Search result for

vieles

(160 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vieles-, *vieles*, viele
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vieles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vieles*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe we could get something at the café.Vielleicht kriegen wir was dagegen im Café. Bad Timing (1980)
- She's been drinking a lot, hasn't she?- Sie hat viel getrunken, oder? Bad Timing (1980)
- The past few months, maybe.- In den letzten Monaten, vielleicht. Bad Timing (1980)
I do things when I drink too much.Ich tue Sachen, wenn ich zu viel trinke. Bad Timing (1980)
Maybe three times.Vielleicht dreimal. Bad Timing (1980)
Maybe later.Später vielleicht. Bad Timing (1980)
Maybe.Vielleicht. Bad Timing (1980)
Maybe they forward it to American Express for credit ratings.Vielleicht prüfen die nur, ob sie kreditwürdig sind. Bad Timing (1980)
Listen, I've had men in my life... and only one would I have liked to marry.Hör mal, ich hatte viele Männer im Leben, aber nur einen hätte ich heiraten wollen. Bad Timing (1980)
Yes, but if there was traffic...Ja, aber wenn viel Verkehr war... Bad Timing (1980)
- What time does it start?- Um wie viel Uhr beginnt es? Bad Timing (1980)
Around it were lots of other lovely buildings, mostly built, I think... around the turn of the century.Darum herum waren viele andere hübsche Gebäude. Ich vermute, gebaut um die Jahrhundertwende. Bad Timing (1980)
Thanks a lot.Vielen Dank. The Big Red One (1980)
I thought maybe you knew where she was.Ich dachte, Sie wissen vielleicht, wo sie ist. Bad Timing (1980)
But maybe if you would have... left a message or something.Aber wenn du vielleicht eine Nachricht hinterlassen hättest oder so... Bad Timing (1980)
Maybe...Vielleicht... Bad Timing (1980)
Milena, you have so many friends.Milena, du hast so viele Freunde. Bad Timing (1980)
So could it have been half past 12:00 perhaps?Es könnte also vielleicht auch 0:30 Uhr gewesen sein? Bad Timing (1980)
A news bulletin maybe.Vielleicht Nachrichten. Bad Timing (1980)
Maybe it was the late station.Vielleicht das Nachtprogramm. Bad Timing (1980)
Maybe she phoned earlier.Vielleicht rief sie eher an. Keine Ahnung. Bad Timing (1980)
I don't know. Maybe I didn't leave that quickly.Vielleicht fuhr ich nicht so schnell los. Bad Timing (1980)
I probably was...Vielleicht war ich... Bad Timing (1980)
Anyway, if... if... then you would have to explain why you allowed all that time to elapse... before calling for an ambulance.Falls... Dann müssten Sie erklären, wieso Sie so viel Zeit verstreichen ließen, ehe Sie einen Krankenwagen riefen. Bad Timing (1980)
Thank you very much.Vielen Dank. The Lady Banker (1980)
- How much?- Wie vielThe Lady Banker (1980)
But know that it may be the last time that I obey you.Ich nehme Ihre Befehle an, aber vielleicht zum letzten Mal. The Lady Banker (1980)
A lot of money.Viel Geld. The Lady Banker (1980)
A lot of French money.Sehr viel french money. The Lady Banker (1980)
So many deaths to avoid a radical global transformation following victory!"So viele Tote, "ohne eine radikale Weltveränderung hervorzubringen, The Lady Banker (1980)
- And it'll reap...?- Und wie viel ...? The Lady Banker (1980)
- And how much are they now?- Wie viel kosten sie? The Lady Banker (1980)
Plenty of things!Oh ... Vieles. The Lady Banker (1980)
How much are you worth?Wie viel bist du wert? The Lady Banker (1980)
- How much do you want monthly?Wie viel willst du monatlich? Da haben wir's. The Lady Banker (1980)
About that child who lives with you,Vielleicht ... The Lady Banker (1980)
With how many?Mit wie vielThe Lady Banker (1980)
Thank you.Vielen Dank. The Lady Banker (1980)
I thank you on his behalf.Vielen Dank für ihn. The Lady Banker (1980)
- Do you know how much I make?- Wissen Sie, wie viel ich verdiene? The Lady Banker (1980)
Is it too much for your charity?Ist das zu viel der Barmherzigkeit? The Lady Banker (1980)
What time is it?Wie viel Uhr ist es? The Lady Banker (1980)
- Please say something.- Ist dir jedes Wort zu vielThe Lady Banker (1980)
Good luck, Mr. BrĂŠhaud.Viel Glück, Herr Bréhaud. The Lady Banker (1980)
Good luck for France.Viel Glück für Frankreich. The Lady Banker (1980)
One day they will get tired of coming here- Eines Tages werden sie genug haben. - Vielleicht. Battle Creek Brawl (1980)
It just didn't happen fast enough for me DadStudieren dauert mir viel zu lange. Battle Creek Brawl (1980)
You have such marvelous hands such strengthWas hat er doch für gefühlvolle Hände. Und so viel Kraft hat er. Battle Creek Brawl (1980)
