ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vantage point

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vantage point-, *vantage point*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vantage point(n) ฐานะหรือตำแหน่งซึ่งได้เปรียบ, See also: จุดได้เปรียบ, จุดที่มองเห็นได้กว้างขวาง, Syn. vantage position, viewpoint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vantage pointn. ฐานะหรือตำแหน่งที่ได้เปรียบ, จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a perfect vantage point into the safe house.ลูกเพิ่งพรากมันไปจากพวกเราทั้งหมด Wrecking Crew (2008)
Perfect vantage point for a shooter.เป็นชัยภูมิที่เยี่ยมมาก สำหรับมือปืน Resurrection (2008)
Trying to stop us from getting that vantage point on the killing.หรือเป็นพวกยากูซ่า เราไม่รู้อะไรเลย The Cove (2009)
This is the best vantage point on the property?นี่คือจุดที่มองเห็นได้ดีที่สุด ของอาคารหลังนี้เหรอ? A Bright New Day (2009)
ESU told Gates that these two buildings have the best vantage point for the sniper.หน่วยกู้ภัยบอกกับทางเกรซว่าสองตึกนี้ เป็นจุดได้เปรียบที่ดีที่สุดของมือปืน Kill Shot (2011)
ALRIGHT BILLY, YOU GET A VANTAGE POINT UP THERE.เจ้าหนู ขึ้นไปประจำจุดข้างบน The Expendables 2 (2012)
The top floor of this car park provides an excellent vantage point for the exchange.ชั้นบนของลานจอดรถนี่ เป็นที่ที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยน Victory (2013)
We need to get to a vantage point where we can establish the enemy's position.เราจะได้รู้ว่าพวกศัตรูมันอยุ่ที่ไหน Broken Dolls (2013)
Decent vantage points from the bank.มีจุุดซุ่มยิงเหมาะๆจากฝั่ง Inmates (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blickwinkel { m } | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vantage point \Vantage point\
   A point giving advantage; vantage ground.
   [Webster 1913 Suppl.] Vantbrace

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vantage \Van"tage\ (v[.a]n"t[asl]j; 48), n. [Aphetic form of OE.
   avantage, fr. F. avantage. See {Advantage}.]
   1. Superior or more favorable situation or opportunity; gain;
    profit; advantage. [R.]
    [1913 Webster]
 
       O happy vantage of a kneeling knee!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A position offering a superior view of a scene or
    situation; -- used literally and figuratively; as, from
    the vantage of hindsight; also called {vantage point}.
    [PJC]
 
   3. (Tennis) The first point scored after deuce; advantage[5].
    [Brit.]
    [1913 Webster]
 
   Note: When the server wins this point, it is called vantage
      in; when the receiver, or striker out, wins, it is
      called vantage out.
      [1913 Webster]
 
   {To have at vantage}, to have the advantage of; to be in a
    more favorable condition than. "He had them at vantage,
    being tired and harassed with a long march." --Bacon.
 
   {Vantage ground}, superiority of state or place; the place or
    condition which gives one an advantage over another. "The
    vantage ground of truth." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It is these things that give him his actual
       standing, and it is from this vantage ground that he
       looks around him.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vantage point
   n 1: a place from which something can be viewed; "from that
      vantage point he could survey the whole valley" [syn:
      {vantage point}, {viewpoint}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top