ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

we

W IY1   
208 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -we-, *we*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

English-Thai: Longdo Dictionary
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์
welding rod(n) ลวดเชื่อม เช่น One clip is attached to any part of the piece being welded. The second clip is connected to a thin welding rod.
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
lower abdomen(n) ท้องน้อย
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
as well asและ
as well(adv) อีกด้วย, S. too,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
we[PRON] เรา, See also: คนเรา, พวกเรา
web[N] ใยแมงมุม
web[VT] ทำให้เป็นใยแมงมุม, See also: ปกคลุมด้วยใยแมงมุม
wed[VT] สมรส (คำทางการ), See also: แต่งงาน, Syn. espouse, marry, Ant. divorce
wed[VI] สมรส, See also: แต่งงาน
wee[SL] ฉี่, See also: ถ่ายปัสสาวะ, Syn. wee-wee
wee[ADJ] เล็กมาก, See also: เล็กจิ๋ว, จิ๋ว, Syn. teeny, teeny-weeny, tiny, Ant. enormous, huge, vast
wen[N] เนื้องอกบนผิวหนัง (โดยเฉพาะที่หนังศีรษะหรือใบหน้า), See also: ถุงไขมันบนผิวหนัง
wen[N] ตัวหนังสือรูนที่มีเสียงของ W ซึ่งใช้เขียนกันในภาษาอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง, Syn. wynn
wet[ADJ] เปียก, See also: แฉะ, ชุ่มไปด้วยน้ำ, โชก, ชื้นแฉะ, Syn. damp, moist, Ant. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
we(วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน
we'd(วีด) abbr. we had,we should,we would
we'll(วีล) abbr. we will,we shall
we're(เวียร์) abbr. we are
we'veabbr. we have
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble
weak-eyed(วีค'ไอดฺ) adj. สายตาไม่ดี
weak-minded(วีค'ไม'ดิด) adj. ไม่เด็ดเดี่ยว,ใจอ่อน,ปัญญาอ่อน, See also: weak-mindedly adv. weak-mindedness n., Syn. indecisive
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple
weaker sexn. เพศหญิง,หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
we(pro) เรา,พวกเรา
weak(adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง
weakness(n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง
weapon(n) อาวุธ,อาวุธยุทโธปกรณ์
wear(n) การสวม,รอยชำรุด,การใช้สอย,ความสึกหรอ,เสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weak endingท้ายบาทเบา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
weak topologyทอพอโลยีอ่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weak-mayor planเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
weakest-link theoryทฤษฎีตัวเชื่อมเปราะบาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wean๑. หย่านม๒. ถอน (เครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weapon of offenceอาวุธที่ใช้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weapon, offensiveอาวุธที่ใช้กระทำความผิด, อาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wear and tearการสึกหรอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weak acidกรดอ่อน, 1. โมเลกุลหรือไอออน ที่ให้โปรตอนได้น้อย  2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้น้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weak baseเบสอ่อน, 1. โมเลกุลหรือไอออนที่รับโปรตอนได้น้อย 2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH- น้อย    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Wealth taxภาษีที่เก็บตามความมั่งคั่ง [TU Subject Heading]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Weaponsอาวุธ [TU Subject Heading]
Weapons industryอุสาหกรรมอาวุธ [TU Subject Heading]
Weapons of mass destructionอาวุธที่มีอานุภาพในการทำลายล้างสูง [TU Subject Heading]
weapons of mass destructionอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายมวลชน สัตว์ พืชและสิ่งของ โดยไม่อาจจำกัดหรือควบคุมเป้าหมายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้แน่ชัด ประกอบด้วยอาวุธเคมี อาวุธชีวะ และอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]
Weatherกาลอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
we project revenue will achieve targetWe project revenue will achieve target
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
weakest[วีค-เอ็ดส์] (adj ) อ่อนแอที่สุด
weathering (n vt adj adv ) การผุกร่อน (ตามสภาพดินฟ้าอากาศ) [โยธา] ; ลาดน้ำไหล, พื้นลาดเอียงระบายน้ำฝน [ช่างก่อสร้าง] ; การเปลี่ยนสภาพโดยลมฟ้าอากาศ[ป่าไม้]
weave[โวฟว] (vt ) กริยาช่องที่ 2 เเละ 3 ของ weave
webinar[เวบบิหน่า] (n ) สัมมนาผ่านเวบไซท์
webvertize (vi vt ) web + advertise หมายถึง โฆษณาบนเวบไซต์
weed (n slang ) กัญชา วัชพืช
weed killersสารกำจัดวัชพืช
weedicide (n) ยาฆ่าวัชพืช
See also: S. ้herbicide,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up we go.เอาล่ะ Howl's Moving Castle (2004)
We wait.รอก่อน Time (2009)
We do.คนนี่แหละ Watchmen (2009)
We are.ต้องลอง The International (2009)
We gotta move!ตอนนี้ไปก่อน! Peleliu Landing (2010)
We wait.นั่งรอ Spider and the Fly (2010)
We just met.ผมรู้ Echoes (2011)
Yeah, we did.ใช่ เราทำได้ Supply and Demand (2011)
We work.ทำงาน Dreamy (2012)
We do.เราเชื่อ Unknown Subject (2012)
We found a body.เราพบศพครับ The Wheels on the Bus... (2012)
We may.ได้สิ Frozen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
we10 people were packed into the small room.
we3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
we500 policemen were put on strict alert.
weA bad cold has kept me from studying this week.
weA ballet theater is a place in which I can study motion well.
weA big spider was spinning a web.
weA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
weAbout one hundred people were killed in this accident.
weAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
weAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
weAbout three weeks.
weAbout two million pounds of wheat were exported annually.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ผู้มั่งคั่ง[N] wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
ผู้หวังดี[N] well-wisher, See also: well-intentioned person, Syn. ผู้ประสงค์ดี, ผู้ปรารถนาดี, Ant. ผู้หวังร้าย, ผู้ประสงค์ร้าย, Example: ผู้หวังดีเตือนให้ผมหลบหนีไปสักพัก จนกว่าเหตุการณ์เป็นปกติจึงค่อยกลับมา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเจตนาดี
ผู้อ่อนแอ[N] weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
ยากำจัดวัชพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
ขี้แง[ADJ] weepy, See also: whiny, Syn. ขี้แย, ใจน้อย, Example: พี่น่ะดีแต่มานั่งพร่ำรำพันเป็นเด็กขี้แงอยู่อย่างงี้แหละ, Thai definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather   FR: la météo est médiocre
อากาศหนาว[n. exp.] (ākāt nāo) EN: cold weather   FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[n. exp.] (ākāt røn) EN: hot weather   FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !

