Search result for

wagte

(53 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wagte-, *wagte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wagte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wagte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Should any of you dare to linger with her and sustain the stricken one despite me, that fool shall share her fate.Wer von euch wagte, bei ihr zu weilen wer mir zum Trotz zu der Traurigen hielt' die Törin teilte ihr Los: Die Walküre (1980)
You knew that this was so, and yet dared to defend him?Du wusstest es so und wagtest dennoch den Schutz? Die Walküre (1980)
Let their tongues lick, their teeth devour any coward who rashly venturesDen Felsen umglühe lodernde Glut Es leck' ihre Zung', es fresse ihr Zahn den Zagen, der frech sich wagte, dem freislichen Felsen zu nahn! Die Walküre (1980)
Your generous courage in risking your own life to save mine from the fury of the waves.an die Großmut, mit der Ihr Euer Leben wagtet, um das meinige den Wellen zu entreißen; The Miser (1980)
I beg your pardon, sir, if I carry it too far, and take upon myself to speak to her as I do.Entschuldigt, dass ich wagte, so resolut mit ihr zu sprechen. The Miser (1980)
But how could he insult her by thinking that he could lead Olga to the altar... could hold her fingers in his senile hand!Aber wie wagte er nur, sie mit dem Gedanken zu kränken, dass er sie zum Traualtar führt... dass er ihre Finger in seiner alten Hand halten wird! Oblomov (1980)
The sparrows, frightened to settle, eventually fell dead out of the sky.Die Spatzen, die sich nicht zu setzen wagten, fielen tot vom Himmel. The Falls (1980)
In the evening, when the light was not too bright, he ventured out and sat in this promenade kiosk, sometimes with his wife, sometimes alone.Abends, wenn es kaum mehr Licht gab, wagte er sich hinaus und setzte sich auf eine Bank, manchmal mit seiner Frau, manchmal allein. The Falls (1980)
When she ventured out with her silk net on the end of a russ, chasing a wild, free hummingbird... send me one and I, in return, will wreath a garland of violets, mint, and geraniums.'...wenn sie sich mit ihrem seidenen Netz an der Spitze eines Stöckchens hinauswagte, um den wilden Kolibri zu jagen... Zum Lohn werde ich ihm eine Girlande aus Veilchen, Minzen und Geranien winden. Permanent Vacation (1980)
You're making a very provocative allegation, Dr. Ruth.Das ist eine sehr gewagte Behauptung, Dr. Ruth. Scanners (1981)
i never dared to hope, all these years, that it was in your keeping.Ich wagte nie zu hoffen, dass es in deiner Obhut war. Excalibur (1981)
She didn't dar e phone you.Sie wagte nicht anzurufen. Mephisto (1981)
He who dared make such an accusation against herDer sie so schwer zu zeihen wagteLohengrin (1982)
I've been down in the street half the night wanting to come up, but not daring to.Ich war die halbe Nacht unten auf der Straße wollte hinaufkommen, aber wagte mich nicht. Ich fühle mich schuldig. Annie (1982)
There were risks, but I could rely on them.Ein gewagtes Experiment, aber ich wusste, ich kann mich auf meine Leute verlassen, um unser gestecktes Ziel zu erreichen. The Troops & Troop-ettes (1982)
And he dared to bring her here?Und er wagte es, sie hierher zu bringen? Ivanhoe (1982)
And all the terrible thoughts of my whole life, that I'd been afraid to unleash,Und all die schrecklichen Gedanken, die ich nie auszuleben wagteA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
She dared tell me she had nothing to wear.Sie wagte zu sagen, dass sie keine Kleider hat. Une Chambre en Ville (1982)
You dare tell me that?Du wagtest, ihm das zu sagen? Danton (1983)
He went one better.Immerhin wagte er mehr als ich: Er ist abgehauen. The ComDads (1983)
Can we print the comment that you made about your daring rescue?Dürfen wir Ihren Kommentar zu der gewagten Rettungsaktion drucken? Lone Wolf McQuade (1983)
He didn't dare speak up.Er wagte es nicht, etwas zu sagen. Pauline at the Beach (1983)
I was too scared to tell anyone.Ich wagte nicht, sie anzuzeigen. One Deadly Summer (1983)
I didn't even dare speak to her.Ich wagte nicht mehr zu reden oder mich auch nur zu rühren. One Deadly Summer (1983)
My honorable young servant dared to help Patrik escape.Mein ehrwürdiger junger Diener wagte es, Patrik zur Flucht zu verhelfen. Teil 6 (1984)
But it was better than I had dared hope.Aber ich scheine noch erfolgreicher zu sein, als ich zu hoffen wagteThe Children of Israel (1984)
