W IY1 HH
WEIHER    W AY1 HH ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
Einweihung(n) |die, pl. Einweihungen| พิธีฉลองขึ้นบ้านใหม่, See also: das Einweihungsfest

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Weihnachten (n ) คริสต์มาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weih...votive [Add to Longdo]
Weihbischof {m} | Weihbischöfe {pl}suffragan bishop; suffragan | suffragan bishops; suffragans [Add to Longdo]
Weihe {f}consecration [Add to Longdo]
Weihe {f}votively [Add to Longdo]
Weihkrone {f}votive crown [Add to Longdo]
Weihnachten {n}; Weihnacht {f} | 1. Weihnachtsfeiertag; Christtag {m} [Ös.] | 2. Weihnachtsfeiertag; Stephanitag {m} [Ös.]Christmas; Xmas | Christmas Day [Br.] | Boxing Day [Br.] [Add to Longdo]
Weihnachtsfest {n}; Julfest {n}Yule [Add to Longdo]
Weihnachtsgeld {n}Christmas bonus [Add to Longdo]
Weihnachtsgeschäft {n}Christmas trade [Add to Longdo]
Weihnachtsgeschenk {n}Christmas present [Add to Longdo]
Weihnachtsgrüße {pl}Christmas greetings; season's greetings [Add to Longdo]
Weihnachtskarte {f}Christmas card [Add to Longdo]
Weihnachtsklotz {m}; Weihnachtsscheit {m}yule log [Add to Longdo]
Weihnachtslied {n} | Weihnachtslieder {pl}carol | carols [Add to Longdo]
Weihnachtsliedersänger {m}caroler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威海[Wēi hǎi, ㄨㄟ ㄏㄞˇ, ] Weihai prefecture level city in Shandong, #21,287 [Add to Longdo]
威海市[Wēi hǎi shì, ㄨㄟ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Weihai prefecture level city in Shandong, #48,093 [Add to Longdo]
威海卫[Wēi hǎi wèi, ㄨㄟ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, / ] Weihaiwei, late Qing naval port in Weihai 威海, Shandong, #85,237 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抹香[まっこう, makkou] Weihrauch [Add to Longdo]
線香[せんこう, senkou] Weihrauchstaebchen, Raeucherstaebchen [Add to Longdo]
薫香[くんこう, kunkou] Weihrauch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Weih... [vai]
     votive
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top