หรือคุณหมายถึง veßa?
Search result for

vessa

(6 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vessa-, *vessa*
Possible hiragana form: う゛ぇっさ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vessa มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vessa*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vessantarajatakaเวสสันดรชาดก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวสสันดร[N] Vessantara, See also: name of the tenth Bodhisattva, name of the Buddha in his tenth existence, Syn. พระเวสสันดร, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Thai definition: พระนามพระโพธิสัตว์ชาติที่ 10 ในทศชาติ, Notes: (บาลี)
มหาชาติ[N] story of Gautama Buddha as Vessantara, See also: story of the last great incarnation of the Buddha, Syn. เวสสันดรชาดก, Example: ท่านฝึกเทศน์มหาชาติจนสามารถเทศน์ได้หลายกัณฑ์, Count unit: กัณฑ์, Notes: (บาลี)
มหาพน[N] name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara, Syn. กัณฑ์มหาพน, Example: วันนี้ที่วัดมีเทศน์มหาชาติในกัณฑชูชกและมหาพน, Thai definition: ชื่อกัณฑ์ที่ 7 ของมหาชาติว่าด้วยเรื่องป่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top