Search result for

vei

(118 entries)
(0.2977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vei-, *vei*. Possible hiragana form: う゛ぇい
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
vei[ไว] (n ) ถนน, หนทาง (en)

English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
veil    [N] ผ้าคลุมหน้า, See also: ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า, Syn. camouflage, shroud
veil    [N] สิ่งบดบัง, See also: สิ่งปกคลุม
veil    [VI] คลุมหน้า, See also: โพกศีรษะ, Syn. cover, disguise, hide, mask
veil    [VT] คลุม, See also: โพกไว้, บดบัง, ปกคลุม, Syn. cover, disguise, hide, mask, Ant. uncover, reveal
vein    [N] เส้นเลือดดำ, See also: เส้นโลหิตดำ, Syn. artery, capillary, duct, venule
veiled    [ADJ] ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า, See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง, Syn. cloaked, eclipsed
veinal    [ADJ] เกี่ยวกับเส้นโลหิตดำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
veil; universal veilเยื่อหุ้ม [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
veinสายแร่, ทางแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vein ribสันเส้นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vein, emissaryหลอดเลือดดำระบายออก (จากโพรงเลือดดำเยื่อดูรา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vein; nerveเส้นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vein; phleb(o)-; ven(o)-; venaหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
veinletเส้นใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Veilsผ้าคลุมหน้า [TU Subject Heading]
veinเส้นใบ, หลอดเลือดเวน, 1. เส้นใบ : วาสคิวลาร์บันเดิลที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารในใบพืช 2. หลอดเลือดเวน : เส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Veinsหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.
vein(เวน) n. เส้นโลหิตดำ,สายแร่,ทางแร่,ลำเหมือง,เส้นใบไม้,เส้นบนปีกแมลง,ลายเนื้อไม้,สายเนื้อหิน,อารมณ์,นิสัย,ลีลา. vt. ทำให้มีลายเส้น.
devein(ดีเวน') vt. เอาเส้นโลหิตดำออก
inveigh(อินเว') vi. กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง,ประณามอย่างรุนแรง., See also: inveigher n., Syn. rail
inveigle(อินวี'เกิล) vt. หลอกล่อ,ล่อ,ล่อลวง,หลอกเอา., See also: inveiglement n. inveigler
reveille(เรฟ'วะลี) n. สัญญาณเรียกชุมนุม,แตรปลุก,กลองปลุก,สัญญาณปลุก,การชุมนุมหลังการให้สัญญาณดังกล่าว
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,
surveillant(เซอเว'เลินทฺ,-เวล'เลินทฺ) adj. ควบคุม,ตรวจตรา,ดูแล. n. ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจตรา,ผู้ดูแล, Syn. exercising surveillance
unveil(อันเวล') vt.,vi. เปิดผ้าคลุมออก,เปิดเผย,เปิดโปง,ประกาศให้รู้ทั่วไป, Syn. reveal
uveitis(ยูวิไอ'ทิส) n. โรคม่านตาอักเสบ. =uveitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
veil(n) ผ้าคลุมหน้า,ม่านบาง,ผ้าโพกหัว,ฉาก,เครื่องบัง
veil(vt) คลุมหน้า,ปิดม่าน,ปกคลุม
vein(n) เส้นโลหิตดำ,เส้นใบไม้,ปีกแมลง,สายแร่,ลายเนื้อไม้,อารมณ์
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
inveigle(vt) ยั่ว,ล่อลวง,ชักชวน
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
unveil(vt) เผยออก,เปิดโปง,เปิดผ้าคลุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling Adverse Events (2008)
Nicole had a clot in the epatic vein.นิโคลเส้นเลือดแตก Birthmarks (2008)
Retinal vein occlusion was fixed.เส้นเลือดตาอุดตันรักษาแล้ว Lucky Thirteen (2008)
History of fatigue, and two years ago she had a retinal vein occlusion.ประวัติความอ่อนล้าตลอด 2 ปี เธอมีเส้นเลือดที่เรทิน่าอุดตัน Lucky Thirteen (2008)
What if the eye problem wasn't with her vein, but with her blood?อะไรทำให้ตาเธอมีปัญหา ถ้าไม่ใช่เส้นเลือดเธอ แต่เลือดเธอ Lucky Thirteen (2008)
We should let him know how dirty the blood in his vein isข้าจะทำให้มันสำนึก Iljimae (2008)
- That's your vein.หมอคะ.. นั่นมือหมอ อ้าว.. Superhero Movie (2008)
Broth runs through our veins.\ น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา. Kung Fu Panda (2008)
We are noodle folk. Broth runs deep through our veins.เราเป็นครอบครัวบะหมี่ มันอยู่ในสายเลือดของเรา Kung Fu Panda (2008)
I gotta go drain the main vein.ฉันต้องระบายของเหลวซักหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Insanity is wasting your life as a nothing when you have the blood of a killer flowing in your veins.ชีวิตคุณจะไม่มีอะไรเลย เมื่อคุณมีสายเลือดนักฆ่า Wanted (2008)
- It is so pretty... With the veil... So shiny, and the volume...สวยมาก ด้านล่าง เปล่งประกาย มีน้ำหนัก Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
veiHe was so angry that his veins stood out.
veiA vein of poetry exists in the hearts of all men.
veiBlood poured from the cut vein.
veiWhen he shouted, the veins in his neck stood out clearly.
veiBlood runs in the veins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดเลือดดำ    [N] vein, Syn. เส้นเลือดดำ, หลอดโลหิตดำ, Example: ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของปอดถ้ามีมากจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
ดีจัง[adj.] (dī jang) EN: how good! ; how nice!   FR: merveilleux
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise   FR: prendre soin ; veiller sur

