Search result for

wanst

(53 entries)
(0.0744 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanst-, *wanst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wanst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wanst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuschwanstein, or sometimes it's known as New Swan Castle.Neuschwanstein หรือที่รู้จักกันในนาม New Swan Castle Crazy First Love (2003)
Then, he probably gave her Neuschwanstein and said, he won't be a fool who only builds a castle... then a kiss.หลังจากนั้นเขาก็ให้ Neuschwanstein กับเธอพร้อมกับบอกว่า เขาจะไม่ยอมเป็นเหมือนคนโง่คนนั้น ที่ทำได้เพียงแค่สร้างปราสาท แล้วก็จูบ Crazy First Love (2003)
Jared Swanstrom, Your Honor.จาเรด สวอนสตอร์ม ครับท่าน An Innocent Man (2012)
Who'd have thought a fat, sloppy drunk lying in the gutter would have a pistol hidden in his boot?Wer hätte gedacht, dass ein Fettwanst in der Gosse eine Pistole im Stiefel stecken hat? The Law and Jake Wade (1958)
That old fat man.Dieser alte DickwanstThe Hustler (1961)
I have a hunch, Fat Man, it's me from here on in.Ich habe eine Vorahnung, Dickwanst. Von jetzt an spiele ich. The Hustler (1961)
I've dreamed about this game, Fat Man, every night on the road.Ich träumte von diesem Spiel, Dickwanst. Jede Nacht auf der Straße. The Hustler (1961)
I'm going to beat that fat man with that curly hair and those diamond rings and that carnation.Ich werde den Dickwanst schlagen, mit seinen Löckchen, den Diamantringen und der Nelke. The Hustler (1961)
Fat Man you shoot a great game of pool.Dickwanst, Sie haben großartig gespielt. The Hustler (1961)
Whine yourself, you puny, bloody, shitty, rotten louse.Du dreckige kleine verwanste Scheißlaus! Hör jetzt auf, Egon! 491 (1964)
-Barrel of wine!-Der FettwanstChimes at Midnight (1965)
I'm a hero in battle. I can't let a foeEs reiztmich ungeheuer, seinen Dickwanstzu durchbohren. Chimes at Midnight (1965)
That barrel of wine! The king of the bellies.Dieser Fettwanst, dieser König der Bäuche. Chimes at Midnight (1965)
You'll see that potbelly Inflate still more From the surface to the core. It will expand at firstBald sehtihr den Dickwanst, den schrecklichen, sich aufblähen, sich blähen, sich blähen und platzen! Chimes at Midnight (1965)
Damn the pleasure seeker!Schurke, verdammter FettwanstChimes at Midnight (1965)
-Buffoon!-Du WanstChimes at Midnight (1965)
-Chin tripler!-Fettwanst, du Breiter! Chimes at Midnight (1965)
Let go, you big oaf!Lass los, du blöder FettwanstThe Jungle Book (1967)
Big bonce!FettwanstChitty Chitty Bang Bang (1968)
I can't lose my virginity in this cesspit!Diesem Fettwanst soll ich meine Tugend opfern? He! Stray Cat Rock: Sex Hunter (1970)
Who do you think you are to be demanding things?Da sind Sie bei mir falsch, Sie Dickwanst! Wenn ich schon "Sheriff" höre! Un par de asesinos (1970)
No way, nothing's going to wake him up.- Ich gönns dem FettwanstCompaneros (1970)
I tolerated the building of Linderhof castle and then Neuschwanstein castle.Ich überwachte den Bau von Linderhof und stumm vor Zorn auch den von Neuschwanstein. Ludwig (1973)
Obviously, Neuschwanstein is all hers. She can stay for as long as she wishes.Natürlich steht ihr Neuschwanstein zur Verfügung, solange sie will. Ludwig (1973)
How far is this place, Hohenschwangau, from Neuschwanstein?Wie lange brauchen wir von hier nach Neuschwanstein? Ludwig (1973)
Is von Holnstein here at Neuschwanstein?Von Holnstein hier in Neuschwanstein? Ludwig (1973)
That's some serious dog heads.Denke nur an Kjeld, diesen FettwanstThe Olsen Gang Runs Amok (1973)
Do you think I find myself in it, then you've come to the right place.Ich will nicht, dass so ein Fettwanst in meinem Bett liegt! The Olsen Gang Runs Amok (1973)
What is your problem, fat man?Was ist dein Problem, DickwanstThe Longest Yard (1974)
- You're mad yourself, fatty!- Selber Blödmann, DickwanstThe Twelve Tasks of Asterix (1976)
Oh Astérix, he called me fatty!Asterix, er hat mich Dickwanst genannt. The Twelve Tasks of Asterix (1976)
Who you calling rabble, you blue scumbelly?Wir sind kein Pack, du blauer DreckwanstThe Outlaw Josey Wales (1976)
Freeze, you chilli-choking pepper belly.Keine Bewegung, du Chilifresser mit PaprikawanstUp in Smoke (1978)
Hold in your guts. I'll put them back in.Zieh mal den Wanst an. Siberiade (1979)
Fatty, watch out for the bullet!Ich schieß ihm ein Loch in den WanstWe're Going to Eat You (1980)
Fat boy.FettwanstDas Boot (1981)
Up here, fatso!Hier oben, FettwanstMexican Slayride (1983)
Well... you're out of dirt road and good luck, fatso.Tja... dir geht die Schotterpiste und das Glück aus, FettwanstMexican Slayride (1983)
You listen to me, fat ass.Hör gut zu, FettwanstVacation (1983)
One word out of you, fat boy, and you eat your mask.Noch ein Wort, Fettwanst, und du frisst deine Maske. Brewster's Millions (1985)
You stuffed yourself full of wild and sleeps all day.Frisst sich den Wanst mit Reh voll und verschläft den ganzen Tag. Herne's Son: Part 2 (1986)
Pay attention, fat boy.Pass auf, FettwanstArmed and Dangerous (1986)
Over here, fatty. You're a ton, toots.Hier geht's lang, DickwanstThe Great Mouse Detective (1986)
For the 12 years I lived here I did nothing but stuff my belly shag my wick and squeeze the hungry peasants for tithes.12 Jahre lang habe ich mir den Wanst voll gestopft, fleischlichen Lüsten gefrönt und die hungrigen Bauern ausgepresst. The Name of the Rose (1986)
Why don't you be a nice fellow and get the hell out of here, you fat slob.Sei nett und verschwinde hier. Du FettwanstTough Guys (1986)
I'll show you who's old, you dirty, fat slob.Ich zeig dir, wer alt ist. Du dreckiger FettwanstTough Guys (1986)
Hey, fatso.Hey, FettwanstTough Guys (1986)
It's even got his paunch.Er hat sogar seinen WanstThe Belly of an Architect (1987)
- Hey, you got something to say to me, fat boy? - [Stammering]Willst du mir was sagen, FettwanstOliver & Company (1988)
Mind yourselves, soldiers, middle-classes, and you, the well-fed and the clerics.Passen Sie auf Passen Sie auf Ihr Säbelrassler, ihr Bourgeois Ihr Fettwanste, ihr Priester Hiver 54, l'abbé Pierre (1989)

CMU English Pronouncing Dictionary
SWANSTROM    S W AA1 N S T R AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanst {m} | Wänste {pl}belly; potbelly | bellies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top