How do you charge to defend yourself?Wie viel gibst du aus, um dich selbst verteidigen zu können? Battle Creek Brawl (1980)
Good luck with that girl coming in from ChinaViel Glück mit dem Mädchen aus China. Battle Creek Brawl (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผงซักฟอก[n.] (phong sakføk) EN: detergent ; powdered detergent   FR: détergent [m] ; lessive (en poudre) [f] ; produit lessiviel [m] ; détersif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIEL    V IY1 L
VIELE    V IY1 L
VIELMA    V IY1 L M AH0
COVIELLO    K OW2 V IY0 EH1 L OW0
MOVIELAB    M UW1 V IY0 L AE2 B
RIVIELLO    R IY2 V IY0 EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Movieline    (n) (m uu1 v ii l ai n)

German-Thai: Longdo Dictionary
vielมาก
vieleหลายๆ
vielen, See also: viele
vielleichtบางที, อาจจะ
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Viel Spaß!(phrase) ขอให้สนุกสนาน เช่น Viel Spaß beim Reisen! ขอให้เที่ยวให้สนุก
wieviel|+ นามนับไม่ได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviel Zeit haben wir noch? เรามีเวลาอีกเท่าไหร่, See also: Related: wieviele
wieviele|+ นามนับได้| เท่าไหร่ เช่น Wieviele Länder haben Sie schon besucht? คุณไปเที่ยวมาแล้วกี่ประเทศ, See also: Related: wieviel
viel(adj adv) |mehr, am meisten| มาก, See also: A. wenig,
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwechslung {f}; Vielfalt {f}; Veränderung {f}diversification [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f}; Artenreichtum {m}; Biodiversität {f}; biologische Vielfalt {f} [biol.]biodiversity [Add to Longdo]
viel Aufhebens von etw. machento make a great song and dance about sth. [Add to Longdo]
Bitte {f}; Gesuch {n}; Ersuchen {n}; Antrag {m}; Nachfrage {f}; Wunsch {m}; Anliegen {pl} | auf Bitten von; auf Antrag von | auf vielfachen Wunschrequest | at request of | by popular request [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Erfahrung {f}; Sachkenntnis {f} | Erfahrungen {pl} | praktische Erfahrung {f}; Übung {f} | praktische Erfahrung {f}; Betriebserfahrung {f} | eine Erfahrung machen | Erfahrung sammeln; Erfahrung hinzugewinnen | viele Jahre Erfahrung mit | eine etwa zwanzigjährige Erfahrung | langjährige Erfahrungen in | aus eigener Erfahrung | aus (eigener) Erfahrung wissen | nach unserer Erfahrung | besondere Erfahrung; besondere Berufserfahrung | aus Erfahrung | nach meinen Erfahrungen; nach meiner Erfahrungexperience | experiences | practical knowledge | operational experience | to have an experience | to gain experience | many years of experience with | some twenty years of experience | a long experience in | from my own personal experience | to know from (one's own) experience | as far as our experience goes | special experience | by experience | in my experience [Add to Longdo]
Fall {m}; Sache {f}; Prozess {m} | Fälle {pl} | ein schwieriger Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall | auf jeden Fall; auf alle Fälle | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf keinen Fall | auf gar keinen Fall | dieser spezielle Fall | für alle Fälle | für solche Fälle | hoffnungsloser Fall | schlimmster Fall; ungünstigster Fall | im Falle | im vorliegenden Fall | in diesem Fall | in vielen Fällen | zu Fall bringen | zu Fall bringen | auf alle Fälle | auf alle Fälle | einer der wenigen Fällecase | cases | a hard case | at all events; in any event | at any rate | in any case | by no means | in no case | on no account | not on any account | this particular case | just in case | for such occasions | basket case | worst case | in the event | in the present case | in that case | in many instances | to make fall; to bring down | to cause the downfall | at all events | without fail | one of the rare cases [Add to Longdo]
viel Fleiß verwenden aufto take great pains over [Add to Longdo]
Frequenzvervielfacher {m}frequency multiplier [Add to Longdo]
Fresser {m}; Vielfraß {m}; Fresssack {m} | Vielfraße {pl}glutton | gluttons [Add to Longdo]
Freude {f}; Genuss {m}; Vergnügen {n}; Behagen {n} | mit sichtlicher Freude; mit sichtlichem Vernügen | viel Freude haben anpleasure | with obvious pleasure | to take much pleasure in [Add to Longdo]
Funktionalität {f}; Funktionsvielfalt {m}functionality [Add to Longdo]
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary [Add to Longdo]
viel Geschrei um etw. machento make a lot of noise about sth. [Add to Longdo]