CMU English Pronouncing Dictionary
VEIN    V EY1 N
VEIL    V EY1 L
VEIT    V IY1 T
VEILS    V EY1 L Z
VEIRA    V EY1 R AH0
VEINS    V EY1 N Z
VEITH    V IY1 TH
VEIGA    V EY1 G AH0
VEILED    V EY1 L D
VEITCH    V AY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
veil    (v) (v ei1 l)
vein    (n) (v ei1 n)
veils    (v) (v ei1 l z)
veins    (n) (v ei1 n z)
veiled    (v) (v ei1 l d)
veined    (j) (v ei1 n d)
veiling    (v) (v ei1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Veilchen {n} [biol.] | Veilchen {pl}violet | violets [Add to Longdo]
veilchenblau {adj}violet [Add to Longdo]
Veilchentaube {f} [ornith.]Black Wood Pigeon [Add to Longdo]
Veilchenkappen-Fruchttaube {f} [ornith.]Lilac-capped Fruit Dove [Add to Longdo]
Veilchenlori {m} [ornith.]Goldie's Lorikeet [Add to Longdo]
Veilchenpapagei {m} [ornith.]Dusky Parrot [Add to Longdo]
Veilchenscheitelamazilie {f} [ornith.]Violet-crowned Hummingbird [Add to Longdo]
Veilchenmusketier {n} [ornith.]Violet-throated Starfrontlet [Add to Longdo]
Veilchenohr {n} [ornith.]Sparkling Violetear [Add to Longdo]
Veilchenbrustkolibri {m} [ornith.]Violet-chested Hummingbird [Add to Longdo]
Veilchenkopfnymphe {f} [ornith.]Violet-capped Woodnymph [Add to Longdo]
Veilchentrogon {m} [ornith.]Violaceous Trogon [Add to Longdo]
Veilchenkehlkotinga [ornith.]Plum-throated Cotinga [Add to Longdo]
Veilchenschwalbe {f} [ornith.]Violet-green Swallow [Add to Longdo]
Veilchenbrust-Nektarvogel {m} [ornith.]Violet-breasted Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
ウエディングベール;ウェディングベール[, uedeingube-ru ; uedeingube-ru] (n) wedding veil [Add to Longdo]
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance [Add to Longdo]
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers) [Add to Longdo]
オンラインリアルタイム監視[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance [Add to Longdo]
オヴェイション[, oveishon] (n) ovation [Add to Longdo]
サーベイランス[, sa-beiransu] (n) surveillance; (P) [Add to Longdo]
バイチ図[バイチず, baichi zu] (n) {comp} Veitch diagram [Add to Longdo]
ブライダルベール[, buraidarube-ru] (n) bridal veil [Add to Longdo]
ベール(P);ヴェール[, be-ru (P); ve-ru] (n) veil; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昧没[mèi mò, ㄇㄟˋ ㄇㄛˋ, / ] veiled; obscure [Add to Longdo]
暗花儿[àn huā r, ㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] veiled design incised in porcelain or woven in fabric [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] veins in jade [Add to Longdo]
矿脉[kuàng mài, ㄎㄨㄤˋ ㄇㄞˋ, / ] vein of ore [Add to Longdo]
纹理[wén lǐ, ㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, / ] vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc) [Add to Longdo]
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, / ] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc) [Add to Longdo]
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc) [Add to Longdo]
脉石[mài shí, ㄇㄞˋ ㄕˊ, / ] veinstone (stone containing a vein of precious metal) [Add to Longdo]
血管[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery [Add to Longdo]
静脉[jìng mài, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] vein [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイチ図[バイチず, baichi zu] Veitch diagram [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top