CMU English Pronouncing Dictionary
WE W IY1
WEY W EY1
WES W EH1 S
WEB W EH1 B
WET W EH1 T
WEE W IY1
WEI W EY1
WED W EH1 D
WEN W EH1 N
WECK W EH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
we (prp) wiː (w ii)
Wed (n) wˈɛnzdɛɪ (w e1 n z d ei)
web (n) wˈɛb (w e1 b)
wed (v) wˈɛd (w e1 d)
wee (v) wˈiː (w ii1)
wen (n) wˈɛn (w e1 n)
wet (v) wˈɛt (w e1 t)
Weil (n) wˈɛɪl (w ei1 l)
Webb (n) wˈɛb (w e1 b)
Wear (n) wˈɪəʳr (w i@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙, / ] we; us; ourselves; our, #31 [Add to Longdo]
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to, #239 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] micro; tiny; miniature; Taiwan pr. wei2, #272 [Add to Longdo]
[wèn, ㄨㄣˋ, / ] to ask, #293 [Add to Longdo]
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep, #346 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wecken(vt) |weckte, hat geweckt, jmdn.| ปลุกให้ตื่น เช่น Der Wecker hat mich um sieben geweckt. นาฬิกาปลุกปลุกฉันตอนเจ็ดโมงเช้า , See also: S. jmdn. wach machen,
wederไม่ เช่น weder Fisch noch Fleisch ไม่ทั้งปลาและเนื้อ
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
Weg(n) |der, pl. Wege| ถนนเส้นเล็กๆ, ซอย, See also: die Gasse
Weg(n) |der, pl. Wege| เส้นทาง, See also: die Route
wegenด้วยเหตุเพราะว่า, เนื่องจากว่า
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส
Weihnachtsmann(n) |der, pl. Weihnachtsmänner| ซานตาคลอส
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wegschmeißen [ugs.] (vt) ทิ้ง ขว้างทิ้ง
Weihnachten (n ) คริสต์มาส
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wenwhom [Add to Longdo]
wertlosvile [Add to Longdo]
weistpoint at [Add to Longdo]
weist hinadverts [Add to Longdo]
weist hinalludes [Add to Longdo]
wenig Anklang findento be poorly received [Add to Longdo]
weite Kreise der Bevölkerungwide sections of the population [Add to Longdo]
wegen Voreingenommenheit ablehnen [jur.]to recuse [Add to Longdo]
Webkamm {m}weaving comb [Add to Longdo]
Wechselrahmen {m}picture frame (with a removeable back); mat [Add to Longdo]
Web-basiert; WWW-basiert {adj}web based [Add to Longdo]
Weben {n}weaving [Add to Longdo]
Weber {m}; Weberin {f} | Weber {pl}; Weberinnen {pl}weaver | weavers [Add to Longdo]
Weberei {f} | Webereien {pl}weaving | weavings [Add to Longdo]
Weberei {f} | Webereien {pl}weaving mill | weaving mills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウェイト[うえいと, ueito] weight [Add to Longdo]
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
伸び悩む[のびなやむ, nobinayamu] weiterhin_stagnieren [Add to Longdo]
何曜日[なんようび, nanyoubi] welcher_Wochentag [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] Werk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We \We\ (w[=e]), pron.; pl. of I. [Poss. {Our} (our) or {Ours}
   (ourz); obj. {Us} ([u^]s). See {I}.] [As. w[=e]; akin to OS.
   w[imac], OFries. & LG. wi, D. wij, G. wir, Icel. v[=e]r, Sw.
   & Dan. vi, Goth. weis, Skr. vayam. [root]190.]
   The plural nominative case of the pronoun of the first
   person; the word with which a person in speaking or writing
   denotes a number or company of which he is one, as the
   subject of an action expressed by a verb.
   [1913 Webster]
 
   Note: We is frequently used to express men in general,
      including the speaker. We is also often used by
      individuals, as authors, editors, etc., in speaking of
      themselves, in order to avoid the appearance of egotism
      in the too frequent repetition of the pronoun I. The
      plural style is also in use among kings and other
      sovereigns, and is said to have been begun by King John
      of England. Before that time, monarchs used the
      singular number in their edicts. The German and the
      French sovereigns followed the example of King John in
      a. d. 1200.
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 we /wə/
  us; we

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top