Grüße {pl} | einen schönen Gruß an; viele Grüße anregards | give my regards to [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Kabel {n} | Kabel {pl} | abgeschirmtes Kabel; geschirmtes Kabel | bewegliches Kabel | dreipoliges Kabel | festverlegtes Kabel | kautschuk-isoliertes Kabel | PVC-isoliertes Kabel | vieladrig ummanteltes Kabelcable | cables | shielded cable; screened cable | mobile cable | three-pole cable | fixed installed cable | rubber insulated cable | PVC insulated cable | multicore jacketed cables [Add to Longdo]
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time [Add to Longdo]
Mehrdeutigkeit {f}; Vieldeutigkeit {f}; Unklarheit {f}ambiguity [Add to Longdo]
Menge {f} | empfohlene Menge {f} | die vielfache Mengeamount | recommended amount | many times the amount [Add to Longdo]
Menge {f} | Mengen {pl} | eine Menge | eine Menge; sehr viel | eine Menge Kieslot | lots | a lot of; loads of | lots of | lots of lolly [Add to Longdo]
Menge {f}; Vielzahl {f} | Mengen {pl}multitude | multitudes [Add to Longdo]
viel Knete machen; einen großen Reibach machen [ugs.]to make a killing [slang] [Add to Longdo]
Polygamie {f}; Vielweiberei {f}; Mehrehe {f}polygamy [Add to Longdo]
Polymorphismus {m}; Polymorphie {f}; Vielgestaltigkeit {f}polymorphism [Add to Longdo]
Polytheismus {m}; Vielgötterei {f}polytheism [Add to Longdo]
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector [Add to Longdo]
Sex {m}; Geschlechtsverkehr {m} | mit jdm. Sex haben | nicht viel für Sex übrig habensex; the act of sex | to have sex with | to be undersexed [Add to Longdo]
Sport {m} | viel Sport treibensport | to do a lot of sport [Add to Longdo]
Strömungsvielfalt {f}flow diversity [Add to Longdo]
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead [Add to Longdo]
viel Umstände machen (wegen)to make a lot of fuss (about) [Add to Longdo]
ohne viel Umständewithout much fuss [Add to Longdo]
nicht viel Umstände machen mitto make short work of [Add to Longdo]
Vervielfältigen {n}reproducing [Add to Longdo]
Vervielfältiger {m}hectograph [Add to Longdo]
Vervielfältiger {m}letter-press [Add to Longdo]
Vervielfältiger {m}manifold-writer [Add to Longdo]
Vervielfältiger {m}; Wiedergabegerät {n}reproducer [Add to Longdo]
Vervielfältigung {f}reproduction [Add to Longdo]
Vervielfältigung {f}duplication [Add to Longdo]
Vervielfältigung {f}reprography [Add to Longdo]
Vervielfältigungsapparat {m}duplicating apparatus [Add to Longdo]
Vervielfältigungsapparat {m} | Vervielfältigungsapparate {pl}duplicator | duplicators [Add to Longdo]
Vervielfältigungsmatritze {f}stencil [Add to Longdo]
Vervielfältigungsrecht {n}right to reproduce [Add to Longdo]
Vieleck {n}; Polygon {n} [math.] | Vielecke {pl}polygon | polygons [Add to Longdo]
Vieleckbein {n} (an der Handwurzel) [anat.]trapezoid [Add to Longdo]
Vielfachmessgerät {n}multimeter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
二倍[にばい, nibai] doppelt (so_viel), zweifach [Add to Longdo]
[なに, nani] -was, welcher, wieviele [Add to Longdo]
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何時[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
余計[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]
[はく, haku] AUSGEDEHNT, WEIT, BREIT, VIEL [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
多い[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
多少[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
多層[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
多彩[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
多才[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
多辺形[たへんけい, tahenkei] Vieleck [Add to Longdo]
大いに[おおいに, ooini] sehr, viel [Add to Longdo]
大勢[たいせい, taisei] viele_Leute, eine_grosse_Menge (Menschen) [Add to Longdo]
大金[たいきん, taikin] viel_Geld [Add to Longdo]
島々[しまじま, shimajima] (viele) Inseln [Add to Longdo]
[いく, iku] iku- = wieviel? wie_viele? einige [Add to Longdo]
幾つ[いくつ, ikutsu] wieviel?, wie_viele?, wie_alt? [Add to Longdo]
幾ら[いくら, ikura] wieviel?, wie_lange?, wie_teuer? [Add to Longdo]
幾日[いくにち, ikunichi] wieviele_Tage? der_wievielte? [Add to Longdo]
数億年[すうおくねん, suuokunen] viele_Millionen_Jahre [Add to Longdo]
数多く[かずおおく, kazuooku] viel, viele, grosse_Anzahl [Add to Longdo]
木々[きぎ, kigi] viele_Baeume, jeder_Baum [Add to Longdo]
[ふく, fuku] DOPPELT, VIELFACH, ZUSAMMENGESETZT, WIEDER(UM) [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
豊か[ゆたか, yutaka] -viel, reichlich [Add to Longdo]
長年[ながねん, naganen] lange_Jahre, viele_Jahre [Add to Longdo]
長時間[ちょうじかん, choujikan] lange_Zeit, viele_Stunden [Add to Longdo]
頼もしい[たのもしい, tanomoshii] zuverlaessig, vertrauenswuerdig, vielversprechend [Add to Longdo]
食べ過ぎる[たべすぎる, tabesugiru] zu_viel_essen [Add to Longdo]
騒ぎ立てる[さわぎたてる, sawagitateru] viel_Laerm_machen, viel_Aufhebens_machen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top