Search result for

versé

(90 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versé-, *versé*
English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verse[N] ร้อยกรอง, See also: โคลงกลอน, บทกวี, คำประพันธ์, Syn. poetry, poem, rhyme, Ant. prose
verse[N] บรรทัดหนึ่งในบทกลอน, Syn. line, stanza, quatrain
verse[VI] แต่งกลอน, See also: แต่งบทกวี, ประพันธ์บทกลอน
verse[VT] แสดงเป็นบทกวี, See also: เขียนเป็นคำประพันธ์
verse[ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, See also: เกี่ยวกับคำประพันธ์
versed[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Syn. knowledgeable, skilled, Ant. unaware, unknowing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verse(เวิร์ส) n. โคลง,กลอนฉันท์หรือกาพย์,บทกวี,คำประพันธ์ที่เป็นจังหวะ,รูปแบบบทกวี,ตอนสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล. adj. เกี่ยวกับบทกวี. vt. แสดงออกเป็นบทกวี. vi. ทำให้เป็นบทกว', Syn. stanza,poetry
versed(เวิร์สทฺ) adj. มีประสบการณ์,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ., Syn. trained,schooled,practiced
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท,หลักฐาน
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
inverse(อินเวิร์ส',อิน'เวิร์ส) adj. กลับกัน,ตรงกันข้าม,กลับหัวกลับหาง,คว่ำ. n. สภาพที่กลับกัน,สิ่งที่กลับกัน,สิ่งที่ตรงกันข้าม., See also: inversely adj., Syn. opposite
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ

English-Thai: Nontri Dictionary
verse(n) บทกวี,โคลงกลอน
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
converse(adj) กลับกัน,ตรงกันข้าม,แปลง,เปลี่ยน
converse(n) ความตรงกันข้าม,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม
converse(vi) สนทนา,ปฏิสันถาร,ติดต่อ,พูดคุย
conversely(adv) โดยตรงกันข้าม,โดยกลับกัน
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
inverse(adj) ผกผัน,กลับกัน,กลับเพศ,คว่ำ,ตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verseบทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
versed cosineเวิร์สโคไซน์ [เขียนแทนด้วย covers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
versed sineเวิร์สไซน์ [เขียนแทนด้วย vers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Verse drama, Thaiบทละครร้องไทย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกลอน[N] poem, See also: verse, poetry, rhyme, Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง, Example: เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
คำโคลง[N] verse, See also: poem, poetry, rhyme, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก
คำประพันธ์[N] verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count unit: บท
ร้อยกรอง[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
สักวา[N] form of poetry, See also: verse form, Example: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการเล่นเพลงเรือ สักวา, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำสักวา และลงท้ายด้วยคำว่า เอย
กลอน[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: คำ, บท, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem   FR: verset [m]
เดินข้ามไป[v. exp.] (doēn khām pai) FR: traverser
เอกภพ[n.] (ēkkaphop) EN: Universe   FR: Univers [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSE    V ER1 S
VERSED    V ER1 S T
VERSER    V ER1 S ER0
VERSES    V ER1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verse    (n) (v @@1 s)
versed    (j) (v @@1 s t)
verses    (n) (v @@1 s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ぱいおつ;パイオツ[, paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, / ] verse criticizing officials; satirical verse [Add to Longdo]
散曲[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, ] verse or song form from Yuan, Ming and Qing [Add to Longdo]
诗句[shī jù, ㄕ ㄐㄩˋ, / ] verse [Add to Longdo]
诗稿[shī gǎo, ㄕ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] verse manuscript [Add to Longdo]
诗词[shī cí, ㄕ ㄘˊ, / ] verse [Add to Longdo]
韵文[yùn wén, ㄩㄣˋ ㄨㄣˊ, / ] verse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
及第点[きゅうだいてん, kyuudaiten] Versetzungszensur [Add to Longdo]
沈める[しずめる, shizumeru] versenken [Add to Longdo]
焦げる[こげる, kogeru] versengt_werden [Add to Longdo]
見逃す[みのがす, minogasu] versehentlich_uebersehen, bewusst_uebersehen [Add to Longdo]
転任[てんにん, tennin] Versetzung [Add to Longdo]
転勤[てんきん, tenkin] Versetzung [Add to Longdo]
進級[しんきゅう, shinkyuu] Versetzung, Befoerderung [Add to Longdo]
韻文[いんぶん, inbun] Verse, Poesie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top