Search result for

vagin

(68 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagin-, *vagin*
Possible hiragana form: う゛ぁぎん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagina[N] ช่องคลอด
vaginal[ADJ] เกี่ยวกับช่องคลอด
vaginitis[N] อาการช่องคลอดอักเสบ, Syn. colpitis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagina(วะไจ'นะ) n. ช่องคลอด,ปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด pl. -nas,-nas
vaginal(แวจ'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับช่องคลอด,เกี่ยวกับปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด
invaginate(อินแวจ'จะเนท) vt.,vi. สอดซ้อน,เวิ้งเข้า,เข้าปลอก,หักกลับ. adj. สอดซ้อน,เวิ้งเข้า,ซึ่งหักกลับ,ซึ่งเข้าปลอก, Syn. sheathe,fold

English-Thai: Nontri Dictionary
vagina(n) โยนี,ช่องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagina๑. ปลอก, เยื่อหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ sheath; thecal]๒. ช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginal resection; vaginalectomy; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginalectomy; resection, vaginal; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginalitisปลอกหุ้มอัณฑะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginapexy; colpopexy; vaginofixation; vaginopexyการเย็บตรึงช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginate-มีปลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginateมีกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vaginectomy; resection, vaginal; vaginalectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginismusอาการช่องคลอดหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginitis; colpitisช่องคลอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal creams, foams, and jelliesสารหล่อลื่นช่องคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal smearsการป้ายตรวจหาเชื้อจากช่องคลอด [TU Subject Heading]
Vaginosis, Bacterialภาวะแบคทีเรียลวาไจโนลิส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the woman with the vaginaที่หญิง กับโยนี Gas Pills (2008)
There are mood swings, fluid retention, and once a month you'll bleed from your vagina.มีของเหลวคั่งอยู่ มีเลือดออก ตามช่องคลอดเดือนละครั้ง Superhero Movie (2008)
Once a month you'll bleed from you vagina.ทุก ๆ เดือน แกจะมีเลือดออกทางปากมดลูก Superhero Movie (2008)
- Vagina.- จุ๋มจิ๋ม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There's exposed vagina all over your house.ก็โชว์น้องจิ๋มอยู่รอบบ้านนายนี่ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If it's high and tight like that, the whole body gets restricted, and the plexus gets closed off, you know, and the vagina gets locked.ร่างกายของคุณจะถูกจำกัด และระบบประสาทจะปิด รู้ไหม แล้วมดลูกของคุณก็จะถูกปิดขัง New York, I Love You (2008)
Look, I just happen to know this crazy, weird technique with the vagina.ฟังนะ ผมก็แค่เผอิญรู้ เรื่องเทคนิคบ้าบอเกี่ยวกับมดลูกอะไรแบบนี้ New York, I Love You (2008)
It's like God's vagina.มันเหมือนช่องคลอดของพระเจ้า Pineapple Express (2008)
Out of her vagina. Remember what you did? What did you do?จากช่องคลอดของเธอ จำที่นายทำได้มั้ย นายทำอะไรลงไป Pineapple Express (2008)
He took a Q-tip and he asked me to put it on my vagina.เขาคว้าสำลีมา The Girlfriend Experience (2009)
Ah, except for the vagina.อา ,ยกเว้นแต่ช่องคลอด I Lied, Too. (2009)
No, Larry, that would be my untouched vagina.ไม่ แลรี่ ฉันเก็บมันไว้ในส่วนลึก The Ugly Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaginI sometimes have abnormal vaginal bleeding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะเพศหญิง[N] vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์
ช่องคลอด[N] vagina, See also: birth canal, Example: มะเร็งในช่องคลอดพบมากในผู้หญิงสูงอายุ, Count unit: ช่อง
หี[N] vagina, See also: pudendum, pudenda, cunt, Syn. โยนี, Thai definition: ของลับของเพศหญิง, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
ช่องคลอด[n.] (chøngkhløt) EN: vagina ; cunt   FR: vagin [m]
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt   FR: vagin [m] ; vulve [f]
จุ๋มจิ๋ม [n.] (jumjim) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: cunt ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
ยาย[n.] (yāi) EN: vagina ; pussy (vulg.)   
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum   FR: vagin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGINA    V AH0 JH AY1 N AH0
VAGINAL    V AH0 JH AY1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagina    (n) (v @1 jh ai1 n @)
vaginal    (j) (v @1 jh ai1 n l)
vaginas    (n) (v @1 jh ai1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴道[yīn dào, ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
阴部[yīn bù, ㄅㄨˋ, / ] vagina; private parts, #34,436 [Add to Longdo]
阴门[yīn mén, ㄇㄣˊ, / ] vagina (med.); vulva; pudenda, #99,959 [Add to Longdo]
阴户[yīn hù, ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] vagina, #235,059 [Add to Longdo]
阴道炎[yīn dào yán, ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, / ] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
オナカップ[, onakappu] (n) artificial vagina (ger [Add to Longdo]
カンジタ[, kanjita] (n) candidal vaginitis [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
トリコモナス膣炎[トリコモナスちつえん, torikomonasu chitsuen] (n) vaginal trichomoniasis [Add to Longdo]
バギナ;ワギナ;ヴァギナ;ウァギナ[, bagina ; wagina ; vagina ; uagina] (n) vagina (lat [Add to Longdo]
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P) [Add to Longdo]
マンカス[, mankasu] (n) (col) vaginal smegma [Add to Longdo]
ラブジュース[, rabuju-su] (n) vaginal secretions (wasei [Add to Longdo]
悪露[おろ, oro] (n,adj-no) lochia; post-natal vaginal discharge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  vagin /vaʒɛ̃/ 
   vagina

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top