Business, brinksmanship, and bucks.Geschäft, gewagte Politik und Geld. 3 "G"s. The Deception (1984)
I didn't dare offer.Ich wagte nicht zu fragen. Happy Easter (1984)
I wanted to see him so bad that I didn't even dare imagine him anymore.Er fehlte mir so sehr, dass ich nicht mehr wagte, ihn mir vorzustellen. Paris, Texas (1984)
As a highlight of our programme, straight from Gaul, come the barbarians... who wouldn't submit to our great emperor Caesar!Frisch aus Aremorica fahren ein die letzten Gallier, die es wagten, dem Imperator Widerstand zu leisten. Asterix and Caesar (1985)
In a daring raid early today, Delgado Fitzhugh and Garfield Cooper seized Radio Station Cascara and urged the people to take to the streets.In einem gewagten Angriff gelang es Delgado Fitzhugh und Garfield Cooper, den Radiosender Cascara zu besetzen und die Massen aufzufordern, sich zu erheben. Water (1985)
This is Ken Warden reporting to you from the hitherto sleepy island of Cascara, where late last night the man they call the Singing Rebel made a daring escape from this jail.Ich bin Ken Warden und berichte von der bisher verschlafenen Karibikinsel Cascara, wo letzte Nacht der Mann, der sich der "singende Rebell" nennt, einen gewagten Ausbruch aus diesem Gefängnis unternahm. Water (1985)
They will send their western army south to secure the Border States. - And cut the Confederacy in two.Scott, der befehlshabende General, der aus Virginia stammt, war gegen diese gewagte Strategie. June 1861 - July 21, 1861 (1986)
But, maybe now, you can forgive me and sometimes say a little prayer for poor Ugolin and me."Und ich wagte es nie, mit dir zu sprechen." "Vielleicht kannst du mir verzeihen." Manon of the Spring (1986)
That's a big gamble with a $30 million plane.Ein gewagtes Spiel mit einem 30-Millionen-Dollar-Flugzeug. Top Gun (1986)
It must be working. He hasn't hiccuped in...Er sprach von einem gewagten Experiment. Something's Wrong with Me (1987)
- I didn't have the guts to tell you.- Ich wagte nicht, es dir zu sagen. Some Kind of Wonderful (1987)
You dared to tell him, " l love you!"Du wagtest es, ihm yu sagen: Ich liebe dich! Il trovatore (1988)
To think I dared to curse this angel!Ich wagte es, diesen Engel yu verfluchen! Il trovatore (1988)
We're painting over it.Na, das ist ja mal ein gewagter Farbton. Tequila (1988)
In a twink, I'm up and pacing the gardens... that old crocodile fear leading me a merry dance.Schnell stand ich auf und ging in den Garten, in dem ich mit der Angst ein Tänzchen wagteA Story Short (1988)
Somewhere, over the rainbow, skies are blue And the dreams that you dare to dream really do come trueIrgendwo über dem Regenbogen ist der Himmel blau und die Träume, die du zu träumen wagtest, werden wahr. Ariel (1988)
I, Rex Hofman... swear that the wonderful... swear the wonderful... exquisite and sweet... exquisite... and almost always sweet... the always sweet Saskia Wagter... will never be abandoned by me... will never be abandoned by me.Ich, Rex Hofman... schwöre, dass die wundervolle... schwöre, dass die wundervolle... herrliche und süße... herrliche und... beinahe immer süße... die immer süße Saskia Wagter... die immer süße Saskia Wagter... nie wieder von mir verlassen wird. nie wieder von mir verlassen wird. The Vanishing (1988)
AFTER SASKIA WAGTER HER FRIEND REX HOFMAN!NACH SASKIA WAGTER NUN AUCH IHR FREUND REX HOFMAN. The Vanishing (1988)
Alf, it's silver polish.Aber damit ist man mit Putzen schneller fertig, als man je zu träumen wagteTorn Between Two Lovers (1989)
Picard, you have shown me wonders I could never have imagined.Du hast mir Wunder gezeigt, von denen ich nicht zu träumen wagteWho Watches the Watchers (1989)
That was quite a show back there.Das war vorhin eine gewagte show. Always (1989)
We never tried to get our things back.Wir wagten es nicht, die Sachen abzuholen. Desembarcos (1989)
There's nothing more commercial than a long-shot comeback of a down-on-his-luck underdog.Kommerziell gesehen geht nichts über das gewagte Come-back eines sozial schwachen Pechvogels! Rocky V (1990)
I was still afraid to come out of the cellar.Ich wagte mich noch immer nicht aus dem Keller. Quigley Down Under (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühnheit {f}; Gewagte {n}; Gewagtesadventurousness [Add to Longdo]
gewagt {adj} | gewagter | am gewagtestenventured | more ventured | most ventured [Add to Longdo]
(sich) wagen | wagend | gewagt | wagt | wagteto risk | risking | risked | risks | risked [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top